Yleiskirje
10/2024
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

TE2024-uudistuksen yhteydessä valtion palveluksesta kuntiin siirtyvän henkilöstön virka- ja työehtosopimukset 1.1.2025 lukien

KT ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet kunta- ja hyvinvointialan virka- ja työehtosopimusten soveltamisen aikaistuksesta

TE2024-uudistuksen yhteydessä liikkeen luovutuksella siirtyvään henkilöstöön sovelletaan kunta- ja hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimusten mukaisia ehtoja liikkeen luovutuksesta eli 1.1.2025 lukien. Valtion virka- ja työehtosopimuksen sekä hallinnonalan tarkentavien virka- ja työehtosopimusten soveltaminen siirtyvään henkilöstöön päättyy 31.12.2024, jolloin heidän palvelussuhteensa valtioon päättyy.

Aikaistusta koskevan virka- ja työehtosopimuksen ovat tehneet KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt. Valtion työmarkkinalaitos sekä valtion virka- ja työehtosopimuksen neuvotelleet pääsopijajärjestöt (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Ammattiliitto Pro) ovat hyväksyneet sopimuksen.

Siirtyvää henkilöstöä koskevat virka- ja työehtosopimusmääräykset

Aikaistuksen lisäksi sovittiin osaksi KVTES-sopimusta joistakin vain siirtyvää henkilöstöä koskevista virka- ja työehtosopimusmääräyksistä. Sovitut määräaikaiset sopimusmääräykset koskevat siirtyvän henkilöstön palkkausta, työaikaa, vuosilomaa ja henkilöstön edustajan irtisanomissuojaa.

Muilta osin siirtyvään henkilöstöön sovelletaan kunta- ja hyvinvointialan virka- ja työehtosopimuksia kaikilta osin samalla tavoin kuin muuhunkin henkilöstöön.

1 Valtiolta kuntiin 1.1.2025 liikkeen luovutuksella siirtyvän työntekijän/viranhaltijan palkan muodostaminen

KVTESin palkkauslukuun on sovittu uusi 6 a §, joka koskee vain TE-uudistuksen yhteydessä liikkeen luovutuksella siirtyvää henkilöstöä.

Siirtyvän työntekijän/viranhaltijan palkka maksetaan aluksi eli 1.1.2025 lukien kokonaispalkkana. Kokonaispalkalla tarkoitetaan sitä kokonaispalkkaa, jota olisi maksettu, jos työntekijä/viranhaltija olisi jatkanut valtiolla 1.1.2025. Kokonaispalkalla tarkoitetaan tässä yhteydessä palkkaa, joka muodostuu kaikista valtiolla maksetuista palkanosista. Tämä kokonaispalkka on palkkausluvun 5 §:n mukaista varsinaista palkkaa. Kokonaispalkka vastaa KVTESin mukaista tehtäväkohtaista palkkaa, henkilökohtaista lisää ja työkokemuslisää.

Jos tehtävän vaativuus alenee palkkausluvun 10 §:n tarkoittamalla tavalla olennaisesti ajanjaksolla 1.1.‒30.4.2025 kokonaispalkan tarkastamisajankohta on 1.7.2025 seuraavasta palkanmaksuajankohdasta alkaen. Palkkausluvun 10 §:n 1 momentin 2 kohtaa noudatetaan 1.5.2025 lukien. Vaativuuden alenemista vastaava uusi kokonaispalkka maksetaan 1.7.2025 jälkeen seuraavasta palkanmaksuajankohdasta lukien. Tämä tarkoittaa heinäkuussa 2025 maksettavaa palkkaa riippumatta siitä, mikä on palkanmaksupäivä. 

Jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti vaativammaksi, palkkausluvun 10 §:n mukaisia määräyksiä noudatetaan 1.1.2025 jälkeen. Tämä ei saa johtaa varsinaisen palkan pienentymiseen ennen 30.6.2025. Kokonaispalkan tarkastamisajankohta on 1.7.2025 seuraavasta palkanmaksuajankohdasta alkaen. Työnantaja voi maksaa palkan joko kokonaispalkkana taikka muuttaa palkan KVTESin palkkausjärjestelmän mukaiseksi.

Kokonaispalkka on muutettava KVTESin palkkausjärjestelmän mukaiseksi viimeistään 30.9.2025. Valtakunnalliset sopijaosapuolet ohjeistavat erikseen siitä, miten kokonaispalkka muutetaan KVTESin mukaiseen palkkausjärjestelmään.

Tavoitteena on, että valtiolta kuntiin siirtyvä henkilöstö voidaan siirtää suoraan keskustasolla neuvoteltavaan uuteen tasopalkkajärjestelmään, jota koskevat neuvottelut ovat yleiskirjettä lähetettäessä kesken.  

Tavoitteena on, että keskustaso antaa ohjeita siitä, miten uusien työntekijöiden/viranhaltijoiden palkka muodostetaan alkuvuodesta 2025.

Valtiolta kuntiin liikkeen luovutuksella 1.1.2025 siirtyvän henkilöstön työkokemusta ei lasketa uudestaan. Työkokemuksena hyväksytään valtion palveluksessa 31.12.2024 mennessä hyväksytty työkokemus (valtion Virka- ja työehtosopimuksen mukainen vuosilomaan oikeuttava palvelusaika) siten, kun työkokemus on valtiolla hyväksytty. Näin toimitaan kaikissa tilanteissa riippumatta siitä, mikä olisi työkokemuksen määrä, jos se arvioitaisiin KVTESin mukaisesti. 
•    Jos palvelussuhde kuntaan, johon työntekijä/viranhaltija on siirtynyt liikkeen luovutuksella 1.1.2025, päättyy ja alkaa myöhemmin uudestaan samassa kunnassa, lasketaan työkokemus KVTESin mukaisesti, jos palvelussuhteiden välillä on katkos. Tässä tilanteessa myös palkka määritellään työnantajan palkkausjärjestelmän mukaisesti.
•    Jos liikkeen luovutuksella 1.1.2025 siirtynyt työntekijä/viranhaltija myöhemmin hakeutuu itse toisen kunnan palvelukseen, lasketaan työkokemus KVTESin mukaisesti ja palkka määritellään uuden työnantajan palkkausjärjestelmän mukaisesti.

2 Valtiolta kuntiin 1.1.2025 liikkeen luovutuksella siirtyvään työntekijään/viranhaltijaan sovellettava työaikamuoto

KVTESin työaikalukuun on sovittu uusi 6 a §, joka koskee vain TE-uudistuksen yhteydessä liikkeen luovutuksella siirtyvää henkilöstöä.

Valtiolta kuntiin 1.1.2025 liikkeen luovutuksella siirtyvään työntekijään/viranhaltijaan sovelletaan toimistotyöaikaa ajanjaksolla 1.1.-28.2.2025. Tämän jälkeen ko. työntekijän/ viranhaltijan säännöllinen työaika määräytyy häneen sovellettavan työaikamuodon mukaan siten kuin sovellettavan työ- ja virkaehtosopimuksen työaikaluvussa tai liitteiden erityismääräyksissä on tarkemmin määrätty.

Jos tehtäväjärjestelyt ja niihin liittyvät työaikajärjestelyt ovat 28.2.2025 vielä kesken, mahdollinen työaikamuodon muutos voidaan tehdä myöhemmin, kuitenkin viimeistään 30.9.2025.

Tarkoituksena on tehdä yhteinen ohje, jossa arvioidaan siirtyviä tehtäviä ja niissä sovellettavaa työaikamuotoa myös esimerkkien avulla.

3 Valtiolta kuntiin 1.1.2025 liikkeen luovutuksella siirtyvän henkilöstön säästövapaa

KVTESin vuosilomalukuun on sovittu uusi 12 a §, joka koskee vain TE-uudistuksen yhteydessä liikkeen luovutuksella siirtyvää henkilöstöä.

Siirtyvällä työntekijällä/viranhaltijalla, jolle ei ole 31.3.2025 mennessä kertynyt 10 vuoden työkokemusta, muodostuu 2‒6 ylimääräistä säästövapaapäivää edellytysten täyttyessä. Ylimääräisistä säästövapaista on sovittu aikaistuksen ehtona, koska osalla henkilöstöstä vuosilomat lyhenevät heidän siirtyessään KVTESin soveltamisen piiriin.

Vuosilomaluvun 12 §:ssä esitetyn lisäksi siirtyvällä henkilöstölle muodostuu säästövapaita myös seuraavin edellytyksin:

Jos työntekijällä/viranhaltijalla on 31.3.2025 mennessä kertynyt vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä 9 vuotta, mutta alle 10 vuotta:
•    hänellä on oikeus 2 säästövapaapäivään.

Jos työntekijällä/viranhaltijalla on 31.3.2025 mennessä kertynyt vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä 8 vuotta, mutta alle 9 vuotta:
•    hänelle muodostuu oikeus enintään 4 säästövapaapäivään. Vapaita kertyy 2 päivää vuosittain sillä edellytyksellä, että työntekijä/viranhaltija on palvelussuhteessa kunakin vuonna 31.3.

Jos työntekijällä/viranhaltijalla on 31.3.2025 mennessä kertynyt vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä 1‒7 vuotta, mutta alle 8 vuotta:
•    hänelle muodostuu oikeus yhteensä enintään 6 säästövapaapäivään. Vapaita kertyy 2 päivää vuosittain sillä edellytyksellä, että työntekijä/viranhaltija on palvelussuhteessa kunakin vuonna 31.3.

Jos työkokemusta on 31.3.2025 kertynyt 10 vuotta tai yli, oikeutta sopimuskohdan mukaisiin säästövapaisiin ei ole.

Liikkeen luovutusta edeltävältä ajalta vuosilomaan oikeuttava työkokemuskertymä huomioidaan sen mukaan, kuin se on valtiolla huomioitu 31.12.2024.

Tämän ns. ylimääräisen säästövapaan antamiseen ja pitämiseen sovelletaan 12 §:n määräyksiä.


Esimerkki 1:

Työntekijällä/ viranhaltijalla on 31.3.2025 kertynyt vuosilomaan oikeuttavaa työkokemusta yhteensä 7 vuotta. 31.3.2025 muodostuu oikeus 2 säästövapaapäivään. Jos palvelussuhde on voimassa 31.3.2026 hänelle muodostuu oikeus 2 säästövapaapäivään. Jos työsuhde on voimassa 31.3.2027 hänelle muodostuu oikeus 2 säästövapaapäivään.

Esimerkki 2:

  • Työntekijä/viranhaltija A on siirtynyt liikkeenluovutuksella valtiolta kuntaan 1.1.2025. A on tullut valtion palvelukseen 1.9.2024. Työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan 15 vuotta katsotaan tulevan täyteen 2.3.2025. 
  • Vuosilomaluvun (IV) 5 §:n 2 mom. 1-taulukon mukaan A:n on tullut olla omassa kunnassa/kuntayhtymässä 31.3. palvelussuhteessa tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä välittömästi ja yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta ja hänellä on siihen mennessä tullut olla vähintään 15 vuotta työkokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa. 
  • A täyttää 1-taulukon mukaiset ehdot: hänen katsotaan olleen omassa kunnassa/kuntayhtymässä 31.3.2025 palvelussuhteessa tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä välittömästi ja yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta (1.9.2024‒31.3.2025) ja hänellä on siihen mennessä tullut vähintään 15 vuotta työkokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa. Valtion palvelus tulkitaan tässä yhteydessä oman kunnan palvelukseksi.


4 Valtiolta kuntiin 1.1.2025 liikkeen luovutuksella siirtyvän pääluottamusmiehen, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja

Aikaistuksen yhteydessä on sovittu myös pääluottamusmiehen, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta. Heille myönnetään ns. jälkisuoja 30.6.2025 asti.

Valtiolla 31.12.2024 pääluottamusmiehenä, luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna toimineeseen viranhaltijaan/työntekijään sovelletaan kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 38 § 2 mom. toisen virkkeen (viittausmääräys) mukaista irtisanomissuojaa ja työsopimuslain 7 luvun 10 §:n 2 mom. mukaista (viittausmääräys) mukaista irtisanomissuojaa.

Irtisanomissuojan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä/viranhaltija vetoaa tähän oikeuteensa välittömästi asiaa koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden alkaessa ja osoittaa työnantajan edustajalle toimineensa valtiolla pääluottamusmiehenä, luottamusmiehenä taikka työsuojeluvaltuutettuna.

Asema valtion pääluottamusmiehenä, luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna päättyy 31.12.2024 heidän siirtyessä kunnan sopimusjärjestelmän piiriin.


Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 8 luku 38 § 2 mom: Virkasuhde voidaan irtisanoa 37 §:n perusteella vain, jos työ kokonaan päättyy eikä viranhaltijalle voida järjestää muuta työtä, joka vastaa hänen ammattitaitoaan tai kouluttaa häntä muuhun työhön 37 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Työsopimuslaki 7 luku 10 § 2 mom: Työnantaja saa irtisanoa luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun työsopimuksen 3 tai 7 §:ssä taikka 8 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla vain, jos luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun työ päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla.


5 Työkokemuslisän laskenta TE2024-uudistukseen liittyen eräissä erityistilanteissa

KVTESin palkkauslukuun on sovittu uusi 6 b §, joka ei koske liikkeen luovutuksella 1.1.2025 siirtyvää henkilöstöä.

Uusi sopimusmääräys koskee työntekijää/viranhaltijaa, joka on työskennellyt valtiolla TE2024-uudistuksiin liittyvissä tehtävissä 31.12.2024 ja joka rekrytoidaan kuntaan TE2024-uudistukseen liittyviin tehtäviin heti 1.1.2025 lukien taikka siten, että palvelussuhteiden välissä on katko ajanjaksolla 31.12.2024‒6.1.2025. Uuden työsuhteen/virkasuhteen tulee alkaa viimeistään 7.1.2025.

Jos työntekijä/viranhaltija TE2024 uudistuksiin liittyvissä tehtävissä rekrytoidaan kunnan palvelukseen heti 1.1.2025 lukien taikka siten, että palvelussuhteiden välillä on lyhytaikainen katko ajanjaksolla 31.12.2024‒6.1.2025, työkokemuslisään oikeuttava aika säilyy valtiolla 31.12.2024 lasketun mukaisena, eikä työkokemuslisää lasketa uudelleen. Näin toimitaan kaikissa tilanteissa riippumatta siitä, mikä olisi työkokemuksen määrä, jos se arvioitaisiin KVTESin mukaisesti.

Työntekijän/viranhaltija on velvollinen toimittamaan työnantajalle selvityksen siitä, miten hänen työkokemuksensa on huomioitu valtiolla 31.12.2024.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Anne Kiiski


Liite: Aikaistusta koskeva virka- ja työehtosopimus ja sen liitteet

  • Työ- ja virkaehtosopimus KVTES 2022-2025 työaika-, palkkaus- ja vuosilomaluvun muuttamisesta
  • Virka- ja työehtosopimus valtiolta kuntiin liikkeen luovutuksella 1.1.2025 siirtyvän pääluottamusmiehen, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta

TE 2024 -uudistus

Sähköposti:
te2024@kt.fi