Suomeksi

UKTA 2022–2025

Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del F Bilaga 11 Konstskolor för barn och unga

  I Lön och arbetstid

  § 1 Lön för rektorer

  mom. 1

  Den uppgiftsrelaterade lönen för rektorer bestäms lokalt enligt löneskalan (se lönebilagan).

  Tillämpning av denna löneskala förutsätter att rektorn har

  4 05 01 00 1

  lämplig högre högskoleexamen som avlagts vid Konstindustriella högskolan eller vid någon annan högskola eller

  4 05 01 00 2

  teckningslärarexamen som avlagts vid Konstindustriella högskolan eller vid någon läroanstalt för konstindustri.

  § 2 Arbetstid och semester för rektorer

  mom. 1

  I rektorstjänsten iakttas en arbetstid som i tillämpliga delar motsvarar byråarbetstiden enligt AKTA.


  Tillämpningsanvisning

  Eftersom bildkonstskolornas verksamhet under skolornas arbetsperiod i huvudsak är förlagd till kvällstid krävs det att den dagliga arbetstiden för rektorn är flexibel i fråga om arbetstidens början, indelning och slut.


  mom. 2

  Antalet undervisningstimmar fastställs till mellan 6 och 14 timmar per vecka.


  Protokollsanteckning

  Arbetsgivaren fastställer antalet undervisningstimmar för en rektor inom ovan nämnda gränser. När undervisningsskyldigheten bestäms ska beaktas bland annat hur många verksamhetsenheter skolan har och var dessa är belägna samt skolans övriga personalstyrka. Om undervisningstimmarna är över 6 000 under läsåret, kan undervisningsskyldigheten minskas med ytterligare en timme per vecka.


  mom. 3

  Rektorer har rätt till semester enligt del A § 33 mom. 1.

  § 3 Lön för lärare

  mom. 1

  Grundlönen för lärare (4 05 04 00 4) framgår av lönebilagan.

  mom. 2

  Om en lärare har lämplig högre högskoleexamen inom området eller lämplig högskoleexamen eller behörighet på minst institutnivå inom respektive konstområde eller är konstnär med pedagogisk behörighet enligt förordning 948/1998 (inklusive senare ändringar), är den uppgiftsrelaterade lönen ovan 6 % högre.

  mom. 3

  Grundlönen för lärare (4 05 04 00 5) med arbetstid enligt § 4 mom. 2 framgår av lönebilagan.

  mom. 4

  För en lärare med arbetstid enligt § 4 mom. 2 och behörighet enligt mom. 2 är den uppgiftsrelaterade lönen ovan 6 % högre.

  § 4 Arbetstid för lärare

  Alternativ 1
  mom. 1

  Lärarens arbetstid är 790 timmar per år, av vilka 578 timmar är undervisningstimmar och 212 timmar är annat arbete som arbetsgivaren anvisar.

  Alternativ 2
  mom. 2

  Lärarens arbetstid är 1 200 timmar per år, och den fördelas på undervisning och andra uppgifter som åläggs av arbetsgivaren så att undervisningstimmarna är högst det antal som anges i mom. 1.


  Protokollsanteckning

  I den övriga arbetsskyldigheten ingår utveckling av undervisningen och andra uppgifter som arbetsgivaren anvisar och som ingår i lärarens befattningsbeskrivning men som inte direkt anknyter till lektionerna.


  mom. 3

  Med anledning av trettondagen, om denna infaller på en annan vardag än lördag, görs från en lärares arbetstid en kalkylerad minskning som motsvarar en dags arbets- och undervisningsskyldighet.

  mom. 4    

  Enligt överenskommelse med läraren kan annat arbete bytas mot undervisningstimmar. En undervisningstimme minskar då det andra arbetet med 1,5 timmar.

  § 5 Undervisningsskyldighet för lärare som är föreståndare för en bildkonstskola

  Undervisningsskyldigheten för en lärare som är föreståndare är 1–4 timmar mindre i veckan än annars.

  § 6 Årsbundet tillägg för rektorer och läräre

  Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för rektorer och lärare i huvudsyssla och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

   

  5 år

  8 år

  10 år

  15 år

  20 år

  Rektorer

   

   

  5 %

  4 %

  6 %

  Lärare

  2 %

  1 %

  5 %

  10 %

  10 %