Suomeksi

UKTA 2022–2025

Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del B Bilaga 1 Grundskolan

  III Tjänsteinnehavarnas arbetstid

  § 6 Samplanering 1.8.2007–31.7.2025

  Utöver den undervisning och de övriga arbetsuppgifter som ålagts en lärare per vecka ska läraren i skolan delta i samplanering av undervisningen, möten som gäller olika ämnesområden och sakfrågor, i samarbetet mellan hem och skola och planeringen av undervisning och arbetsuppgifter som gäller utvecklingen av skolans verksamhet. Arbetstiden bestäms enligt § 6 a.


  Tillämpningsanvisning

  Vid planering av arbetstiden för samplanering bör man ge akt på att denna arbetstid i mån av möjlighet används jämnt fördelad över hela arbetsåret.


  § 6 a  Årligt antal timmar för samplanering

  Under läsåret är det totala antalet timmar för samplanering högst 120. Den årliga planeringen av arbetstiden för samplanering får inte leda till att antalet lärararbetsdagar utökas under läsåret.


  Tillämpningsanvisning

  Vid planering av arbetstiden för samplanering bör man ge akt på att arbetstiden räcker till för de planerade uppgifterna.


  § 7 Undervisningsskyldighet (uvs)

  mom. 1

  Lärare som ger klassundervisning eller specialundervisning

  uvs/vecka

  I förskollärartjänst

  23

  I klasslärartjänst

  24

  I speciallärartjänst

  24

  I specialklasslärartjänst

  22


  Tillämpningsanvisning

  Undervisningsskyldigheten för en timlärare i ovan nämnda undervisning är den samma som för en tjänsteinnehavare.


  mom. 2

  Ämneslärare

  ovs/vecka

  Modersmålet och litteratur (också finska / svenska som andra språk)

  18

  Det andra inhemska språket och främmande språk, också främmande språk som modersmål (elevens hemspråk)

  20

  Matematik, fysik, kemi, informationsteknik, bildkonst och musik

  21

  Religion, livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, huslig ekonomi, merkantila ämnen, hälsokunskap, biologi och geografi

  23

  Textilslöjd, teknisk slöjd, gymnastik, jord- och skogsbruk och trädgårdsskötsel, elevhandledning

  24

  Övriga ämnen

  23

  mom. 3 

  Om en innehavare av ämneslärartjänst undervisar i två eller flera ämnen med olika stor undervisningsskyldighet räknas en vägd undervisningsskyldighet ut.

  mom. 4 

  Om en lärartjänsteinnehavare för en separat förskoleklass utöver förskoleundervisningen undervisar inom annan grundläggande utbildning räknas en vägd undervisningsskyldighet ut.


  Tillämpningsanvisning

  I del A § 53 finns en formel för uträkning av vägd undervisningsskyldighet och anvisningar för avrundning.


  mom. 5 

  Undervisningsskyldigheten kan bestämmas som årlig undervisningsskyldighet genom att undervisningsskyldigheten per vecka multipliceras med 38.

  mom. 6 

  Om en tjänsteinnehavare som är gemensam för en grundskola och ett gymnasium eller en tjänsteinnehavare i en grundskola är tvungen att undervisa vid ett gymnasium (bilaga 2) för att fullgöra sin undervisningsskyldighet, multipliceras klassundervisningstimmarna vid gymnasiet med gymnasiekoefficienten 1,10, och dessa koefficienttimmar kan räknas in i lärarens undervisningsskyldighet. Om en grundskollärare har ålagts en uppgift i gymnasiet för vilken anvisats gymnasieresurstimmar, räknas dessa vid behov till undervisningsskyldigheten.

  § 8 Inräknande av skolföreståndares uppgifter i undervisningsskyldigheten när en lärartjänsteinnehavare har förordnats till skolföreståndare

  mom. 1  

  Om en lärartjänsteinnehavare förordnas till föreståndare för en eller flera skolor med årskurs 1–6 och/eller en specialskola räknas följande timantal till undervisningsskyldigheten:

  Antal lönegrundsgrupper i skolan/skolorna

  Timantal/vecka

  1–2

  1

  3

  2

  4–5

  3

  6–7

  6

  8

  7

  9–12

  9

  13–

  12

  mom. 2

  Om föreståndaren är gemensam för en skola med årskurs 1–6 och en specialskola bestäms timantalet enligt tabellen ovan separat för vardera skolan, dock så att föreståndaren har minst fyra timmar undervisningsarbete i veckan.              

  mom. 3         

  Slopat (slagits ihop med mom. 1)

  mom. 4        

  Om två eller flera skolor med årskurs 1–6 har en gemensam föreståndare kan arbetsgivaren till skolföreståndarens undervisningsskyldighet räkna högst två veckotimmar utöver vad som anges i mom. 1.


  Tillämpningsanvisning för mom. 1–4 (träder i kraft 1.8.2023)

  Ändringen i sättet att beräkna lönegrundsgrupper (del B § 2) från 1.8.2023 utgör inte i sig någon grund för att ändra inräknandet av administrativa uppgifter i undervisningsskyldigheten för en skolföreståndare, om tjänsteinnehavarens arbetsuppgifter och mängden administrativt arbete är oförändrat.


  mom. 5 (gäller 1.8.2022–31.7.2025)

  En lärartjänsteinnehavare i årskurs 7–9 eller i en sammanhållen grundskola kan undantagsvis förordnas till skolföreståndare av orsaker som beror på lokala särförhållanden. Sådana orsaker kan anses vara till exempel långa avstånd eller skärgårdsförhållanden. Då är det inte ändamålsenligt att ha en rektorstjänst på grund av det låga elevantalet. Det kan vara motiverat att ha en skolföreståndare i årskurs 7–9 eller i en sammanhållen grundskola också i en situation där det kan påverka antalet skolor som fastställts för innehavaren av en rektorstjänst i kommunen.  

  På en skolföreståndare i årskurs 7–9 eller i en sammanhållen grundskola tillämpas bestämmelserna ovan i mom. 1−4. Arbetsgivaren kan dessutom bestämma att till undervisningsskyldigheten för en lärartjänsteinnehavare som förordnats till skolföreståndare i årskurs 7–9 eller i en sammanhållen grundskola ska räknas högst 3 timmar mer, om detta kan motiveras med lokala särförhållanden. Skolföreståndarens undervisningsarbete ska dock uppgå till minst fyra timmar i veckan.

  § 9 Inräknande av biträdande föreståndares uppgifter i undervisningsskyldigheten när en lärartjänsteinnehavare har förordnats till biträdande föreståndare

  mom. 1         

  Om en lärartjänsteinnehavare förordnas till föreståndare för en eller flera skolor med årskurs 1–6, räknas följande timantal till undervisningsskyldigheten:

  Antal lönegrundsgrupper i skolan/skolorna

  Timantal/vecka

  24–29

  1–3

  30–35

  3–6

  36–41

  6–9

  42–

  11–14

  mom. 2

  För en lärartjänsteinnehavare som förordnats till biträdande föreståndare för någon annan grundskola/andra grundskolor än de som avses i mom. 1 räknas följande timantal till undervisningsskyldigheten:

  Antal lönegrundsgrupper i skolan/skolorna

  Timantal/vecka

  13–20

  3–6

  21–25

  5–10

  26–30

  8–16

  31–

  10–18


  Tillämpningsanvisning för moment 1 och 2

  Om det undantagsvis har förordnats flera biträdande föreståndare för en skola/flera skolor fördelas timantalet i mom.1 eller 2 mellan de biträdande föreståndarna.


  mom. 3

  Slopat

  mom. 4

  Om en grundskola och ett gymnasium har en gemensam rektorstjänsteinnehavare och det till biträdande föreståndare har förordnats en grundskollärare, räknas lönegrundsgrupperna i grundskolan och gymnasiet ihop vid bestämning av timantalet enligt mom. 2.


