På svenska

Kunta-alalla käytössä useita työaikamuotoja

Kunta-alalla työaikoihin liittyvistä kysymyksistä on sovittu suurelta osin kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa. Joiltain osin niissä viitataan työaikalain määräyksiin.

Työajaksi luetaan se aika, joka käytetään työntekoon ja jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.

Suurin osa henkilöstöstä on seuraavien yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisten työaikamuotojen piirissä:

  • yleistyöaika
  • toimistotyöaika
  • jaksotyöaika
  • liitteen 18 mukainen työaika

Muun muassa opettajilla, lääkäreillä, perhepäivähoitajilla, maatalouslomittajilla sekä osalla palo- ja pelastuslaitoksen henkilöstöä on erityismääräyksiä työajoista. Lisäksi sopimuksissa on määräyksiä kaksi- ja kolmivuorotyöstä.

Työaikamuoto määritellään tehtävien ja toiminnan mukaan

Kunta tai kuntayhtymä valitsee työaikalain ja työ- ja virkaehtosopimusten rajoissa sen työaikamuodon, joka on toiminnan ja tehtävien suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisin.

Yleistyöaikaa sovelletaan henkilöstöön, johon ei sovelleta muuta työaikaa. Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Toimistotyöaikaa sovelletaan esimerkiksi niihin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, joiden työt ovat luonteeltaan hallinnollisia, suunnittelu ja laskentatehtäviä. Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Liitteen 18 mukaista työaikaa sovelletaan vain KVTES:ssä luetelluissa tehtävissä. Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 37 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Näissä kolmessa työaikamuodossa työaika voi olla myös keskimäärin mainittu enintään kuuden viikon ajanjaksossa. Viikkoa pidempää tasoittumisjaksoa on perusteltua käyttää vain silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen. Näissä työaikamuodoissa työaika voidaan järjestää myös liukuvaksi.

Jaksotyöaikaa voidaan soveltaa vain työaikalain 7 §:ssä mainituissa töissä ja toimintayksiköissä. Niissäkin sitä sovelletaan vain sellaisissa tehtävissä, joissa työnantajalla on tarvetta teettää yötyötä tai yli 9 tunnin työvuoroja. Esimerkiksi kolmen viikon työaikajaksossa säännöllinen työaika on enintään 114 tuntia 45 minuuttia. Vuorokautista tai viikoittaista työaikaa ei ole määritelty.

Jaksotyöajassa työaikajakson pituus on 2–4 viikkoa. Kolmea viikkoa pitempää tasoittumisjaksoa on perusteltua käyttää vain silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen. Tällöinkin 2–4 viikon tasoittumisjakso on yleensä riittävä. Katso KVTES:n luku III, 7 §, 1 mom. soveltamisohje >

Mistä voidaan sopia paikallisesti?

Useista työaikaa koskevista asioista voidaan sopia paikallisesti yleisistä virka- ja työehtosopimuksista ja työaikalaista poiketen.

Säännöllisen työajan keskimääräisestä pituudesta, ylityön enimmäismääristä, vuorokausilevosta tai opettajien työaikaan liittyvistä määräyksistä ei voida kuitenkaan sopia paikallisesti.

Paikallisesti voidaan sopia muun muassa työajan tasoittumisesta korkeintaan vuoden ajaksi.

Järkevillä työaikaratkaisuilla työpaikan toiminta voidaan järjestää tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Työaikajärjestelyjen tavoitteena on myös oikea henkilöstömäärä oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Työaikapankki ja sen käyttöönotto

Kunta-alalla on voitu jo aikaisemmin ottaa käyttöön työaikapankki. Työaikapankin käytön edistämiseksi KVTES 2017:n työaikalukuun lisättiin määräys työaikapankista (KVTES III luku 32 §).

Kunnissa ja kuntayhtymissä voidaan ottaa käyttöön työaikapankki sopimalla sen käyttöönotosta ja ehdoista kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n mukaisella paikallisella työ-/ ja virkaehtosopimuksella.

Työaikapankilla tarkoitetaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää, jolla vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää pidettäväksi vapaana pidemmällä aikavälillä.

Työaikapankin käyttöönotosta on laadittu ohjeistus, josta on tiedotettu KT:n yleiskirjeellä 6/2016.

Ohjeistusta sovelletaan seuraavien sopimusten soveltamisaloihin kuuluvaan henkilöstöön:

  • kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
  • kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen
  • kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen
  • kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen.

Paikallisessa sopimuksessa tulee määritellä ainakin: