På svenska

Palkkaus

Palkkaukseen liittyvät keskeiset peruskäsitteet on kuvattu alla lyhyesti. Varsinainen sopimusmääräys löytyy KVTES:n II palkkausluvun pykälistä, joihin viitataan tekstissä.

Palkkaukseen liittyviä peruskäsitteitä (KVTES)

Palkkausjärjestelmä

KVTES II 6 §

Palkkausjärjestelmä perustuu

 • tehtäväkohtaiseen palkkaan
 • henkilökohtaiseen lisään
 • työkokemuslisään
 • tulospalkkioon.

Lisäksi voidaan maksaa kertapalkkiota sekä muita KVTES-sopimuksessa erikseen mainittuja lisiä, korvauksia ja palkkioita.

Vähimmäispalkka

KVTES II 3 §

Täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen täyttä työaikaa tekevän henkilön säännöllisen työajan vähimmäispalkka kuukaudessa luontoisetuineen on 1.2.2018 lukien 1 569,57 euroa, 1.5.2018 lukien 1 595,57 euroa ja 1.4.2019 lukien 1 611,53 euroa.

Osa-aikaisen palkka

KVTES II 4 §

Osa-aikaisen palkka on samassa suhteessa pienempi kuin hänen työaikansa on täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Varsinainen palkka

KVTES II 5 §

Varsinaiseen palkkaan kuuluvat

 • tehtäväkohtainen palkka
 • henkilökohtainen lisä
 • työkokemuslisä
 • määrävuosilisä
 • syrjäseutulisä
 • kielilisä
 • rekrytointilisä
 • luottamusmieskorvaus
 • työsuojeluvaltuutetun korvaus.

Varsinaisen palkan käsitettä tarvitaan laskettaessa muun muassa tuntipalkkaa, päiväpalkkaa, vuosiloma-ajan palkkaa sekä sairausajan palkkaa.

Palkkahinnoittelu 

KVTES II 7 § ja 8 §

Tehtävä sijoitetaan palkkahinnoittelun soveltuvaan palkkahinnoittelukohtaan (esimerkiksi 03HOI030).

Jos soveltuvaa palkkahinnoittelukohtaa ei ole, niin tehtävä on palkkahinnoittelun ulkopuolinen.

Peruspalkka

KVTES II 9 §

Peruspalkalla tarkoitetaan ko. palkkahinnoittelukohdan mukaista tehtäväkohtaista vähimmäispalkkaa.

Tehtäväkohtainen palkka

KVTES II 9 §

Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan tai työntekijän tehtävien vaativuus.

Tehtävän vaativuuden arviointi (TVA) 

KVTES II 9 §

Tehtävän vaativuuden arviointi perustuu tehtäväkuvaukseen ja paikalliseen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmään.

Henkilökohtainen lisä

KVTES II 11 §

Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteena ovat

 • ammatinhallinta
 • työssä suoriutuminen sekä
 • muut mahdolliset paikallisesti määritellyt kriteerit.

Työsuorituksen arviointi (TSA) 

KVTES II 11 §

Henkilökohtaisen lisän maksaminen perustuu pääsääntöisesti työsuorituksen arviointiin.

Työkokemuslisä    

KVTES II 12 §

Työkokemuslisä perustuu palvelusaikaan.

Esimerkki
Jos hyväksyttävää palvelusaikaa on vähintään 5 vuotta => työkokemuslisä on 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Esimerkiksi tehtäväkohtainen palkka on 3 000 euroa ja työkokemuslisä 90 euroa kuukaudessa.

Esimerkki
Jos hyväksyttävää palvelusaikaa on vähintään 10 vuotta => työkokemuslisä on 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Esimerkiksi tehtäväkohtainen palkka on  2 000 euroa ja työkokemuslisä 160 euroa kuukaudessa.

Tulospalkkio

KVTES II 13 §

Tulospalkkio perustuu kuntapalvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tai ylittämiseen.

Kertapalkkio

KVTES II 14 §

Kertapalkkiota voi käyttää yksilön tai ryhmän palkitsemiseen. Kertapalkkiota voidaan maksaa myös muusta erityisestä syystä.

Päiväpalkka

KVTES II 19 §

Päiväpalkka saadaan, kun varsinainen palkka jaetaan kalenterikuukauden päivien lukumäärällä.

Esimerkki
Varsinainen palkka 3 000 euroa => huhtikuussa päiväpalkka on 3 000 euroa / 30 = 100 euroa.

Tuntipalkka

KVTES II 19 §

Tuntipalkkaa voidaan maksaa vain KVTES:n palkkausluvun 19 §:n mukaisessa tilanteessa.

Tuntipalkka saadaan, kun varsinainen palkka jaetaan työaikamuodon mukaisella tuntipalkkajakajalla. Katso KVTES III 25 §.

Työaikakorvausten laskennassa tarvitaan tuntipalkkakäsitettä.

Esimerkki
Varsinainen palkka on 2 366,76 euroa, työaikamuoto yleistyöaika ja tuntipalkanjakaja 163 =>  tuntipalkka on 14,52 euroa.

Toimiva palkkaus on kaikkien etu, KVTES-palkkausjärjestelmä-opas

Oppaan pääpaino on KVTES:n mukaisessa palkkausjärjestelmässä ja sen osissa. Oppaassa on runsaasti esimerkkejä palkkaukseen liittyen sopimusmääräysten soveltamisessa.

Opas ei ole virka- tai työehtosopimus eikä KVTES:n osa. Sopimusoikeudellisesti sitovat tekstit on kirjattu itse sopimukseen tai sopimustekstien yhteydessä oleviin soveltamisohjeisiin.

Oppaaseen kannattaa tutustua, kun tarvitset lisätietoa seuraavista aiheista:

 • palkkahinnoittelu ja/tai palkkahinnoittelun ulkopuoliset
 • tehtäväkohtainen palkka ja tehtävän vaativuus
 • henkilökohtainen lisä ja työsuorituksen arviointi
 • työkokemuslisä ja hyväksyttävä palvelusaika
 • tulospalkkio ja tulospalkkiojärjestelmä
 • kertapalkkio palkitsemisen osana
 • rekrytointilisä
 • kielilisä
 • palkkausluvun mukaisen työnantajan edustajan palkka
 • olennainen muutos tehtävässä
 • sijaisen palkka

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT