Suomeksi

UKTA 2022–2025

Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del F Bilaga 10 Musikläroanstalter

  III Lön och arbetstid för timlärare

  § 9 Lön och undervisningsskyldighet för timlärare i huvudsyssla (träder i kraft 1.8.2022)

  mom. 1 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för timlärare i huvudsyssla

  4 08 07 02 6

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 08 07 02 8

  Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen
  vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

  4 08 07 02 7

  Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare
  eller ackompanjatör

  mom. 2

  Undervisningsskyldigheten för en timlärare i huvudsyssla är 23 timmar per vecka.

  mom. 3

  Övertimarvodesgrunden för en timlärare i huvudsyssla är vägd, om det för läraren har räknats ut en vägd undervisningsskyldighet enligt del A § 53.

  § 10 Övriga uppgifter för en timlärare i huvudsyssla som bestäms av arbetsgivaren (träder i kraft 1.8.2022)

  mom. 1

  Om en timlärare i huvudsyssla ges nämnde- eller planeringsuppgifter eller annat arbete enligt § 6 mom. 3, betalas för varje timme ett timarvode som räknas ut enligt bestämmelserna om övertimarvode i § 8 utgående från lönen i § 9 mom. 1 och undervisningsskyldigheten i § 6 mom. 2.


  Tillämpningsanvisning       

  En timlärare i huvudsyssla som anställts för minst ett arbetsår är skyldig att utan särskild ersättning utföra 8 timmar annat arbete enligt § 6 mom. 3. 

  Om timläraren i huvudsyssla har anställts för minst arbetstiden under en termin, är motsvarande skyldighet 4 timmar.


  mom. 2

  I arvodesgrunden för en timlärare i huvudsyssla, som undervisar minst 16 timmar per vecka vid en och samma musikläroanstalt beaktas dessutom undervisning vid en filial på det sätt som anges i § 7 mom. 2.

  § 11 Lönepunkter och timarvode (se lönebilagan) för timlärare i bisyssla (träder i kraft 1.8.2022)

  mom. 1

  4 08 07 02 9

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 08 07 03 0

  Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen
  vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

  4 08 07 03 1

  Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare
  eller ackompanjatör

  mom. 2

  Om en timlärare i bisyssla åläggs annat arbete eller uppgifter enligt § 10 mom.1 , bestäms timarvodet enligt mom. 1.