  Tillämpningsanvisning för mom. 1–4 (gäller 1.8.2022–31.7.2025)

  Till undervisningsskyldigheten för en lärartjänsteinnehavare som förordnats till biträdande föreståndare eller biträdande rektor kan räknas ett större antal timmar än vad antalet lönegrundsgrupper anger, om det finns en stor mängd administrativt arbete i skolan. Det administrativa arbetet i skolan påverkas till exempel av mängden annan personal utöver undervisningspersonalen. Det timantal som räknas till undervisningsskyldigheten kan vara högst två timmar mer.

  Arbetsgivaren kan bestämma att till undervisningsskyldigheten för en lärartjänsteinnehavare som förordnats till biträdande skolföreståndare eller biträdande rektor ska räknas  ett timantal som överskrider ovan nämnda (mom. 1 och mom. 2) med högst 3 timmar. Bestämmelsen ska basera sig på lokala särförhållanden och grunderna ska bedömas varje läsår. Förutsättningen för att de överskridande timmarna ska räknas till undervisningsskyldigheten är att dessa timmar inte är övertimmar.


  Protokollsanteckning, mom. 4

  I den ändrade bestämmelsen om lönegrundsgrupper (del B § 2) från 1.8.2023 har mom. 2 slopats. Momentet angav hur lönegrundsgrupperna i gymnasiet beräknas. Om en grundskola och ett gymnasium har en lärartjänsteinnehavare som förordnats till biträdande föreståndare i enlighet med bestämmelsen, bestäms inräknandet i undervisningsskyldigheten på samma grunder som för läsåret 2021–2022. Ändringen i sättet att beräkna lönegrundsgrupper från 1.8.2023 utgör inte i sig någon grund för att ändra inräknandet av administrativa uppgifter i undervisningsskyldigheten, om lärartjänsteinnehavarens arbetsuppgifter och mängden administrativt arbete är oförändrat.


  mom. 5 (gäller 1.8.2022–31.7.2025) 

  Genom ändringar i tjänsteutövningsskyldigheten (KomTjL 23 §) kan administrativa rektorsuppgifter av grundad anledning överföras på en lärartjänsteinnehavare, dock inte chefsarbete. I en skola med årskurs 1–6 är en sådan överföring möjlig om antalet lönegrundsgrupper är minst 36 och i andra grundskolor om antalet lönegrundsgrupper är minst 26. I en skola med årskurs 1–6 kan högst 5 timmar administrativa uppgifter räknas till undervisningsskyldigheten för en lärartjänsteinnehavare och i andra grundskolor högst 7 timmar. Den avvikande bestämmelsen om arbetstid kan tillämpas för ett läsår i sänder. 


  Tillämpningsanvisning

  Bestämmelsen tillämpas bara om de administrativa uppgifterna inte kan överföras på en lärartjänsteinnehavare som förordnats till biträdande föreståndare/biträdande rektor.


  § 10 Inräknande av andra än ledningsuppgifter i undervisningsskyldigheten

  Se del B § 17 (timmar för förberedelse av demonstrationer) och § 18 (arbetstid för ambulerande lärare).

  mom. 1  

  Om en innehavare av klasslärartjänst undervisar i en klass med elever från två eller flera årskurser räknas en årsveckotimme till undervisningsskyldigheten. Detta gäller också innehavare av specialklasslärartjänst med undantag av undervisning för mycket gravt utvecklingsstörda.

  mom. 2 

  Om en innehavare av klasslärartjänst eller specialklasslärartjänst undervisar i en klass med en eller flera förskoleelever räknas en årsveckotimme till undervisningsskyldigheten. Detta tillämpas dock inte om det i undervisningsgruppen enbart finns förskoleelever med förlängd läroplikt.


  Tillämpningsanvisning för moment 1 och 2

  Tillämpningen av bestämmelserna förutsätter att klasslärarens eller specialklasslärarens undervisning i en klass enligt mom.1 och/eller mom. 2 utgör minst hälften av undervisningen för hela undervisningsgruppen. Om både mom. 1 och 2 uppfylls räknas 2 årsveckotimmar till undervisningsskyldigheten.

  Bestämmelserna tillämpas också på en timlärare i huvudsyssla om läraren sköter motsvarande uppgift i sammansatt klass som en innehavare av klasslärartjänst eller specialklasslärartjänst.


  mom. 3 

  Om en innehavare av ämneslärartjänst eller en timlärare (i ämnesundervisning) undantagsvis åläggs att sköta en klass i årskurs 1–6 och klassen inte har en egen klasslärare, räknas en årsveckotimme till undervisningsskyldigheten.

  mom. 4 

  Om en lärartjänsteinnehavare inte kan anvisas det antal timmar som undervisningsskyldigheten förutsätter, räknas till lärarens undervisningsskyldighet elevhandledning enligt del A § 23 och till behövliga delar särskilda uppgifter enligt § 11–21 i denna bilaga.


  Tillämpningsanvisning

  Om klassföreståndaruppgifter räknas till undervisningsskyldigheten för en innehavare av ämneslärartjänst, används 1 årsveckotimme som timantal, inte 1,4 årsveckotimmar enligt § 14.


  § 11 Skötsel av bibliotek

  mom. 1 

  Till en lärartjänsteinnehavare som ålagts att sköta skolbiblioteket betalas

  1. en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckotimme, om biblioteket är öppet en timme i veckan under arbetsåret,
    
  2. en ersättning som motsvarar årsarvodet för två veckotimmar, om biblioteket är öppet minst två timmar i veckan och antalet boklån under föregående läsår har varit minst 3 500, och
    
  3. en ersättning som motsvarar årsarvodet för tre veckotimmar, om biblioteket är öppet minst tre timmar i veckan och antalet boklån under föregående läsår har varit minst 6 000.

  mom. 2 

  Utöver vad som bestäms i mom. 1 får en lärartjänsteinnehavare som ålagts att sköta ett (referens)bibliotek i en skola med årskurs 7–9, eller en skola med årskurs 1–6 där antalet lärare är minst sex, en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme.

  § 12 Skötsel av samlingar

  Till en behörig innehavare av ämneslärartjänst som ålagts att sköta samlingar i biologi respektive fysik och kemi betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckotimme.

  § 13 Ordnande av musikframträdanden

  Till en innehavare av ämneslärartjänst som ålagts att ordna musikframträdanden betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckotimme. Motsvarande ersättning betalas till en klasslärare, specialklasslärare eller speciallärare som har ålagts att ordna musikframträdanden i en skola med minst sex lärare.

  § 14 Klassföreståndaruppgifter

  Till en lärartjänsteinnehavare (lektor/klasslärare) som förordnats till klassföreståndare betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme för klasslärare (4 03 04 03 0) enligt följande:

  klassföreståndare i årskurs 7–9

  1,4 årseckotimmar

  klassföreståndare i årskurs 6

  1,0 årsveckotimmar


  Tillämpningsanvisning

  Klassföreståndaren har i uppgift att sköta de pedagogiska frågor som gäller eleverna i den klass som ålagts klassföreståndaren. Uppgiften förutsätter samarbete med de andra lärarna och den övriga personalen i skolan och mellan skolan och hemmen. Det är också viktigt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende med eleverna i klassen. Klassföreståndaren företräder eleverna i sin klass i undervisnings- och ordningsfrågor. Klassföreståndaren bör lära känna eleverna i klassen och i mån av möjlighet deras uppväxtmiljö och särskilt beakta sådana faktorer som påverkar elevens personlighetsutveckling, skolmotivation och inlärningssvårigheter samt vid behov diskutera frågor som gäller skolgången med eleverna och deras vårdnadshavare. Klassföreståndaren bör vara med och ordna gemensamma evenemang i klassen och delta i dem, vid behov föreslå för rektorn att möten och andra liknande sammankomster ska ordnas med de andra lärarna i klassen och övriga personer som handleder eleverna i skolan och delta i ordnandet av dessa, delta i elevvårdsverksamhet, hålla reda på elevernas frånvaro och orsakerna till den och vid behov vidta åtgärder osv.


  § 15 Ledning och övervakning av kostservice

  mom. 1 

  Till en innehavare av lärartjänst i huslig ekonomi som ålagts ledningen och övervakningen av kostservice betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckotimme för varje påbörjat antal av åtta grundskolor. Ersättningen kan dock motsvara högst sex årsveckotimmar.

  mom. 2 

  Om ledningen och övervakningen av kostservice ålagts flera lärare i huslig ekonomi, delas den veckotimkvot som avses i mom. 1 mellan dessa lärare i proportion till arbetsmängden.

  § 16 Skötsel av AV-apparatur och ansvar för datorutrustning (träder i kraft 1.8.2022)

  mom. 1 

  Till en lärartjänsteinnehavare som ålagts att sköta AV-apparatur betalas följande ersättning:

  Skola med årskurs 7–9

  1–11

  lönegrundsgrupper

  1

  årsveckotimmar

  12–

  lonegrundsgrupper

  1 ½

  årsveckotimmar

  Skola med årskurs 1–6 och specialskola

  alle 12

  lönegrundsgrupper

  ½

  årsveckotimmar

  12–19

  lönegrundsgrupper

  1

  årsveckotimmar

  20–

  lönegrundsgrupper

  1 ½

  årsveckotimmar

  Om en skola med årskurs 7–9 och ett gymnasium har gemensam AV-apparatur som en grundskollärare har ålagts att sköta, räknas alltid 1,5 årsveckotimmar till undervisningsskyldigheten.

  mom. 2 

  Till en lärare som ålagts ansvaret för skötsel och övervakning av datorutrustning betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckotimme och i årskurs 7–9 där informationsteknik läses som tillvalsämne betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för två veckotimmar.

  § 17 Elevkårshandledning

  Till en lärartjänsteinnehavare som utsetts att handleda elevkåren i årskurs 7–9 betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en halv veckotimme om det finns 1–6 lönegrundsgrupper i skolan, en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckotimme om det finns 7–14 lönegrundsgrupper i skolan och en ersättning som motsvarar årsarvodet för en och en halv veckotimme i större skolor.


  Protokollsanteckning

  Ändringen i sättet att beräkna lönegrundsgrupper från 1.8.2023 utgör inte i sig någon grund för att ändra ersättningen till en lärartjänsteinnehavare som utsetts att handleda elevkåren, om skolans storlek är oförändrad. 


  § 18 Korsanvändning av vissa ersättningar

  Om arbetsgivaren anser det vara ändamålsenligt, kan timmarna sammanslås för de ersättningar som anges i § 11 (skötsel av bibliotek), § 12 (skötsel av samlingar), § 16 (skötsel av AV-apparatur och ansvar för datorutrustning) och § 17 (elevkårshandledning). För skötseln av dessa uppgifter kan arbetsgivaren fördela högst det sammanslagna antalet timmar på något annat sätt än vad som bestäms i dessa paragrafer.

  § 19 Klubbarbete

  Ersättningen för en klubbtimme som godkänts i arbetsplanen är lärarens egen övertimarvodesgrund dividerad med 24. Om klubben leds av en person som inte är tjänsteinnehavare eller timlärare vid grundskolan/gymnasiet betalas en ersättning som utgör timarvodesgrunden för en timlärare i bisyssla i årskurs 1–6 dividerat med 24.

  § 20 Ledning av verksamhet för elever som får skolskjuts

  Om en lärartjänsteinnehavare åläggs att på morgonen eller eftermiddagen ordna ledd verksamhet för elever som väntar på skolskjuts betalas för varje övervakningstimme en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme för klasslärare (4 03 04 03 0). Ersättningen betalas inte om arbetet utförs i samband med någon annan avlönad uppgift.


  Tillämpningsanvisning

  Med någon annan avlönad uppgift avses till exempel en rast som ingår i en timme på 60 minuter.


  § 21 Ledning av fritidsverksamhet för elever på elevhem

  Till en lärartjänsteinnehavare som utsetts till fritidsledare för elever i ett skolhem betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme för klasslärare (4 03 04 03 0).

  § 22 Slopad

  § 23 Konst- och färdighetsämnen

  Till en innehavare av ämneslärartjänst som undervisar i konst- och färdighetsämnen i en skola med årskurs 7–9 betalas ersättning för konst- och färdighetsämnen, om det till lärarens uppgifter hör mer arbete än i genomsnitt för anskaffning av material och för underhåll av utrustning. Bestämmelsen tillämpas även på lärare som är gemensamma för gymnasiet och grundskolan och som uppfyller villkoren ovan. För ändamålet ska användas sammanlagt ett ersättningsbelopp som bestäms i lönebilagan.


  Tillämpningsanvisning

  Uppgifterna i § 23 i denna bilaga kan inte räknas till undervisningsskyldigheten. Till undervisningsskyldigheten kan inte heller räknas del A § 22 (stödundervisningsarvode), § 24 (arvode för skötsel av annan lärares timme), § 25 (arvode för förhör av privatelev) eller del B § 19 (tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner).


  § 24 Kvot för tilläggsuppgifter i grundskolan (träder i kraft 1.8.2022)

  mom. 1

  Denna avtalsbestämmelse kan tillämpas om man kommer överens om det med förtroendemannen.

  mom. 2

  Om en lärartjänsteinnehavare åläggs att sköta en tilläggsuppgift som gäller utveckling, planering eller administration av en skola eller kommunens undervisningsväsende eller åläggs mer arbete än i genomsnitt med anskaffningar eller underhåll i samband med konst- och färdighetsämnen, betalas en ersättning utgående från hur mycket arbete uppgiften medför och hur krävande och ansvarsfull uppgiften är. Arbetsgivaren fastställer det penningbelopp som används för tilläggsuppgifter på skol- eller kommunnivå.


  Tillämpningsanvisning

  Det arbete som kan komma att ersättas enligt bestämmelsen är annat arbete än det som hör till den egna tjänsten (de grundläggande uppgifterna). De uppgifter som hör till lärarens grundläggande uppgifter är inte tilläggsuppgifter.

  Genom särskilda ersättningar ersätts sådana tilläggsuppgifter som inte hör till varje lärares grundläggande uppgifter, till exempel krävande utvecklingsprojekt eller skötsel av skolans bibliotek. Tilläggsuppgifterna kan ersättas enligt del B § 14 mom. 2 (planeringsarbete, arbetsplatsutveckling, utbildning utanför skolarbetstiden) eller enligt denna avtalsbestämmelse. Krävande utvecklingsuppgifter kan vara internationellt, nationellt eller kommunalt arbete, till exempel utarbetande av en läroplan eller ett värderingssystem eller något annat utvecklingsprogram, uppdrag som kontaktperson vid internationellt samarbete som gäller skolans verksamhet, till exempel EU-projekt, arbete i anknytning till deltagande i något av Undervisningsministeriets eller Utbildningsstyrelsens nationella projekt för utveckling av undervisningen eller i planeringen i samband med ett byggprojekt på skolan osv. (t.ex. sakkunnig i planering av ett klassrum för kemiexperiment).

  Genom denna avtalsbestämmelse ersätts den tid som behövs för att utföra extra arbete som arbetsgivaren bestämt. Bestämmelsen ger inte möjlighet att fastställa en väsentligt högre svårighetsgrad för arbetet och beakta detta i den uppgiftsrelaterade lönen. Samma arbete/faktor kan inte ersättas både som mertidsarbete och genom högre svårighetsgrad i den uppgiftsrelaterade lönen, om det inte är fråga om en tilläggsuppgift som inte hör till de grundläggande uppgifterna och som kräver extra arbetstid och samtidigt innebär en väsentligt högre svårighetsgrad.


  mom. 3

  För ersättning av tilläggsuppgifter enligt mom. 2 ska användas det sammanlagda beloppet av ersättningarna enligt del B § 19 och del B bilaga 1 § 23, vilka framgår av lönebilagan (tilläggsuppgifter i enskilda skolor och kommuner samt konst- och färdighetsämnen).

  mom. 4

  För ett ändamål enligt mom. 2 får kommunens behöriga myndighet enligt eget övervägande, utöver det belopp som bestäms i mom. 3, använda det belopp som myndigheten föregående läsår använde för särskilda uppgifter enligt UKTA del B bilaga 1 § 11–21.

  mom. 5

  Lokalt kan man dessutom komma överens om att för ett ändamål enligt mom. 2 använda ett större belopp än beloppet enligt mom. 3 och 4. Beloppet enligt detta moment finansieras med en lokal justeringspott eller med andra medel som enligt arbetsgivarens övervägande används för detta ändamål. Till den del som den lokala justeringspotten används för dessa uppgifter, kan pengarna fördelas på nytt när den lokala potten ska fördelas nästa gång, om penningbeloppet inte längre används till att betala ersättning för uppgifter enligt denna avtalsbestämmelse.

  mom. 6

  Om det krävs för att antalet undervisningstimmar enligt undervisningsskyldigheten ska uppfyllas för en lärartjänsteinnehavare, eller om bestämmelsen tillämpas på en timlärare i huvudsyssla som har underskott i undervisningsskyldigheten, kan en tilläggsuppgift enligt denna paragraf användas till att fylla ut undervisningsskyldigheten enligt följande formel:
          
  Den månatliga ersättningen i euro för tilläggsuppgiften / lärarens ordinarie månadslön som motsvarar full undervisningsskyldighet x lärarens undervisningsskyldighet.

  § 25 Slopad

  § 26 Övertimarvode

  mom. 1 

  Till en lärartjänsteinnehavare betalas övertimarvode för de timmar som överskrider undervisningsskyldigheten. Övertimarvodet bestäms enligt del A § 26.


  Tillämpningsanvisning

  Övertimarvodet beräknas utgående från den uppgiftsrelaterade lönen som multipliceras med 0,83. Resultatet dividerat med den oförminskade undervisningsskyldigheten per vecka enligt § 7 mom. 1−4 ger det årsarvode för en veckoövertimme som betalas per månad. När övertimarvodet räknas ut beaktas inte individuella tillägg enligt del B § 8 eller något annat individuellt tillägg.

  Gymnasiets timarvodeskoefficient för timlärare i bisyssla 0,96 används inte när timarvodet i gymnasiet räknas ut för en lärartjänsteinnehavare i grundskolan som har timmar utöver undervisningsskyldigheten vid gymnasiet.


  mom. 2 

  Om en innehavare av klasslärartjänst har övertimmar på grund av undervisning i årskurs 7–9, i specialundervisning eller i gymnasiet är övertimarvodesgrunden för dessa timmar den samma som för timlärare med motsvarande undervisning.

  mom. 3 

  Om en innehavare av lärartjänst i specialundervisning har övertimmar i den allmänna undervisningen i grundskolan eller gymnasiet är övertimarvodesgrunden för dessa timmar den samma som för timlärare med motsvarande undervisning.

  mom. 4  

  Om en innehavare av ämneslärartjänst har övertimmar i årskurs 1–6 eller i specialundervisning, är övertimarvodesgrunden för dessa timmar övertimarvodesgrunden för den egna tjänsten.

  mom. 5 

  Om en innehavare av ämneslärartjänst ges övertimmar/särskilda uppgifter vid gymnasiet, ersätts de enligt gymnasiets arvodesgrund för timundervisning.

  Övertimarvodesgrunden för en timlärare i huvudsyssla är den vägda uppgiftsrelaterade lönen, om en vägd lön enligt del A § 52 och/eller en vägd undervisningsskyldighet enligt del A § 53 har räknats ut för läraren.