Suomeksi

Avtalsuppgörelsen 2022–2025

KT, JAU och FOSU har ingått ett separatavtal om nya tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn 2022–2025. Utöver kommunerna och samkommunerna tillämpas avtalsuppgörelsen också på den personal som arbetar inom välfärdsområdena och den personal som anställs hos dem. På denna sida uppdateras information om huvudpunkterna i uppgörelsen. I cirkulären om uppgörelsen redogörs för alla avtalsändringar och varje avtal gås igenom separat. De avtalsvisa cirkulären publicerades på finska på KT:s webbplats i juni. En del av cirkulären publiceras senare. Därtill publicerar vi avtalsböckerna på vår webbplats så snart de är klara.

Avtalsperioden är 1.5.2022–30.4.2025. Under den treåriga avtalsperioden ökar arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 8,79 procent beräknat enligt ränta på ränta.
Kostnaderna ökar

 • år 2022 med i genomsnitt 1,76 procent, dvs. cirka 392 miljoner euro
 • år 2023 med i genomsnitt minst 3,05 procent (cirka 691 miljoner euro)
 • år 2024 med i genomsnitt minst 3,11 procent (cirka 725 miljoner euro).

De nya avtalen tillämpas på basis av separatavtalet på medlemmarna i de organisationer som har undertecknat avtalet samt på medlemmarna i deras underorganisationer (separatavtal enligt § 17 i det kommunala huvudavtalet).

Avtalsändringarna tillämpas också på den övriga personalen med stöd av 2 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 12 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden. Detta gäller exempelvis de avtalsenliga förhöjningarna 1.6.2022 samt textändringarna i arbets- och tjänstekollektivavtalen.

Separatavtal (arbets- och tjänstekollektivavtal) om tillämpningen av kollektivavtalen för kommunsektorn

Den förlikningsnämnd som minister Tuula Haatainen tillsatt 8.4.2022 gav 10.5.2022 ett förlikningsförslag i arbetskonflikten inom kommunsektorn.

Genom detta dokument godkänner Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och Offentliga sektorns union JAU rf den föreslagna uppgörelsen som sådan. Uppgörelsen tillämpas från 1.5.2022.

Detta är ett separatavtal som är förenligt med § 17 i det kommunala huvudavtalet. Uppgörelsen tillämpas på medlemmarna i de organisationer som undertecknat detta avtal och deras underföreningar.

Uppgörelsen gäller följande avtal och dokument:

 • Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn (AKTA 2022–2025)
 • Arbets- och tjänstekollektivavtal för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet 2022–2025)
 • Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns undervisningspersonal (UKTA 2022–2025)
 • Tjänste- och arbetskollektivavtal för läkare (LÄKTA 2022–2055)
 • Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns tekniska personal (TS 2022–2025)
 • Arbetskollektivavtal för kommunsektorns timavlönade personal (TIM-AKA 2022– 2025)
 • Huvudavtal för kommun- och välfärdssektorn jämte anslutningsprotokoll
 • Kollektivavtal om kollektivavtalen för KT:s företagssektion
 • Ett s.k. arbetslivspaket (flera dokument)
 • Tjänste- och arbetskollektivavtal om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027
  • Med en precisering om att parterna kan avtala om en centraliserad fördelning av en lokal justeringspott inom respektive kollektivavtal.
 • Övriga dokument som ingår i nämndens uppgörelse.

Parterna har kommit överens om att löntagarna inte förlorar semesterpenningar eller semesterdagar på grund av strejkerna som avslutats senast 9.5. Eftersom det var fråga om en arbetskonflikt som pågick en vecka är detta villkor motiverat.

Helsingfors, den              juni 2022

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

Protokoll mellan avtalsparterna KT, FOSU JAU 8.6.2022

Undertecknade avtalsparter har avtalat följande:

Parterna har idag anslutit sig till separatavtalet om tillämpningen av kollektivavtalen för kommunsektorn. Genom separatavtalet sätts kollektivavtalen för kommunsektorn år 2022– 2025 i kraft i enlighet med förlikningsnämndens förslag från och med 1.5.2022 mellan de parter som avses i separatavtalet.

Parterna är bundna av huvudavtalet för kommun- och välfärdssektorn jämte anslutningsprotokoll. Det kommunala huvudavtal som sagts upp 11.5.2022 iakttas under dess giltighetstid.

Från och med 11.11.2022 iakttas huvudavtalet för kommun- och välfärdssektorn.

Avtalet kan ändras endast med parternas samtycke. Parterna ingår inte parallella huvudavtal.

Inom tillämpningsområdet för det separatavtal som avses här kan kollektivavtal inte ingås utan samtycke av de organisationer som avses i avtalet (s.k. förbud mot parallellavtal). KT förbinder sig till att inte ge en kommun, ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning ett bemyndigande i enlighet med 2 § i lagen om kommunernas och välfärdsområdenas arbetskollektivavtal eller 3 § 2 mom. i lagen om kommunernas och välfärdsområdenas tjänstekollektivavtal.

KT förbinder sig till att inte bestämma om tjänsteinnehavarnas anställningsvillkor enligt 5 § 2 mom. i lagen om kommunernas och välfärdsområdenas tjänstekollektivavtal utan samtycke av de huvudavtalsorganisationer som undertecknat detta avtal.

Om KT inleder kollektivavtalsförhandlingar med Sote rf, ska KT informera JAU och FOSU om förhandlingarna och hur de framskrider.

Löner:

Om lönehöjningarna och de övriga lösningarna med kostnadseffekter i SH-avtalet i en uppgörelse som omfattar Sote rf är större än det som överenskommits i detta avtal, utsträcks de till att gälla alla löntagare i SH-avtalet. Samma lönehöjningar och lösningar med kostnadseffekter utsträcks till att gälla även personalen inom småbarnspedagogiken i bilaga 5 i AKTA och personalen i Del G i UKTA.

Parterna i detta avtal ska sammanträda för att granska den uppgörelse och de lönehöjningar som gäller Sote rf inom tre månader från det att en avtalsuppgörelse som omfattar Sote rf har nåtts i kommun- och välfärdssektorn. Om lönehöjningarna och de andra lösningarna med kostnadseffekter i uppgörelsen som omfattar Sote rf är större än vad som överenskommits i detta avtal, ska parterna förhandla om att utsträcka motsvarande lösningar till de löntagare som omfattas av separatavtalet.

Om avtalsparterna inte kan nå samförstånd om hur motsvarande lönehöjningar och lösningar med kostnadseffekter ska riktas till de löntagare som omfattas av separatavtalet, tillsätts en skiljenämnd som ska avgöra tvisten inom alla avtalsområden.

Inom två veckor ska FOSU rf och JAU rf vardera utse en ledamot och KT två ledamöter till skiljenämnden. Ordförande för skiljenämnden är riksförlikningsmannen. Nämnden ska lägga fram ett förslag till uppgörelse inom två veckor från det att nämnden tillsattes.

Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna. Om en part inte godkänner skiljenämndens förslag till uppgörelse, kan någon av parterna i separatavtalet säga upp separatavtalet. Då en part sagt upp separatavtalet gäller uppsägningen alla parter. Separatavtalet upphör tolv månader från uppsägningstidpunkten. De lönehöjningsposter som ingår i kollektivavtalen 1.6.2024 och som överenskommits i utvecklingsprogrammet för 2024 betalas dock i enlighet med separatavtalet. De övriga avtalen upphör att gälla, men huvudavtalet och dess anslutningsprotokoll samt det s.k. arbetslivspaketet fortsätter att gälla.

Text:

Om det i en uppgörelse som omfattar Sote rf görs ändringar i dokument som omfattas av separatavtalet (t.ex. ändringar i texten), gäller ändringarna också FOSU rf och JAU rf (likabehandling av löntagare).

Eventuella försämringar i kollektivavtalen kan träda i kraft endast med samtycke av FOSU rf och JAU rf. Parterna har samrått med förlikningsnämndens ledning när de fattat sitt beslut.

Helsingfors, den 8 juni 2022

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

Underteckningsprotokoll till AKTA 2022–2025
ÖppnaStäng

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet  

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.5.2022–30.4.2025. Efter 30.4.2025 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.   

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 Avtalshöjningar år 2022 

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2022 

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2022 genom en allmän förhöjning.  Förhöjningen är 46 euro, dock minst 2,0 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 2,0 procent. 

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. 

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet är 1 699,91 euro från 1.6.2022. 

mom. 2 Lönesättning 

De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönebilagorna 1–2 och 5–8. 

mom. 3  Central justeringspott 1.10.2022

Justeringspotten är 0,53 procent. Av potten används 0,03 procentenheter till kostnader för familjeledighetsreformen.

Senast 30.9.2022 ska parterna ha förhandlat om hur justeringspotten ska användas. Om parterna inte kommer överens om hur potten ska användas, höjs tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner 1.10.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,5 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 0,5 procent.

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. 

§ 3 Avtalshöjningar år 2023  

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2023  

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2023 genom en allmän förhöjning.  Förhöjningen är 1,5 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 1,5 procent. 

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. 

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet höjs 1.6.2023 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 2  Lokal justeringspott 1.6.2023  

 Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

mom. 3  Lönesättning  

Grundlönerna enligt lönesättningen i lönebilagorna 1–2 och 5–8 höjs 1.6.2023 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 4  Stupstock för avtalshöjningarna 2023  

År 2023 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2023 vet att kommer att uppstå under det andra avtalsåret för kollektivavtalen inom följande branscher:  

 • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)  
 • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)  
 • Kollektivavtalet för bil- och transportbranschen (AKT och Autoliikenteen työnantajaliitto)

 Om något avtalsområde 1.2.2023 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen. 

Om avtalsparterna inom kommunsektorn inte senast 28.2.2023 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i kommunsektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2023. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna. 

§ 4 Avtalshöjningar år 2024  

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2024  

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2024 genom en allmän förhöjning.  Förhöjningen är 1,5 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 1,5 procent. 

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. 

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet höjs 1.6.2024 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2024  

 Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

mom. 3 Lönesättning  

Grundlönerna enligt lönesättningen i lönebilagorna 1–2 och 5–8 höjs 1.6.2024 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 4  Stupstock för avtalshöjningarna 2024  

År 2024 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2024 vet att kommer att uppstå under det andra avtalsåret för kollektivavtalen inom följande branscher: 

 • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf) 
 • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf) 
 • Kollektivavtalet för bil- och transportbranschen (AKT och Autoliikenteen työnantajaliitto)

Om något avtalsområde 1.2.2024 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen. 

Om avtalsparterna inom kommunsektorn inte senast 29.2.2024 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i kommunsektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2024. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna. 

§ 5 Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12)  

I bilaga 12 träder en totalrevidering av lönesystemet för familjedagvårdare i kraft 1.10.2022. Den totala avtalspotten har fördelats på central nivå. I bilaga 12 tillämpas inte avtalshöjningarna år 2022 enligt § 2.  

Grundlönerna för familjedagvårdare är från 1.10.2022:

12PPH100: 1 868,56 €  

12PPH200: 1 917,02 €  

Dessutom höjs familjedagvårdarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner 1.6.2023 i enlighet med § 3 mom. 1. De 0,1 procentenheter som återstår av den totala avtalspotten för 2022 läggs till den allmänna förhöjningen 1.6.2023 (se § 3)  

Grundlönerna i lönepunkterna 12PPH100 och 12PPH200 höjs 1.6.2023 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

Personalen i bilaga 12 omfattas också av den lokala justeringspotten i § 3 mom. 2.

Se även § 3 mom. 4.  

Se § 4 i fråga om förhöjningar år 2024. 

§ 6    Förfaranden med de lokala justeringspotterna  

mom. 1 Fördelningen av de lokala justeringspotterna  

När de lokala justeringspotterna fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna. Samtidigt gäller det att se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt proportion till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper.  

Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att de lokala justeringspotterna fördelas så jämlikt som möjligt mellan de olika lönebilagorna med beaktande av bilagornas lönesummor. De som står utanför lönesättningen betraktas då som en egen grupp.  

De lokala justeringspotterna används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.  

mom. 2  Beräkning av den lokala justeringspotten  

De lokala justeringspotterna beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal. 

mom. 3  Användning av och förhandlingar om de lokala justeringspotterna  

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.  

mom. 4 Utredning om justeringspotterna  

Arbetsgivaren ska ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats. 

§ 7 Familjeledighetsreformen  

mom. 1  

Med anledning av familjeledighetsreformen ändras följande bestämmelser:

Kap. I § 4 mom. 1, kap. II § 13 mom. 2, kap. IV § 4 punkt 3, kap. IV § 7 mom. 5 och tillämpningsanvisningen, kap. IV § 14 mom. 2, kap. IV § 16 mom. 4, kap. IV § 22 mom. 3, kap. V § 4–8, kap. V § 10, kap. VIII § 5 mom. 3 tillämpningsanvisningen, bilaga 5 § 4 tillämpningsanvisningen och bilaga 12 § 11 tillämpningsanvisningen. De nya bestämmelserna framgår av bilagan till underteckningsprotokollet. 

mom. 2  

De nya bestämmelserna enligt bilagan till underteckningsprotokollet tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller senare.  

mom. 3  

Om barnets beräknade födelsedatum infaller före 4.9.2022 eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård infaller före 31.7.2022, tillämpas den tidigare formuleringen av de bestämmelser som nämns i mom. 1. Om barnet föds och rätten till föräldrapenning börjar före 1.8.2022, tillämpas den tidigare formuleringen av de bestämmelser som nämns i mom. 1, oberoende av barnets beräknade födelsedatum.  

§ 8 Ersättningar för resekostnader  

Utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16 justeras ersättningarna för resekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt Skatteförvaltningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar. 

§ 9 Medlemsavgifter till fackföreningar  

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna anställda följs anvisningarna från dd.mm.2022 (KT:s cirkulär _/22).

§ 10 Fortlöpande förhandlingar  

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp. 

§ 11 Arbetsgrupper under avtalsperioden

Följande arbetsgrupper tillsätts:  

Arbetsgrupp för lönesystemet  

Arbetsgruppen fortsätter att förhandla om ett nytt system som ska ersätta det nuvarande arbetsvärderingssystemet.  

 Arbetsgruppen ska följa upp tillämpningen av simulerings- och försöksbestämmelser hos arbetsgivarna och göra behövliga ändringar i systemet utifrån denna uppföljning. I arbetsgruppens uppdrag ingår även eventuella ändringar av bestämmelserna om lönesättningssystemet, arbetserfarenhetstillägget och det individuella tillägget. Se också tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027.  

Arbetsgrupp för könsneutrala beteckningar  

Arbetsgruppen ska kartlägga yrkes- och motsvarande beteckningar i AKTA och i mån av möjlighet ändra dem så att de blir könsneutrala. I uppdraget ingår också att ersätta benämningen förtroendeman med en ny benämning.  

Anvisningar för 1 kap. 5 § i arbetsavtalslagen  

Arbetsgruppen ska utarbeta anvisningar för de vanligaste situationer där ett avbrott mellan olika anställningsförhållanden kan påverka villkoren enligt kollektivavtalet (t.ex. semester). 

Arbetsgrupp för kostnadsersättningar  

Arbetsgruppen ska bedöma behovet av ändringar i AKTA kap. VI (kostnadsersättningar och skyddskläder) samt komma med behövliga förslag i god tid före följande avtalsomgång.  Arbetsgruppens mandattid är 1.6.2022–28.2.2023.

§ 7 Betalning av justerade löner

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.  

Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.  

I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Förhöjningens effekt på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna. 

Helsingfors, den 8 juni 2022

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT  

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF  

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF 

Bilaga till underteckningsprotokollet: Familjeledigheter

Underteckningsprotokoll till SH-avtalet 2022–2025
ÖppnaStäng

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet  

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.5.2022–30.4.2025. Efter 30.4.2025 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 Avtalshöjningar år 2022  

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2022  

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2022 genom en allmän förhöjning.  Förhöjningen är 46 euro, dock minst 2,0 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 2,0 procent. 

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.  

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet är 1 699,91 euro från 1.6.2022.  

mom. 2 Lönesättning  

De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönebilagorna 1–2.  

mom. 3 Central justeringspott 1.10.2022

Justeringspotten är 0,53 procent. Av potten används 0,03 procentenheter till kostnader för familjeledighetsreformen.

Senast 30.9.2022 ska parterna ha förhandlat om hur justeringspotten ska användas. Om parterna inte kommer överens om hur potten ska användas, höjs tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner 1.10.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,5 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs då med 0,5 procent.

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.  

§ 3 Avtalshöjningar år 2023  

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2023  

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2023 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,5 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.  

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.  

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet höjs 1.6.2023 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2023  

 Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

mom. 3 Lönesättning  

Grundlönerna enligt lönesättningen i lönebilagorna 1–2 höjs 1.6.2023 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 4 Stupstock för avtalshöjningarna 2023  

År 2023 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2023 vet att kommer att uppstå under det andra avtalsåret för kollektivavtalen inom följande branscher:  

 • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)  
 • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)  
 • Kollektivavtalet för bil- och transportbranschen (AKT och Autoliikenteen työnantajaliitto)

Om något avtalsområde 1.2.2023 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen.  

Om avtalsparterna inom välfärdssektorn inte senast 28.2.2023 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i välfärdssektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2023. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna. 

§ 4 Avtalshöjningar år 2024  

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2024  

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2024 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,5 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.  

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.  

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet höjs 1.6.2024 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2024  

 Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

mom. 3 Lönesättning  

Grundlönerna enligt lönesättningen i lönebilagorna 1–2 höjs 1.6.2024 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 4 Stupstock för avtalshöjningarna 2024  

År 2024 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2024 vet att kommer att uppstå under det andra avtalsåret för kollektivavtalen inom följande branscher:  

 • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)  
 • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)  
 • Kollektivavtalet för bil- och transportbranschen (AKT och Autoliikenteen työnantajaliitto)  

Om något avtalsområde 1.2.2024 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen.

Om avtalsparterna inom kommunsektorn inte senast 29.2.2024 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i kommunsektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2024. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna.

§ 5 Förfaranden med de lokala justeringspotterna  

mom. 1 Fördelningen av de lokala justeringspotterna  

När de lokala justeringspotterna fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna. Samtidigt gäller det att se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt proportion till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper.  

Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att de lokala justeringspotterna fördelas så jämlikt som möjligt mellan de olika lönebilagorna med beaktande av bilagornas lönesummor. De som står utanför lönesättningen betraktas då som en egen grupp.  

De lokala justeringspotterna används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.  

mom. 2 Beräkning av de lokala justeringspotterna  

De lokala justeringspotterna beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal.  

mom. 3 Användning av och förhandlingar om de lokala justeringspotterna  

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.  

mom. 4 Utredning om justeringspotterna  

Arbetsgivaren ska ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats.  

§ 6 Familjeledighetsreformen  

I kommunsektorn har parterna till följd av familjeledighetsreformen kommit överens om ändringar i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn, som också gäller dem som omfattas av SH-avtalet. Närmare bestämmelser om detta finns i § 7 i underteckningsprotokollet till AKTA 2022–2024 och dess bilaga.  

§ 7 Ersättningar för resekostnader

Utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16 i AKTA justeras ersättningarna för resekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt Skatteförvaltningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar.

§ 8 Medlemsavgifter till fackföreningar

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna anställda följs anvisningarna från 1.5.2022 (KT:s cirkulär 4/2022).

§ 9 Fortlöpande förhandlingar

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

§ 10 Arbetsgrupper under avtalsperioden

I tjänste- och arbetskollektivavtalet om en förlängning av det kommunala huvudavtalet och vissa andra bestämmelser (27.5.2020) har avtalats om SH-avtalet. Som avtalsgrupper verkar en permanent SH-grupp samt en löne- och en arbetstidsgrupp.  
 
Lönegruppen: Fem lönebilagor förhandlas fram för SH-avtalet. Detta innebär bland annat att de nuvarande lönepunkterna omvärderas och att de nuvarande lönepunkterna vid behov delas upp i andra helheter. Grupper kan vid behov flyttas till eller ställas utanför lönesättningen. Lönegruppen förhandlar om ett nytt system (t.ex. ett s.k. nivålönesystem) som ska ersätta det nuvarande arbetsvärderingssystemet. Vid behov används också simulering och pilotförsök. Förhandlingar kan också föras om andra delar av lönesystemet (t.ex. arbetserfarenhetstillägg, individuellt tillägg) samt prestationslön. Avsikten är att förhandlingarna avslutas före 1.2.2024. Se också tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027.

Arbetstidsgruppens uppgift är att fortsätta utveckla arbetstidssystemen och arbetstidsbestämmelserna så att de stöder verksamheterna, servicen samt personalens hälsa, välbefinnande i arbetet och resultat inom social- och hälsovårdssektorn. Arbetsgruppen kan genom simuleringar och pilottest ta fram olika arbetstidsmodeller och arbetstidsbestämmelser. Arbetsgruppen ska följa upp hur de nya bestämmelserna fungerar samt kartlägga arbetsskiftsplaneringen och verkställandet som helhet hos SH-arbetsgivarna. Arbetsgruppen har dessutom till uppdrag att utreda och förhandla om resor i anslutning till arbetet i välfärdsområdena, nya sätt att arbeta och till exempel hur bestämmelserna behöver anpassas till att anställda har flera arbetsställen. De helheter som omfattas av förhandlingarna kan gälla såväl arbetstidskapitlet som resekostnadsersättningarna. Arbetsgruppen ska också förhandla om utveckling av avtalsbestämmelserna om arbete som utförs tidvis.

§ 11 Betalning av justerade löner  

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.   

Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.  

I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Förhöjningens effekt på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna. 

Helsingfors, den 8 juni 2022

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT  

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

Underteckningsprotokoll till UKTA 2022–2025
ÖppnaStäng

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet 

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.5.2022–30.4.2025. Efter 30.4.2025 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. 

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda. 

§ 2   Avtalshöjningar år 2022

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2022   

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2022 genom en allmän förhöjning.  Förhöjningen är 46 euro, dock minst 2,0 procent.  Det individuella tillägget (Del A § 11 / AKTA kap. II § 11) höjs med 2,0 procent.

Arvodena för tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner i del B § 19 samt tilläggen för konst- och färdighetsämnen i del B bilaga 1 § 23 höjs med 2,0 procent.

mom. 2 Lönesättning  

De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönebilagan i UKTA.

mom. 3  Central justeringspott 1.10.2022

Justeringspotten är 0,53 procent. Av potten används 0,03 procentenheter till kostnader för familjeledighetsreformen.

Senast 30.9.2022 ska parterna ha förhandlat om hur justeringspotten ska användas. Om parterna inte kommer överens om hur potten ska användas, höjs tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner 1.10.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,5 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 0,5 procent.

§ 3 Avtalshöjningar år 2023

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2023   

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2023 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,32 procent. Det individuella tillägget (Del A § 11 / AKTA kap. II § 11) höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2023  

Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

mom. 3 Lönesättning

Grundlönerna enligt lönesättningen i lönebilagan i UKTA höjs 1.6.2023 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 4 Stupstock för avtalshöjningarna 2023  

År 2023 är de avtalshöjningar som avses i mom. 1 och 2 samt den centraliserade potten i § 6 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2023 vet att kommer att uppstå under det andra avtalsåret för kollektivavtalen inom följande branscher:  

 • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)  
 • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)  
 • Kollektivavtalet för bil- och transportbranschen (AKT och Autoliikenteen työnantajaliitto)

Om något avtalsområde 1.2.2023 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen.  

Om avtalsparterna inom kommunsektorn inte senast 28.2.2023 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i kommunsektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2023. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna. 

§ 4 Avtalshöjningar år 2024

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2024  

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2024 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,5 procent. Det individuella tillägget (Del A § 11 / AKTA kap. II § 11) höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2024  

 Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

mom. 3 Lönesättning  

Grundlönerna enligt lönesättningen i lönebilagan i UKTA höjs 1.6.2024 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 4 Stupstock för avtalshöjningarna 2024  

År 2024 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2024 vet att kommer att uppstå under det andra avtalsåret för kollektivavtalen inom följande branscher:  

 • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)  
 • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)  
 • Kollektivavtalet för bil- och transportbranschen (AKT och Autoliikenteen työnantajaliitto)

Om något avtalsområde 1.2.2024 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen.  

Om avtalsparterna inom kommunsektorn inte senast 29.2.2024 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i kommunsektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2024. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna. 

§ 5 Förfaranden med de lokala justeringspotterna  

mom. 1 Fördelningen av de lokala justeringspotterna  

När de lokala justeringspotterna fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna. Samtidigt gäller det att se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt proportion till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper.  

De lokala justeringspotterna används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.  

mom. 2 Beräkning av de lokala justeringspotterna  

De lokala justeringspotterna beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal.  

mom. 3  Användning av och förhandlingar om de lokala justeringspotterna  

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.  

mom. 4 Utredning om justeringspotterna  

Arbetsgivaren ska ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats.

§ 6 Centraliserad pott

I del B har det gjorts ändringar som främst påverkar lönen för rektorerna inom den grundläggande utbildningen. Syftet är att förenkla fastställandet av s.k. lönegrundsgrupper (§ 2). För ändringen av bestämmelserna används centraliserat 0,09 procent av lönesumman inom UKTA. Ändringen träder i kraft 1.8.2023.

Lönesättningsstrukturen för del G har ändrats genom ett tillägg av en ny lönepunkt för biträdande föreståndare och en nivåhöjning på 3,1 procent av daghemsföreståndarnas grundlöner och uppgiftsrelaterade löner. För ändringen av bestämmelserna används centraliserat 0,07 procent av lönesumman inom UKTA. Reformen träder i kraft 1.6.2023.  

Utöver det som nämns ovan har inräknandet av ambulerande lärares arbete i undervisningsskyldigheten i del B (§ 18) förenklats samtidigt som tillämpningsområdet har utvidgats. Dessutom har semesterdagsersättningen i del A (§ 36) utvecklats och bestämmelserna i del F reviderats. Det har också gjorts ändringar med anledning av familjeledighetsreformen. Dessa ändringar medför för olika lärargrupper små kostnadseffekter eller kostnadseffekter som tar ut varandra.

§ 7 Familjeledighetsreformen  

I kommunsektorn har parterna till följd av familjeledighetsreformen kommit överens om ändringar i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn, som också gäller dem som omfattas av UKTA. Närmare bestämmelser om detta finns i underteckningsprotokollet till AKTA och dess bilaga.

§ 8   Medlemsavgifter till fackföreningar  

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna anställda följs anvisningarna från 1.5.2022 (KT:s cirkulär 4/2022).   

§ 9 Fortlöpande förhandlingar  

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.  

§ 10  Arbetsgrupper under avtalsperioden   

Följande arbetsgrupper tillsätts:

Arbetsgrupp för lönesystemet i del G

Arbetsgruppen förhandlar om ett nytt lönesystem som ska ersätta det nuvarande arbetsvärderingssystemet i del G, i det fall att motsvarande ändring sker i AKTA. Vid förhandlingarna utreds också möjligheterna att differentiera lönen utifrån uppgifter och utbildning med beaktande av problemen med tillgången på personal.  

Arbetsgruppen ska hos arbetsgivarna följa upp tillämpningen av simulerings- och försöksbestämmelser enligt AKTA och komma överens om eventuella behövliga ändringar i systemet utifrån denna uppföljning. I arbetsgruppens uppdrag ingår även eventuella ändringar av bestämmelserna om lönesättningssystemet, arbetserfarenhetstillägget och det individuella tillägget. Arbetsgruppen beaktar i sitt arbete programmet för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027.

Avtalsparterna ska senast 15.6.2022 utreda och komma överens om ändringar i lönesättningsstrukturen för undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken enligt UKTA del G så att behörighetsvillkoren i 26 §, 30 § och 31 § i lagen om småbarnspedagogik beaktas som en faktor som höjer grundlönen fr.o.m. 1.10.2022. Om arbetsgruppen inte når samförstånd inom den utsatta tiden 15.6.2022, ändras lönesättningsstrukturen (bilaga till detta underteckningsprotokoll) från 1.10.2022. För ändringen används den centraliserade pott som avses i § 2 mom. 3.

Arbetsgrupp för anställningsvillkor i gymnasier och vuxengymnasier

Arbetsgruppen förhandlar om utveckling av bestämmelserna om gymnasieresurser, uppgifter i anslutning till studentskrivningar och andra anställningsvillkor.

§ 11 Betalning av justerade löner  

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.   

Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten.  Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.  

I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Förhöjningens effekt på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna. 

Helsingfors, den 8 juni 2022 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT  

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF 

Bilaga till underteckningsprotokoll till tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal 2022–2025 (Lönerarbetsgruppen för del G, lönesättningsstruktur) 

Lönearbetsgruppen för del G, lönesättningsstruktur

UKTA del G

Undervisning och fostran inom småbarnspedagogik / lärare inom småbarnspedagogik (45000044)

Huvuduppgiften för dem som hör till denna lönepunkt är att sköta undervisning och fostran inom småbarnspedagogiken samt att ha helhetsansvaret för planeringen, utvärderingen och utvecklingen av småbarnspedagogiken.

Högre högskoleexamen (ped.mag.) och behörighet som lärare inom småbarnspedagogik

(Behörighetsvillkoren för daghemsföreståndare år 2030 är enligt 31 § behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26 eller 27 § och minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga)

Behörighet som lärare inom småbarnspedagogik (26 § i lagen om småbarnspedagogik)

Annat än det som nämns ovan (när det med stöd av 33 § i lagen om småbarnspedagogik 540/2018 till befattningen för högst ett år i sänder har anställts en person som inte uppfyller behörighetsvillkoren för lärare i småbarnspedagogik enligt 26 §)

Underteckningsprotokoll till TIM-AKA 2022–2025
ÖppnaStäng

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

Detta kollektivavtal (TIM-AKA) gäller 1.5.2022–30.4.2025. Efter 30.4.2025 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någondera avtalsparten skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 Avtalshöjningar år 2022

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2022

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.6.2022 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 27 cent per timme, dock minst 2,0 procent.

Lönerna justeras på det sätt som framgår av § 6 och 7 nedan.

De individuella tilläggen höjs med 2 procent, dock minst med 1 cent.

Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

mom. 2 Central justeringspott 1.10.2022

Justeringspotten är 0,53 procent. Av potten används 0,03 procentenheter till kostnader för familjeledighetsreformen.

Senast 30.9.2022 ska parterna ha förhandlat om hur justeringspotten ska användas. Om parterna inte kommer överens om hur potten ska användas, höjs grundtimlönerna, ackordslönerna och de individuella tilläggen 1.10.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,5 procent.  

§ 3 Avtalshöjningar år 2023

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2023

Lönerna höjs 1.6.2023 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 1,5 procent.

Närmare information om lönehöjningarna ges senare.

mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2023

Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom TIM-AKA.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

mom. 3 Stupstock för förhöjningarna 2023

År 2023 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2023 vet att kommer att uppstå under det andra avtalsåret för kollektivavtalen inom följande branscher:  

 • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)  
 • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)
 • Kollektivavtalet för bil- och transportbranschen (AKT och Autoliikenteen työnantajaliitto)

 
Om något avtalsområde 1.2.2023 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen.

Om avtalsparterna inom kommunsektorn inte senast 28.2.2023 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i kommunsektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2023. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna.

§ 4 Avtalshöjningar år 2024

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2024

Lönerna höjs 1.6.2024 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 1,5 procent.

Närmare information om lönehöjningarna ges senare.

mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2024

Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom TIM-AKA.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

mom. 3 Stupstock för förhöjningarna 2024

År 2024 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2024 vet att kommer att uppstå under det andra avtalsåret för kollektivavtalen inom följande branscher:  

 • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)  
 • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)
 • Kollektivavtalet för bil- och transportbranschen (AKT och Autoliikenteen työnantajaliitto)

 
Om något avtalsområde 1.2.2024 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen.

Om avtalsparterna inom kommunsektorn inte senast 29.2.2024 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i kommunsektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2024. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna.

§ 5 Förfaranden med de lokala justeringspotterna

Fördelningen av de lokala justeringspotterna

När de lokala justeringspotterna fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna på så lika villkor som möjligt i olika lönegrupper.

Beräkning av de lokala justeringspotterna

De lokala justeringspotterna beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare.

Användning av och förhandlingar om de lokala justeringspotterna

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationens representanter förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Utredning om justeringspotterna

Arbetsgivaren ska ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats.

§ 6 Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.6.2022

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.6.2022 enligt följande:

Lönegrupp   €/timme Förhöjning cent/tim.
I A 13,47–15,49 33
  B 12,01–14,01 31
  C 11,12–12,54 28
II A 10,63–11,57 27
  B 10,42–11,10 27
III   10,13–10,83 27
IV   9,42 27
O   9,65 27
Lönerna för arbetstagare under 18 år   8,85–9,07 27

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

§ 7 Ackordslöner från 1.6.2022

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 2,0 procent. Löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, betalas förhöjda med 4,6 procent. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 2,0 procent.

Inkomstmål från 1.6.2022, euro/timme

Nivå I 17,31–21,44

Nivå II 15,50–19,17

Nivå III 14,89–17,46

Nivå IV 14,24–16,64

Nivå V 13,24–15,42

Nivå VI 12,08–14,03

§ 8 Justering av medeltiminkomsten enligt TIM-AKA § 35 mom. 1

Den allmänna förhöjningen 1.6.2022 har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

De medeltiminkomster som räknats ut på III och IV kvartalet år 2021 samt I kvartalet år 2022 höjs med 2,0 procent och de medeltiminkomster som räknats ut på II kvartalet år 2022 höjs med 1,33 procent.

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

§ 9 Arbetsgrupper

En arbetsgrupp som under avtalsperioden har till uppgift att utreda förutsättningarna för utveckling av lönesystemet och olika löneformer.

§ 10 Ändringar och preciseringar i avtalstexten

§ 16 Arbetstidens början och slut samt arbetsskiftsförteckningen

§ 26 Förhöjning för exceptionell arbetstid

Strukturen på bestämmelserna om förläggning och flyttning av arbetstiden har ändrats. Bestämmelsen om förhöjning för exceptionell arbetstid har förtydligats och förenats med bestämmelsen om flyttning. Tolkningen av bestämmelserna har inte förändrats jämfört med tidigare.

Bilaga 3  

§ 2 Individuellt tillägg

Bestämmelsen om handledning i arbetsplatsförlagd utbildning har förtydligats.

§ 3 Arbetsmiljötillägg

Grunden om anpassning efter yrkesarbetares arbetstakt har strukits som onödig.

§ 68 Lön för repetitionsövningar

En bestämmelse om kompletterande tjänstgöring enligt civiltjänstlagen har lagts till.

§ 69 Hälsoundersökningar

Bestämmelsen om undersökningar som föregår förlossning har förtydligats.

§ 71 Förtroendemän

I mom. 3 har det individuella tillägget för huvudförtroendemän höjts.

§ 72 Arbetarskyddsfullmäktiga

En bestämmelse om uppsägningsskydd och ersättning till ersättare har lagts till.
Ersättningen till en arbetarskyddsfullmäktig höjs.

Med anledning av familjeledighetsreformen ändras följande bestämmelser:

§ 2 Lokala avtal  

§ 35 Uträkning och justering av medeltiminkomsten  

§ 49 Tid som likställs med arbetad tid, punkt 3

§ 52 Bestämning av semester, mom. 5

§ 56 Procentuell semesterlön, mom. 2

§ 58 Semesterersättning när anställningen upphör, mom. 4, stycke 2

§ 60 Vissa deltidsanställdas rätt till ledighet och semesterersättning, mom. 3

§ 63–64 Rätt till familjeledighet och ledigheter med lön

De nya bestämmelserna i § 2, § 49 punkt 3 a, § 52 mom. 5 a., § 56 mom. 2 punkt 1 a, § 58 mom. 4 stycke 3, § 60 mom. 3 a, § 63 mom. 2 a och § 64 a tillämpas, om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller senare.  

De bestämmelser som gällde 28.2.2022 tillämpas om barnets beräknade födelsedatum infaller före 4.9.2022 eller om adoptivbarnet tas i vård före 31.7.2022. Dessutom tillämpas bestämmelserna oberoende av barnets beräknade födelsedatum, om barnet föds 29.7.2022 eller tidigare.

§ 9    Fortlöpande förhandlingar

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

§ 10    Bättre anställningsvillkor än i kollektivavtalet

Anställningsvillkor som 28.2.2022 var bättre än villkoren i detta kollektivavtal och den lönenivå som uppstått på basis av de tidigare bättre villkoren kvarstår oförändrade om inte något annat har överenskommits genom detta kollektivavtal.

Lokala system som gäller ersättning för resekostnader eller kostpenning iakttas oförändrade, om man inte lokalt kommer överens om att börja tillämpa § 39–43 i kollektivavtalet.

§ 11 Unga arbetstagare

Medan detta kollektivavtal är i kraft kan man komma överens om följande i fråga om lönen för unga arbetstagare:

För att förbättra sysselsättnings- och praktikförutsättningarna för unga under 25 år kan den högsta lönen för unga betalas för obligatorisk praktik i anknytning till examen.

För att förbättra sysselsättningsförutsättningarna för unga kan man genom lokala avtal avvika från bestämmelserna i § 31–32 i kollektivavtalet i fråga om lön för praktikantjobb, sommarjobb o.d. under semesterperioden. Denna bestämmelse gäller inte s.k. säsongsarbetare.

§ 12 Medlemsavgifter till fackföreningar

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna anställda följs anvisningarna från 1.5.2022 (KT:s cirkulär 4/2022).

Helsingfors, den 8 juni 2022

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL RF

Underteckningsprotokoll till LÄKTA 2022–2025
ÖppnaStäng

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet  

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.5.2022–30.4.2025. Efter 30.4.2025 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.   

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 Lönehöjningar år 2022

mom. 1 Allmänna förhöjningar 1.6.2022

Allmän förhöjning 1.6.2022 i bilaga 1  

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,0 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 2,0 procent.

Allmän förhöjning 1.6.2022 i bilaga 2  

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,58 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 2,58 procent.

Allmän förhöjning 1.6.2022 i bilaga 3–4  

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,0 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 2,0 procent.

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. 


Tillämpningsanvisning

Arvodena och de individuella tilläggen för innehavare av bitjänst eller bibefattning vid universitetssjukhus höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.


mom. 2 Central justeringspott 1.10.2022

Justeringspotten är 0,53 procent. Av potten används 0,03 procentenheter till kostnader för familjeledighetsreformen.

Senast 30.9.2022 ska parterna ha förhandlat om hur justeringspotten ska användas. Om parterna inte kommer överens om hur potten ska användas, höjs tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner 1.10.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,5 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs då med 0,5 procent.

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. 


Tillämpningsanvisning

Om potten fördelas genom en allmän förhöjning, höjs arvodena och de individuella tilläggen för innehavare av bitjänst eller bibefattning vid universitetssjukhus i enlighet med den allmänna förhöjningen.


§ 3 Lönehöjningar år 2023

mom. 1  Allmänna förhöjningar 1.6.2023  

Allmän förhöjning 1.6.2023 i bilaga 1

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2023 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,5 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen. 

Allmän förhöjning 1.6.2023 i bilaga 2

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2023 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,92 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen. 

Allmän förhöjning 1.6.2023 i bilaga 3–4

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2023 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,48 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.


 Tillämpningsanvisning

Arvodena och de individuella tilläggen för innehavare av bitjänst eller bibefattning vid universitetssjukhus höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.


mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2023 i bilaga 1–4

I bilaga 1–4 är den lokala justeringspotten 0,4 procent av lönesumman för dem som omfattas av bilagan.
 
Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

mom. 3  Stupstock för avtalshöjningarna 2023 

År 2023 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2023 vet att kommer att uppstå under det andra avtalsåret för kollektivavtalen inom följande branscher: 

Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf) 

Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)  

Kollektivavtalet för bil- och transportbranschen (AKT och Autoliikenteen työnantajaliitto)

 Om något avtalsområde 1.2.2023 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen. 

Om avtalsparterna inom välfärdssektorn inte senast 28.2.2023 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i välfärdssektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2023. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna. 

§ 4 Avtalshöjningar år 2024

mom. 1 Allmänna förhöjningar 1.6.2024 

Allmän förhöjning 1.6.2024 i bilaga 1

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2024 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,5 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen. 

Allmän förhöjning 1.6.2024 i bilaga 2

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2024 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,92 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen. 

Allmän förhöjning 1.6.2023 i bilaga 3–4

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2024 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,5 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen. 

Tillämpningsanvisning

Arvodena och de individuella tilläggen för innehavare av bitjänst eller bibefattning vid universitetssjukhus höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2024 i bilaga 1–4

I bilaga 1–4 är den lokala justeringspotten 0,4 procent av lönesumman för dem som omfattas av bilagan.

Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

mom. 3 Stupstock för avtalshöjningarna 2024 

År 2024 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2024 vet att kommer att uppstå under det andra avtalsåret för kollektivavtalen inom följande branscher:  

 • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)  
 • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)  
 • Kollektivavtalet för bil- och transportbranschen (AKT och Autoliikenteen työnantajaliitto)

 Om något avtalsområde 1.2.2024 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen. 

Om avtalsparterna inom välfärdssektorn inte senast 29.2.2024 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i välfärdssektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2024. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna. 

§ 5 Förfaranden med de lokala justeringspotterna 

mom. 1  Fördelningen av de lokala justeringspotterna      

När de lokala justeringspotterna fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna. Samtidigt gäller det att se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt proportion till de underställdas löner.  

De lokala justeringspotterna används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar. 

mom. 2  Beräkning av de lokala justeringspotterna

De lokala justeringspotterna beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av bilagan.

Till lönesumman räknas samtliga löner som betalats till dem som omfattas av bilagan med undantag för extraordinära löneposter såsom semesterpenningar och resultatbonus.

mom. 3 Användning av och förhandlingar om de lokala justeringspotterna

Arbetsgivaren och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

mom. 4 Utredning om justeringspotterna

Arbetsgivaren ska ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats.

§ 6 Lönejusteringar enligt bilaga 5

Allmän förhöjning 1.6.2022

De uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara månadslönerna för tjänsteinnehavare utanför lönesättningen och tjänsteinnehavare som hör till lönepunkt L5EL3000 höjs 1.6.2022 med 2,0 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 2,0 procent.

Centraliserad pott 1.10.2022

Även bilaga 5 omfattas av den centraliserade potten. Se § 2 mom. 2 till övriga delar. 

Allmän förhöjning 1.1.2023

De uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara månadslönerna för tjänsteinnehavare som omfattas av bilaga 5 höjs 1.1.2023 med 1,5 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,5 procent.

Lokal justeringspott 1.1.2023

Justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman i bilaga 5.

Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.


Tillämpningsanvisning

Om fördelningen av justeringspotterna i övrigt bestäms i § 4. 


Centraliserad pott 1.1.2023

I bilaga 5 genomförs en jourreform som leder till att de grundersättningar som betalas för jouren höjs på det sätt som närmare framgår av bilagan. 

År 2024

Allmän förhöjning 1.6.2024

De uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara månadslönerna för tjänsteinnehavare som omfattas av bilaga 5 höjs 1.6.2024 med 1,5 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

Lokal justeringspott 1.6.2024

Justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman i bilaga 5.

Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.


Tillämpningsanvisning

Om fördelningen av justeringspotterna i övrigt bestäms i § 4. 


Veterinärernas jourersättningar 1.6.2024

Jourersättningarna höjs med 1,5 procent. 

§ 7 Uppdatering av åtgärdsarvodessystemet för hälsocentraltandläkare

Ändringarna i åtgärdsarvodessystemet för hälsocentraltandläkare träder i kraft 1.1.2023. Den uppgiftsrelaterade lönen för hälsocentraltandläkare i lönepunkt L2TH5200 höjs vid samma tidpunkt med 41,41 euro. Ändringen är kostnadsneutral. Åtgärds- och besöksarvodena i bilaga 2 höjs inte. 

§ 8 Justering av arvoden och ersättningar i euro

Arvodena i euro har höjts på följande sätt:

Bilaga 1

Åtgärds- och besöksarvodena höjs 1.6.2022 med 2,0 procent.  
Åtgärds- och besöksarvodena höjs 1.6.2023 med 1,5 procent.
Åtgärds- och besöksarvodena höjs 1.6.2024 med 1,5 procent.

Bilaga 3

Arvodena för läkarintyg och läkarutlåtanden höjs 1.6.2022 med 2,0 procent.
Arvodena för läkarintyg och läkarutlåtanden höjs 1.6.2023 med 1,48 procent.
Arvodena för läkarintyg och läkarutlåtanden höjs 1.6.2024 med 1,5 procent.

Bilaga 4

Åtgärds- och besöksarvodena höjs 1.6.2022 med 2,0 procent.  
Åtgärds- och besöksarvodena höjs 1.6.2023 med 0,5 procent.
Åtgärds- och besöksarvodena höjs 1.6.2024 med 1,5 procent.

Också motsvarande lönedelar som baserar sig på lokala avtal höjs med en förhöjning av motsvarande storlek.

Alla ovannämnda förhöjningar:

Om potten 1.10.2022 blir en allmän förhöjning, höjs arvodena i euro i samma proportion. Information om detta ges senare.  
Se även § 3 mom. 3 och § 4 mom. 3. 

Veterinärtaxans arvoden i euro höjs 1.6.2022 med 2,51 procent, 1.6.2023 med 1,9 procent och 1.6.2024 med 1,9 procent.  
Se även § 3 mom. 3 och § 4 mom. 3.

Förhöjningarna genomförs i enlighet med § 8, om inte annat avtalas som ett resultat av arbetet i arbetsgruppen för lönesystem som avses i § 15. Information om detta ges före de kommande förhöjningarna 1.6.2024. 

§ 9 Uppdatering av lönesättningen för innehavare av bitjänster/bibefattningar

Prissättningskoderna för innehavare av bitjänster/bibefattningar i bilaga 3 –4 har uppdaterats fr.o.m. 1.6.2022. Dessutom höjs de nedre gränserna 1.6.2023 på det sätt som framgår av bilaga 3–4. 

§ 10 Kontroll av lönesättning, grundlön för amanuens  

Grundlönerna i lönesättningen höjs på det sätt som framgår av bilaga 1–5.

För amanuensers grundlön se § 2 i lönekapitlet.  

Om potten 1.10.2022 blir en allmän förhöjning, höjs grundlönerna i samma proportion. Information om detta ges senare.

Se även § 3 mom. 3 och § 4 mom. 3.

§ 11 Familjeledighetsreformen  

I kommunsektorn har parterna till följd av familjeledighetsreformen kommit överens om ändringar i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn, som också gäller dem som omfattas av läkaravtalet. Närmare bestämmelser om detta finns i § 7 i underteckningsprotokollet till AKTA 2022–2024 och dess bilaga. 

§ 12 Betalning av justerade löner

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora kommuner och samkommuner där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet

De justerade höjningar som baserar sig på arbetstiden betalas från den tidpunkt då justeringarna träder i kraft eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum.

§ 13 Ställningstagande om kontinuiteten i vården inom primärvården

Finlands Läkarförbund, Finlands Tandläkarförbund och KT har utarbetat ett ställningstagande om kontinuiteten i vården och om arbetsrelaterade faktorer i en bilaga till detta underteckningsprotokoll. Det är allt viktigare att trygga kontinuiteten i vården efter covid-19-epidemin.  

§ 14 Fortlöpande förhandlingar

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

§ 15 Arbetsgrupper

Finlands Läkarförbund, Finlands Tandläkarförbund, Finlands Veterinärförbund och KT förhandlar om en reform av hela lönesystemet och de olika lönefaktorerna i systemet. Reformen kan innehålla simuleringar och försök. Lönebestämmelserna bildar en helhet i läkaravtalet.  

Se närmare i bilaga 1 till underteckningsprotokollet. Se också tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027.

Finlands Läkarförbund och KT följer upp införandet och konsekvenserna av de nya bestämmelserna om prestationslön för hälsocentralläkare och förhandlar om utvecklingen av lönedelar som tillämpas på prestationer inom primärvården och den specialiserade sjukvården. 

Finlands Tandläkarförbund och KT följer upp konsekvenserna av de ändringar i åtgärdsarvodessystemet för hälsocentraltandläkare som gjorts i detta avtal och förhandlar om utvecklingen av lönedelar som tillämpas på prestationer inom primärvården och den specialiserade sjukvården. 

Arbetstidssystemet i läkaravtalet bedöms som en helhet och avsikten är att förhandla om bestämmelserna så att läkaravtalet beaktar olika sätt att arbeta (t.ex. mottagningsarbete, arbete med jour dygnet runt, arbete med vardagsjour osv.). Som en del av arbetsgruppens arbete sammanställs arbetstidsbestämmelserna i sin helhet så att de blir en del av läkaravtalet. 

Anställningsvillkoren för innehavare av bitjänster utreds och uppdateras. 

Finlands Veterinärförbund och KT förhandlar om utveckling av lönesystemet för veterinärer med beaktande av eventuella ändringar i lagstiftningen.   

I samband med att lönesystemet eventuellt ändras förhandlar parterna också om ändringar i arbetstidsbestämmelserna för tjänsteveterinärer.

§ 16   Arbetsfred

Detta avtal inklusive förpliktelsen om arbetsfred i kap. IV § 4 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare gäller till 30.4.2025.

Helsingfors, den 8 juni 2022 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT
 

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

Bilaga 1 Utveckling av lönesystemet i läkaravtalet

Bilaga 2 Parternas ställningstagande Det är viktigt att trygga kontinuiteten i vården inom välfärdsområdena  

Underteckningsprotokoll till TS 2022–2025
ÖppnaStäng

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.5.2022–30.4.2025. Efter 30.4.2025 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.  

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 Avtalshöjningar år 2022

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2022

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 46 euro, dock minst 2,0 procent.

Det individuella tillägget enligt § 12 och separattillägget enligt § 14 i TS-22 höjs med 2,0 procent.


Tillämpningsanvisning

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

Minimilönen enligt § 10 i TS-22 är 1 699,91 euro från 1.6.2022.


mom. 2 Lönegrupper

De höjda uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna framgår av § 8 mom. 1 i lönekapitlet i TS.

mom. 3 Central justeringspott 1.10.2022

Justeringspotten är 0,53 procent. Av potten används 0,03 procentenheter till kostnader för familjeledighetsreformen.

Senast 30.9.2022 ska parterna ha förhandlat om hur justeringspotten ska användas. Om parterna inte kommer överens om hur potten ska användas, höjs tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner 1.10.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,5 procent. Det individuella tillägget enligt § 12 och separattillägget enligt § 14 i TS-22 höjs med 0,5 procent.

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. 

§ 3 Avtalshöjningar år 2023

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2023

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2023 genom en allmän förhöjning.

Förhöjningen är 1,5 procent.

Det individuella tillägget enligt § 12 och separattillägget enligt § 14 i TS-22 höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.


Tillämpningsanvisning

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.


Minimilönen enligt § 10 i TS-22 höjs 1.6.2023 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2023

Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal. Om samförstånd inte kan nås om fördelningen av den lokala justeringspotten, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar. 

mom. 3 Lönegrupper

De uppgiftsrelaterade minimilönerna enligt § 8 mom. 1 i lönekapitlet i TS-22 höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 4 Stupstock för avtalshöjningarna 2023  

År 2023 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2023 vet att kommer att uppstå under det andra avtalsåret för kollektivavtalen inom följande branscher:  

 • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)  
 • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)  
 • Kollektivavtalet för bil- och transportbranschen (AKT och Autoliikenteen työnantajaliitto)

Om något avtalsområde 1.2.2023 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen.  

Om avtalsparterna inom kommunsektorn inte senast 28.2.2023 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i kommunsektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2023. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna. 

§ 4 Avtalshöjningar år 2024

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2024

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2024 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,5 procent.

Det individuella tillägget enligt § 12 och separattillägget enligt § 14 i TS-22 höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.


Tillämpningsanvisning

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.


Minimilönen enligt § 10 i TS-22 höjs 1.6.2023 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2024

Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal. Om samförstånd inte kan nås om fördelningen av den lokala justeringspotten, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

mom. 3 Lönegrupper

De uppgiftsrelaterade minimilönerna enligt § 8 mom. 1 i lönekapitlet i TS-22 höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 4 Stupstock för avtalshöjningarna 2024  

År 2024 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2024 vet att kommer att uppstå under det andra avtalsåret för kollektivavtalen inom följande branscher:  

 • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)  
 • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)  
 • Kollektivavtalet för bil- och transportbranschen (AKT och Autoliikenteen työnantajaliitto)

Om något avtalsområde 1.2.2024 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen.  

Om avtalsparterna inom kommunsektorn inte senast 29.2.2024 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i kommunsektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2024. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna. 

§ 5 Förfaranden med de lokala justeringspotterna

mom. 1 Fördelningen av de lokala justeringspotterna

Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt.

De lokala justeringspotterna används för höjning av uppgiftsrelaterade löner utgående från det lokala värderingssystemet för uppgiftsrelaterade löner och för individuella tillägg utgående från det lokala värderingssystemet för individuella tillägg.

mom. 2 Beräkning av den lokala justeringspotten

De lokala justeringspotterna beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal.

mom. 3 Användning av och förhandlingar om de lokala justeringspotterna

Den lokala arbetsgivarens och TS-avtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

mom. 4 Utredning om justeringspotterna

Arbetsgivaren ska ge TS-avtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats.

§ 6   Familjeledighetsreformen 

mom. 1

Med anledning av familjeledighetsreformen ändras följande bestämmelser i TS-22: Kap. I § 4, kap. II § 15 och bilaga 2 § 2.

De nya bestämmelserna framgår av bilagan till underteckningsprotokollet.

mom. 2

De nya bestämmelserna enligt bilagan till underteckningsprotokollet tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller senare.

mom. 3

Om barnets beräknade födelsedatum infaller före 4.9.2022 eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård infaller före 31.7.2022, tillämpas den tidigare formuleringen av de bestämmelser som nämns i mom. 1. Om barnet föds och rätten till föräldrapenning börjar före 1.8.2022, tillämpas den tidigare formuleringen av de bestämmelser som nämns i mom. 1, oberoende av barnets beräknade födelsedatum.

§ 7 Ersättningar för resekostnader

Utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16 i AKTA justeras ersättningarna för resekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt Skatteförvaltningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar.

§ 8 Medlemsavgifter till fackföreningar

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna anställda följs anvisningarna från 1.5.2022 (KT:s cirkulär 4/2022). 

§ 9 TS-arbetsgrupp

TS-avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

TS-avtalsparternas gemensamma TS-arbetsgrupp arbetar för fungerande lokala lönesystem.

§ 10 Annan arbetsgrupp under avtalsperioden

Följande arbetsgrupp tillsätts:

Arbetsgrupp som utreder arbetstidssystemet för brand- och räddningsväsendet

Arbetsgruppen ska utreda hurdant kollektivavtalsenligt arbetstidssystem för brand- och räddningsväsendet som både möjliggör långa arbetsskift inom gränserna för arbetslagstiftningen och beaktar olika behov av arbetstidsarrangemang. Arbetsgruppen ska även utreda vilka kostnadseffekter och ersättningsformer som ingår i förslaget. Arbetsgruppen ska i sitt arbete även granska försöksbestämmelserna i TS-18 bilaga 8. Arbetsgruppens mandattid är 1.6.2022–28.2.2023.

§ 11 Betalning av justerade löner

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.

I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Förhöjningens effekt på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna.

Helsingfors, den 8 juni 2022 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT 

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF 

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF