Suomeksi

UKTA 2022–2025

Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen

  II Rektorer och biträdande rektorer

  § 2 Lön och undervisningstimmar för rektorer

  mom. 1

  4 09 01 02 4

  Grundön för rektorer (se lönebilagan)

  mom. 2

  Antalet undervisningstimmar för en rektor fastställs lokalt för varje läsår till högst 456 timmar med beaktande av läroanstaltens storlek och de övriga lokala förhållandena. En rektor vid en läroanstalt med yrkesutbildning på flera områden kan ha högst 320 undervisningstimmar.

  § 3 Lön och undervisningstimmar för biträdande rektorer

  mom. 1   

  Grundlönen för en biträdande rektor med helhetsarbetstid, se lönebilagan.

  4 00 03 00 1

  Högre högskoleexamen

  4 00 03 00 2

  Annan examen

  mom. 2   

  Antalet undervisningstimmar för en biträdande rektor fastställs lokalt för varje läsår till högst 760 timmar med beaktande av läroanstaltens storlek och de övriga lokala förhållandena.

  § 4 Arbetstid och semester för tjänsteinnehavare med helhetsarbetstid

  mom. 1  

  tjänsteinnehavaren tillämpas en helhetsarbetstid som följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.

  mom. 2  

  Dessa tjänsteinnehavares semester bestäms enligt del A § 33 mom. 1.

  § 5 Årsbundet tillägg

  Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för en tjänsteinnehavare och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

   

  10 år

  15 år

  20 år

  Rektorer, biträdande rektorer

  5 %

  4 %

   4 %