Flera olika arbetstidsformer i kommunsektorn

Inom kommunsektorn har frågor som gäller arbetstid till största delen avtalats i de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen. I vissa fall hänvisar avtalen till bestämmelserna i arbetstidslagen.

Som arbetstid räknas den tid som används till arbete och då arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen.

Största delen av personalen omfattas av följande arbetstidsformer som bestäms i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA):

 • allmän arbetstid
 • byråarbetstid
 • periodarbetstid
 • arbetstid för vissa sakkunniga

Bland annat lärare, läkare, familjedagvårdare, lantbruksavbytare och en del av brand- och räddningsväsendets personal följer särskilda arbetstidsbestämmelser. I avtalen finns det också bestämmelser om två- och treskiftsarbete.

Arbetstidsformen bestäms enligt uppgifterna och verksamheten

Kommunerna och samkommunerna väljer inom ramen för arbetstidslagen och kollektivavtalen den arbetstidsform som är mest ändamålsenlig med tanke på verksamheten och skötseln av uppgifterna.

Allmän arbetstid tillämpas på personal som inte följer någon annan arbetstid. Den ordinarie arbetstiden är högst 9 timmar per dygn och 38 timmar 45 minuter per vecka.

Byråarbetstid tillämpas på dem som har kansli- och kontorsuppgifter. Den ordinarie arbetstiden är högst 9 timmar per dygn och 36 timmar 45 minuter per vecka.

Arbetstid för vissa sakkunniga tillämpas bara i de uppgifter som räknas upp i AKTA. Den ordinarie arbetstiden är högst 37 timmar 30 minuter per vecka. Ingen arbetstid per dygn har fastställts.

I dessa tre arbetstidsformer kan arbetstiden också vara i genomsnitt den nämnda tiden under en period på högst sex veckor. Det är motiverat att använda en utjämningsperiod som överstiger en vecka endast när detta behövs med tanke på verksamheten. I de här arbetstidsformerna kan man också tillämpa flexibel arbetstid.

Periodarbetstid kan tillämpas endast på arbeten och verksamhetsenheter som nämns i 7 § i arbetstidslagen. Också då kan periodarbetstid tillämpas endast då arbetsgivaren har behov av nattarbete eller arbetsskift på längre än 9 timmar. Den ordinarie arbetstiden är till exempel under en tre veckors period högst 116 timmar 45 minuter. Ingen arbetstid per vecka eller per dygn har fastställts.

I periodarbete är arbetsperiodens längd 2–4 veckor. Det är motiverat att använda en utjämningsperiod som överstiger tre veckor endast när det behövs med tanke på verksamheten.

Vad kan man avtala om lokalt?

Många arbetstidsfrågor kan lokalt avtalas på annat sätt än i de allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalen och arbetstidslagen.

Man kan ändå inte avtala lokalt om den genomsnittliga ordinarie arbetstiden, den maximala gränsen för övertid, dygnsvilan och lärarnas arbetstidsbestämmelser.

Lokala avtal kan ingås till exempel om att utjämna arbetstiden under högst ett år.

Med förnuftiga arbetstidslösningar kan arbetsplatsens verksamhet ordnas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Målet med arbetstidsarrangemangen är också att få rätt personalstyrka på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Arbetstidsbank och införande av den

I kommunsektorn har det redan tidigare varit möjligt att införa en arbetstidsbank. För att främja användningen av arbetstidsbanker har det i arbetstidskapitlet i AKTA 2017 införts en bestämmelse om arbetstidsbanker (AKTA kap. III § 32).

Kommunerna och samkommunerna kan införa en arbetstidsbank genom att ingå ett i § 13 i det kommunala huvudavtalet avsett lokalt kollektivavtal om införande av en arbetstidsbank och villkoren för den.

Med arbetstidsbank avses ett på frivillighet baserat system där penningförmåner som omvandlats till ledig tid kan sparas för att tas ut i form av ledighet under en längre tidsperiod.

Anvisningar om införandet av arbetstidsbanker har getts i KT:s cirkulär 6/2016.

Anvisningarna tillämpas på personal som omfattas av följande avtals tillämpningsområden:

 • det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
 • det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare
 • det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal
 • det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.

Av det lokala avtalet ska framgå åtminstone:

 • vilken personal som omfattas av avtalet
 • vilka poster och ersättningar som kan överföras till arbetstidsbanken
 • det maximala ledighetssaldot i banken
 • villkoren för att ta ut ledighet som sparats i banken
 • de situationer då ledighet som sparats i banken kan ersättas i pengar
 • hur man ansluter sig till banken och utträder ur den.

Alla anvisningar som gäller arbetstider har samlats på sidan Anvisningar >

Vanliga frågor om arbetstiderna i AKTA har samlats på en egen sida >