Suomeksi

Årsarbetstid införs i yrkesutbildningen

Alla lärare inom yrkesutbildningen övergår stegvis till systemet med årsarbetstid. Läroanstalterna kan övergå till systemet tidigast i augusti 2018. Senast i augusti 2020 ska årsarbetstiden införas.

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikamalli otetaan käyttöön

Vad går reformen ut på?

Systemet med årsarbetstid gör det möjligt att ordna yrkesutbildning enligt den s.k. reformlagen. Systemet rättar också till missförhållanden i anställningsvillkoren för lärare inom yrkesutbildningen.

Genom avtalsuppgörelsen för UKTA 2018–2019 övergår lärarna till ett enda arbetstidssystem som ersätter de utbildningsspecifika bilagorna i del C i UKTA och bestämmelserna om yrkesutbildningscenter för vuxna.

De nya anställningsvillkoren är inte längre bundna till exempelvis utbildningsområdet.

Det nya systemet ger lärarna konsekvent ersättning för allt lärararbete och gör det möjligt för arbetsgivaren att låta utföra arbete på sommaren, också till exempel under sommarterminer.

Årsarbetstiden gör det också möjligt att bättre än tidigare beakta arbetsfördelningen mellan olika lärare och deras roller samt rangordna arbetsuppgifter.

Den grundläggande strukturen i systemet följer strukturen i de försök med årsarbetstid som trädde i kraft 1.8.2017.

I det nya systemet ingår vissa särskilda bestämmelser för lärare, av vilka en del gäller under en övergångsperiod. De särskilda bestämmelserna var nödvändiga för att ett avtal skulle fås till stånd. Vissa ger större flexibilitet i arbetsarrangemangen.

De nya avtalsbestämmelserna om systemet med årsarbetstid och promemorior om övergången (på finska)

Hur ska läroanstalterna förbereda sig inför övergången till årsarbetstid?

Arbetsgivaren bestämmer när övergången till årsarbetstid ska ske. Övergången förutsätter dock noggranna lokala förberedelser tillsammans med cheferna och lärarna under en tillräckligt lång tid. Erfarenheter har visat att förberedelserna tar flera månader i anspråk.

I underteckningsprotokollet till UKTA 2018–2019 sägs att införandet av årsarbetstid förutsätter tillräcklig utbildning för cheferna och personalen.

Till skillnad från försöket med årsarbetstid kräver övergången inget lokalt avtal. Förhandlingar om övergången till årsarbetstid ska föras i enlighet med § 14 mom. 2 i det kommunala huvudavtalet.

Övergången kan ske

  • i början av läsåret den 1 augusti eller
  • i början av kalenderåret den 1 januari.

Förutom att personalen behöver allmän information måste arbetsgivaren också se till att personalförvaltningens utrustning och programvaror, såsom blanketter för planering och uppföljning av arbetstiden och löneräkningssystemen fungerar.

Årsarbetstiden innebär ett nytt sätt att förhålla sig till lärararbetet, vilket syns till exempel i chefernas arbete. Det gäller att förbereda sig också på detta. I systemet med årsarbetstid dimensioneras lärarnas alla arbetsuppgifter genom ett årligt timantal och arbete utförs inte längre ”på ackord”. Chefernas, lärarnas och lärarteamens ansvar och uppgifter bör definieras tydligt och eventuellt på ett helt annat sätt än tidigare.

För att de möjligheter som årsarbetstiden ger ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt är det viktigt att undervisningspersonalen och cheferna förstår begreppen i systemet på samma sätt och processerna kring planeringen och uppföljningen av arbetstiden.

Läs också svaren på vanliga frågor om årsarbetstiden på vår webbplats >

Missing media item.Missing media item.Missing media item.

KT stöder förberedelserna

KT stöder inom ramen för sina resurser läroanstalterna i deras förberedelser inför årsarbetstiden, bland annat genom att ordna kurser och ge råd. KT har också inrättat en arbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning. Det är fritt fram att gå med i gruppen.

KT önskar få granska läroanstalternas beredningspromemorior som gäller planeringen och uppföljningen av arbetstiden. Detta för att meningsskiljaktigheter om avtalet ska kunna undvikas redan i förväg.

KT:s och OAJ:s föreläsningsmaterial om årsarbetstiden (på finska)

Kostnaderna varierar efter arbetsgivare

Övergången till årsarbetstid har bedömts vara kostnadsneutral i genomsnitt. Kostnaderna har uppskattats genom timkostnaderna för s.k. bunden arbetstid. Enligt beräkningarna får man med samma lönesumma lika mycket lärararbete som tidigare vid läroanstalten – eller arbete som är bundet till en viss tid eller plats.

Olika läroanstalter kan ändå ha väldigt olika lärarstrukturer, och därför kan lönesumman vid vissa läroanstalter växa betydligt. I så fall får man dock mer bunden arbetstid än nu.

Förändringarna i lönesumman är omöjliga att uppskatta exakt på förhand, för de påverkas också av arbetsgivarens behov att köpa extra arbete av lärarna. Läroanstalterna kan få hjälp av KT med att uppskatta kostnadseffekterna.

Individuell årsarbetstid i övergångsskedet för lärare som övergår från del E

KT har utarbetat ett kalkyleringsprogram för beräkning av den individuella årsarbetstiden i övergångsskedet för lärare som övergår från del E. Programmet är på finska.

Löner och arvoden inom årsarbetstiden i yrkesutbildningen (på finska)

 

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Niina Paakkonen

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2132
Mobiltelefon:
+358 50 384 9286
E-post:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT