Suomeksi

Flera olika arbetstidsformer i kommunsektorn

Inom kommunsektorn har frågor som gäller arbetstid till största delen avtalats i de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen. Till vissa delar hänvisas det i dem till bestämmelserna i arbetstidslagen.

Som arbetstid räknas den tid som används till arbete och den tid under vilken arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen.

Största delen av personalen omfattas av följande arbetstidsformer enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA):

 • allmän arbetstid
 • byråarbetstid
 • periodarbetstid
 • arbetstid enligt bilaga 18

Bland annat lärare, läkare, familjedagvårdare, lantbruksavbytare samt en del av brand- och räddningsverkets personal har särskilda bestämmelser om arbetstiderna. Dessutom innehåller avtalen bestämmelser om två- och treskiftsarbete.

Arbetstidsformen bestäms enligt uppgifterna och verksamheten

Kommunen eller samkommunen väljer inom ramen för arbetstidslagen och kollektivavtalen den arbetstidsform som är mest ändamålsenlig med tanke på verksamheten och skötseln av uppgifterna.

Allmän arbetstid tillämpas på personal som inte omfattas någon annan arbetstid. Den ordinarie arbetstiden är högst 9 timmar per dygn och 38 timmar 15 minuter per vecka.

Byråarbetstid tillämpas till exempel på de tjänsteinnehavare och arbetstagare vilkas arbeten är administrativa till sin karaktär eller består av planerings- eller kalkyleringsuppgifter. Den ordinarie arbetstiden är högst 9 timmar per dygn och 36 timmar 15 minuter per vecka.

Arbetstid enligt bilaga 18 tillämpas endast på de uppgifter som räknas upp i AKTA. Den ordinarie arbetstiden är högst 9 timmar per dygn och 37 timmar 45 minuter per vecka.

I dessa tre arbetstidsformer kan arbetstiden också vara i genomsnitt den nämnda arbetstiden under en period på högst sex veckor. Det är motiverat att använda en utjämningsperiod som är längre än en vecka endast när det behövs med tanke på verksamheten. I dessa arbetstidsformer kan arbetstiden också ordnas som flexibel arbetstid.

Periodarbetstid kan bara tillämpas på arbeten och verksamhetsenheter som nämns i 7 § i arbetstidslagen. Också i dessa fall tillämpas den endast i sådana uppgifter där arbetsgivaren har behov av att låta utföra nattarbete eller över 9 timmars arbetsskift. Exempelvis under en tre veckors arbetsperiod är den ordinarie arbetstiden högst 114 timmar 45 minuter. Dygns- eller veckoarbetstiden har inte fastställts.

Vid periodarbetstid är arbetsperiodens längd 2–4 veckor. Det är motiverat att använda en utjämningsperiod som är längre än tre veckor endast när det behövs med tanke på verksamheten.

Vad kan man avtala om lokalt?

Flera arbetstidsfrågor kan avtalas lokalt med avvikelse från de allmänna kollektivavtalen och arbetstidslagen.

Man kan dock inte avtala lokalt om den genomsnittliga längden på den ordinarie arbetstiden, maximiantalet övertidstimmar, dygnsvilan eller bestämmelserna om lärarnas arbetstid.

Lokalt kan man avtala om bland annat utjämning av arbetstiden för högst ett år.

Genom förnuftiga arbetstidslösningar kan arbetsplatsens verksamhet ordnas effektivt och ändamålsenligt. Arbetstidsarrangemangen syftar också till rätt personalstyrka på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Arbetstidsbank och införande av den

Inom kommunsektorn har man redan tidigare kunnat ta i bruk en arbetstidsbank. För att främja användningen av arbetstidsbanker infördes en bestämmelse om dem i arbetstidskapitlet i AKTA 2017 (AKTA kap. III § 32).

Kommunerna och samkommunerna kan införa en arbetstidsbank genom att ingå ett i § 13 i det kommunala huvudavtalet avsett lokalt kollektivavtal om införande av en arbetstidsbank och villkoren för den.

Med arbetstidsbank avses ett på frivillighet baserat system där penningförmåner som omvandlats till ledig tid kan sparas för att tas ut i form av ledighet under en längre tidsperiod.

Det har utarbetats anvisningar om införande av en arbetstidsbank. Läs mer i KT:s cirkulär 6/2016.

Anvisningarna tillämpas på personal som omfattas av följande avtal:

 • det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
 • det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare
 • det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal
 • det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.

Av det lokala avtalet ska framgå åtminstone

 • vilken personal som omfattas av avtalet
 • vilka poster och ersättningar som kan överföras till arbetstidsbanken
 • det maximala ledighetssaldot i arbetstidsbanken
 • villkoren för att ta ut ledighet som sparats i arbetstidsbanken
 • de situationer då ledighet som sparats i banken kan ersättas i pengar
 • hur man ansluter sig till banken och utträder ur den.