På svenska
Yleiskirje
25/2023
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Valtuutus sopia vuosityöaikaan otetun sairaalakoulun opettajan palvelussuhteen ehdoista

Kuntajaosto on päättänyt KT:n ja OAJ/Juko ry:n neuvottelutuloksen mukaisesti antaa valtuutuksen kunnille ja kuntayhtymille sopia paikallisesti virkaehtosopimuksella sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan tai erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista viranhaltijoille ja päätoimisille tuntiopettajille.

Vuosityöaikamalli on vastaava kuin määräaikaisiin valtuutuksiin perustuneet palvelussuhteenehdot konsultatiiviselle erityisopettajalle vuosille 2022 ja 2023 (yleiskirje 26/2022). Tarve vuosityöaikaan perustuvista palvelussuhteenehdoista vaihtoehtona opetusvelvollisuustyöajalle on tullut pysyväisluonteiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt myös edelleen haettavaksi valtion erityisavustusta sairaalaopetukseen velvoitetuille sairaaloiden sijaintikunnille konsultatiivisen opetustyön lisäämiseksi sairaalaopetuksessa vuonna 2024.

Tässä yleiskirjeessä selostetaan annettuun valtuutukseen perustuvien sopimusmääräyksien sisältö (palkkaus- ja työaikamääräykset). Sopimusmääräykset, joita valtuutus koskee, ovat tämän yleiskirjeen liitteenä.

Sairaalakoulun vuosityöaikaan otetun konsultatiivisen erityisopettajan tai erityisopettajan viranhaltijan ja päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

Määräys on rakenteeltaan yhdenmukainen lukion vuosityöaikaan otetun erityisopettajan määräyksien (palkkaus- ja työaikamääräykset) kanssa (ks. OVTES osio B 6b § ja 13b §).

Määräyksen 1 momentti sisältää vuosityöaikaan otetun sairaalakoulun opettajan vuosityöajan, joka on 1600 tuntia. Tästä kokonaistyöajasta opettaja saa vähintään 400 tunnin osalta valita tehtävän työn ajan ja paikan. Soveltamisohje sisältää työajan käyttösuunnitelmaan sisältyvää ohjeistusta.

Määräyksen 2 momentti määrittää tuntimäärän, joka on sijoitettavissa kesäkeskeytysaikaan. Koulun kesäkeskeytysaikaan on työnantajan määrättävissä olevasta työajasta sijoitettavissa 30–50 tuntia. Kesäkeskeytysaikaan sijoitettava työaika liittyy sairaalakoulun erityistehtäviin ja sellaisiin tehtäviin, jotka niiden luonteen vuoksi on välttämätöntä sijoittaa kesäkeskeytysaikaan.

Määräyksen 3 momentti määrittää ehdot työajan ylittämiselle. Sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan tai erityisopettajan vuosityöaika 1600 tuntia on ylitettävissä enintään 100 tunnilla, jos työajankäyttösuunnitelmassa määrättyä työtä ei ole vähennettävissä ja ylityksestä sovitaan opettajan kanssa. Ylitettävällä työajalla tehtävät työt suunnitellaan erillisellä työaikasuunnitelmalla.

Vuosityöajan ylittävä työaika korvataan tuntipalkkiolla. Yhden tunnin hinta saadaan jakamalla varsinainen palkka luvulla 133.

Määräyksen 4 momentti määrittää päätoimiseksi tuntiopettajaksi otetun sairaalakoulun opettajan vuosityöajan. Vuosityöaika on päätoimisella tuntiopettajalla vähintään 870 tuntia lukuvuoden työaikana tai vähintään keskimäärin 23 tuntia viikossa. Ajan ja paikan suhteen valinnaisen työajan osuus määräytyy 1 momentin mukaisesti. Päätoimisen tuntiopettajan palkka on samassa suhteessa alempi kuin hänelle määrätty työaika on täyttä työaikaa lyhyempi.

Vuosityöaikaan otetun sairaalakoulun opettajan ja päätoimisen tuntiopettajan tehtäväkohtainen palkka on sama kuin lukion vuosityöaikaan otetun erityisopettajan ja päätoimisen tuntiopettajan tehtäväkohtainen palkka (ks. OVTES osio B 6b § 1 mom. ja 2 mom. ks. www.kt.fi/sopimukset/ovtes/palkat-palkkiot). Sairaalakoulun vuosityöaikaan otetulle opettajalle (viranhaltijalle ja päätoimiselle tuntiopettajalle) on käytössä omat hinnoittelutunnukset. Vuosisidonnaiset lisät määräytyvät OVTES osio B 8 §:n mukaan (ks. taulukosta lukion opinto-ohjaaja ja erityisopettaja viranhaltija ja päätoiminen tuntiopettaja).

Sopimusmääräys sairaalakoulun vuosityöaikaan otetun konsultatiivisen erityisopettajan ja erityisopettajan viranhaltijan ja päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteenehdoista (työaikamääräys ja palkkaus/hinnoittelutunnukset) on tämän yleiskirjeen liitteenä.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Hannu Freund

Liite: Vuosityöaikaan otetun sairaalakoulun opettajan viranhaltijan ja päätoimisen tuntiopettajan työaika

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT