På svenska
Yleiskirje
10/2022
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2022–2025 (TS-22)

Huomautus: neuvotteluosapuolten 22.6.2022 hyväksymät muutokset on päivitetty allekirjoituspöytäkirjan pykäliin 3 ja 4.

Yleistä sopimusratkaisusta 2022–2025

KT, JAU ja JUKO ovat päässeet erillissopimukseen kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista 2022–2025. Kustakin virka- ja työehtosopimuksesta ilmestyy oma yleiskirjeensä. Kuntien ja kuntayhtymien lisäksi virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan sekä liikkeenluovutuksella 1.1.2023 hyvinvointialueelle siirtyviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin että siihen henkilöstöön, joka palkataan hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymiin 1.5.2022 alkaen ja jo aiemmin palvelukseen tulleeseen henkilöstöön.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten soveltamista koskevassa erillissopimuksessa (työ- ja virkaehtosopimus) osapuolet ovat sopineet, että toteutuneiden lakkopäivien osalta palkansaajille ei aiheudu lomaraha- tai lomaoikeuksien menetyksiä viimeistään 9.5.2022 päättyneiden JAU ry:n ja JUKO ry:n lakkojen osalta.

Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Vuonna 2022 kustannukset nousevat keskimäärin 1,76 prosenttia eli noin 392 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 nousua on vähintään keskimäärin 3,05 prosenttia (noin 691 miljoonaa euroa) ja vuonna 2024 vähintään keskimäärin 3,11 prosenttia (noin 725 miljoonaa euroa).

Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta 2022–2025 sovelletaan erillissopimuksen perusteella sopimuksen allekirjoittaneiden järjestöjen ja niiden alayhdistysten jäseniin (kunnallisen pääsopimuksen 17 §:n mukainen erillissopimus).

KT toteaa, että työsopimuslain 2 luvun 2 §:n ja kuntien ja hyvinvointialueiden viranhaltijalain 12 §:n perusteella sopimusmuutoksia noudatetaan myös muuhun henkilöstöön. Tämä koskee vain palvelussuhteen ehtoja kuten esimerkiksi 1.6.2022 tulevia sopimuskorotuksia ja työ- ja virkaehtosopimusten ns. tekstimuutoksia.

Osapuolet ohjeistavat paikallisesta sopimustoiminnasta juhannusviikolla.

Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS-22)

TS-22:n allekirjoituspöytäkirja on yleiskirjeen liitteenä 1. Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.

TS-22:n allekirjoituspöytäkirjan liite on yleiskirjeen liitteenä 2. Liite sisältää perhevapaauudistuksen myötä muuttuneet TS-22:n määräykset.

TS-22:n muut muuttuneet sopimusmääräykset ovat liitteenä 3.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä TS-sopijajärjestöjen JAU ry:n ja JUKO ry:n kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

Sopimuskorotukset 2022–2025

Tässä yleiskirjeessä on selostettu palkantarkistukset vuoden 2022 osalta.

Vuosien 2023 ja 2024 palkankorotukset noudattavat KVTES-sopimuksen mukaista linjaa. Niistä ja mahdollisista muista sopimusmuutoksista tiedotetaan lähempänä ko. ajankohtia erillisillä yleiskirjeillä.

Palkantarkistukset vuonna 2022

Yleiskorotus 1.6.2022 lukien (katso TS-22:n allekirjoituspöytäkirja 2 § 1–2 mom.)

•    Tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia.
•    Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 2,0 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on 31.5.2022 vähintään 2 300,00 euroa. Jos tehtäväkohtainen palkka 31.5.2022 on alle 2 300,00 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 46,00 eurolla kuukaudessa.
•    Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa lyhyempi.
•    Henkilöstökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla.
•    Erillislisää korotetaan 2,0 prosentilla.
•    Vähimmäispalkka 1.6.2022 lukien 1 699,91 euroa (TS-22 10 §).
•    Palkkaryhmien korotetut tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat 1.6.2022 lukien ilmenevät yleiskirjeen liitteestä 4.

Tarkistettujen palkkojen maksamisesta on määräykset allekirjoituspöytäkirjan 11 §:ssä.

Keskitetty järjestelyerä 1.10.2022 (katso TS-22:n allekirjoituspöytäkirja 2 § 3 mom.)

Korotuksen suuruus on 0,53 prosenttia, joista keskitetysti käytetään 0,03 prosenttia perhevapaauudistukseen.

Valtakunnalliset TS-sopijaosapuolet neuvottelevat 0,5 prosentin järjestelyerän keskitetystä käytöstä 30.9.2022 mennessä. Mikäli sopimukseen ei päästä, jaetaan erä yleiskorotuksena.

Ratkaisusta tiedotetaan viimeistään lokakuussa 2022.

Palkantarkistukset vuonna 2023 ja 2024

Yleiskorotus 1.6.2023 ja 1.6.2024 lukien (katso TS-22:n allekirjoituspöytäkirja 3–4 §)
•    Korotuksen suuruus molempina vuosina on 1,5 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 ja 1.6.2024 lukien molempina vuosina on 0,4 prosenttia TS:n palkkasummasta.

Sopimuskorotuksiin voi vaikuttaa korottavasti verrokkialojen kustannusvaikutus.

Vuosien 2023 ja 2024 palkantarkistuksista ja mahdollisista muista sopimusmuutoksista tiedotetaan lähempänä ko. ajankohtia erillisillä yleiskirjeillä.

Virka- ja työehtosopimus kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmää koskevasta kehittämisohjelmasta 2023–2027

•    Lisäksi on sovittu vuosille 2023–2027 kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmää koskevasta kehittämisohjelmasta, joka sisältää palkankorotuksia. Ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.

Sopimuskaudella toimivat työryhmät

Sopimuskaudella toimivat työryhmät, joita on TS-työryhmä ja Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelmää kartoittava työryhmä.

Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelmää kartoittava työryhmän tehtävänä on kartoittaa palo- ja pelastustoimeen soveltuvaa virka- ja työehtosopimukseen perustuvaa työaikajärjestelmää, joka mahdollistaa myös pitkät työvuorot työlainsäädännön puitteissa ja palvelee palo- ja pelastuslaitosten erilaisia tarpeita työaikojen järjestelyissä sekä tehdä selvitys mitä kustannusvaikutuksia   ja korvaustapoja ehdotukseen sisältyy. Työryhmä tarkastelee työssään myös TS-18:n liitteen 8 kokeilumääräyksiä. Työryhmän toimikausi 1.6.2022–28.2.2023.

TS-22:n sopimusmuutoksista

Perhevapaauudistus – TS-osuus

Perhevapaauudistuksen johdosta muutetaan seuraavia TS-22:n määräyksiä:
•    I luku 4 §,
•    II luku 15 § ja
•    liitteen 2 2 §.

Uudet määräykset ovat allekirjoituspöytäkirjan liitteenä (yleiskirjeen liite 2). Määräysten aikaisemmat muodot ovat edelleen TS-22:n sopimuksen ao. luvuissa ja liitteessä.

Allekirjoituspöytäkirjan liitteen kirjauksia sovelletaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022 tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on ennen 31.7.2022, sovelletaan edellä mainittujen määräysten (I luku 4 §, II luku 15 § ja liitteen 2 2 §) aikaisempia muotoja. Lapsen lasketusta synnytysajasta huolimatta, jos lapsi syntyy ja oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa ennen 1.8.2022, sovelletaan edellä mainittujen määräysten (I luku 4 §, II luku 15 § ja liitteen 2 2 §) aikaisempia muotoja.

Perhevapaauudistus – KVTES-osuus

Perhevapaauudistusta on selostettu KT:n yleiskirjeessä 5/22.
•    KVTES:n luvuissa ja liitteissä ovat aikaisemmat määräykset ja KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan liitteessä on perhevapaauudistuksen myötä muuttuneet sopimuskohdat (KT:n yleiskirje 5/22 liite 2)
•    KT:n yleiskirjeen 5/22 liitteessä 4 on selostettu perhevapaauudistuksen vaikutusta KVTES:n määräyksiin. Liitteessä käydään läpi kaikki muuttuneet määräykset ja annetaan soveltamisohjeita niiden noudattamiseen.

Palkallisia perhevapaita haettaessa on tarkistettava, tulevatko sovellettavaksi vanhat vai uudet perhevapaamääräykset.

Jos sovellettavaksi tulevat aiempaan perhevapaalainsäädäntöön perustuvat perhevapaamääräykset, viranhaltija/työntekijä hakee palkallista äitiys- tai isyysvapaata tai palkatonta vanhempainvapaata.

Jos sovellettavaksi tulevat uuteen perhevapaalainsäädäntöön perustuvat perhevapaamääräykset, työntekijä/viranhaltija hakee palkallista raskausvapaata ja/tai vanhempainvapaata, josta osa on KVTES:n edellytysten täyttyessä palkallista.

Muutokset TS-22-sopimukseen

I luku 4 § KVTES:n määräysten noudattaminen

Pykälään on lisätty: IX Luku Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja ja korvaus.

Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan liitettä (perhevapaauudistusta koskeva liite).

II Luku Palkkaus

Tehtäväkohtaisen palkan 9 § 1 mom. soveltamisohjeen kohtaan Arviointimenetelmä on lisätty teksti koskien työpaikkaohjaajia. Työpaikkaohjaajalla tarkoitetaan sellaista tehtävää, jossa ohjataan ja tuetaan oppisopimusopiskelijoita ja muita opiskelijoita käytännön työssä/harjoittelussa. Työnantajan on syytä varmistaa työpaikkaohjaukseen käytettävän työajan riittävyys ja työpaikkaohjaajan osaaminen ohjaustehtävässä.

Työpaikkaohjaajan tehtävissä toimivien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen. Mikäli ohjaustehtävä on määräaikainen, korkeampi tehtäväkohtainen palkka maksetaan tältä ajalta.

KVTES 2022-2025 sopimukseen tehdyistä muutoksista

KVTES 2022–2025 sopimukseen on tehty muutoksia. Tässä TS-22:n yleiskirjeessä kiinnitetään huomiota KVTES:n muutoksiin, joita TS-22:n soveltajan on myös osattava soveltaa.

Katso tarkemmin KT:n yleiskirjeestä 5/2022.

KVTES III luku Työaika  

Keskeytynyt työaikajakso osa-aikatyössä (jaksotyö)

KVTES:n Työaikaluvun 15 § 2 momentin 2 kohdan määräyksiä on muutettu. Kohdan 2 määräystä sovelletaan 5.9.2022 tai sitä seuraavan alkavan työaikajakson alusta lukien. Sitä ennen sovelletaan KVTES 2020–2021-sopimuksen työaikaluvun 15 § 2 mom. kohtaa 2. Määräys koskee osa-aikaisen työntekijän keskeytynyttä työaikajaksoa tilanteissa, jolloin keskeytys ei ole ollut tiedossa työvuoroluetteloa suunniteltaessa (muu keskeytys) ja tilannetta, jossa samalla työaikajaksolla on ennalta suunniteltu keskeytys ja muu keskeytys. Muutoksen johdosta poissaolot vaikuttavat osa-aikaisten säännölliseen työaikaan ja lisä- ja ylityörajoihin vastaavalla tavalla kuin muissa työaikamuodoissa.

Katso tarkemmin KT:n yleiskirjeestä 5/2022.

KVTES V Luku Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat

Sairausloma-termi on muutettu sairauspoissaolo-termiksi. Ei muuta sopimustulkintaa.

Työntekijällä/viranhaltijalla on työsopimuslain 4 luvun 7b §:n mukaisesti oikeus omaishoitovapaaseen 1.8.2022 lähtien (KVTES V 5 § 2 mom.)

Tilapäinen hoitovapaa (KVTES V 9 § 2 mom.) kohtaan on lisätty sana esimerkiksi. Soveltamisohjeeseen on lisätty maininta siitä, että tilapäistä hoitovapaata hakevan, kunnalla/kuntayhtymän palvelussuhteessa olevan, työntekijän/viranhaltijan tekemä etätyö rinnastetaan kodin ulkopuoliseen työhön.

Opintovapaan 10 §:n sisältöä on muutettu lainsäädännön sisältöä vastaavaksi. Muutosta on selostettu perhevapaauudistusta koskevassa KVTES:n soveltamisohjeessa.

Lain nojalla tapahtuva siviilipalvelun täydennyspalvelu on lisätty 11 § 1 momenttiin.

Järjestön päättävien elinten listaa on päivitetty (KVTES V 11 §)

Katso tarkemmin KT:n yleiskirjeestä 5/2022.

Talonmiesten työaika (KVTES liite 11)

TS-22-sopimuksessa noudatetaan KVTES:n liitettä 11.

KVTES:n liitteessä 11 sovittuja muutoksia sovelletaan 5.9.2022 lukien tai sitä seuraavan alkavan työaikajakson alusta lukien.

KVTES:n liitteen 11 5 §:n otsikointia on muutettu ja termi viikoittainen vapaa-aika on muutettu viikkolevoksi. Termin muuttaminen ei muuta sopimustulkintaa.

KVTES:n liitteen 11 8 §:ssä on määräys talonmiesten varallaoloajasta. Talonmiesten varallaoloon sovelletaan 5.9.2022 lukien KVTES:n III luvun 5 §:n yleisiä määräyksiä varallaoloajasta.

Aiempaa KVTES Liite 11 8 §:ä ei enää sovelleta muutoksen tultua voimaan. Työnantajan tulee huomioida muutos muun muassa työaikasuunnittelussa ja varallaolosta sovittaessa.

Matkakustannusten korvaukset (KVTES liite 16)

TS-22-sopimuksessa noudatetaan KVTES liitettä 16.

KVTES liitteen 16 Matkakustannusten korvaukset 5 § Kilometrikorvaus virka- ja työmatkasta on määräaikaisesti muutettu sopimuskaudeksi. Uuden pöytäkirjamerkinnän mukaan kalenterivuosittain ensimmäiseltä 7 000 kilometriltä maksetaan sopimusmääräyksessä sovittu suurempi kilometrikorvaus, jonka suuruus vuonna 2022 on 46 snt/km. Aikaisemman sopimuksen mukainen kalenterivuosittainen kilometriraja suuremmalle kilometrikorvaukselle oli 5 000 km. Vuoden 2022 vuosiraja on siis 7 000 kilometriä.

Esimerkki:
Terveystarkastajalle on tullut oman auton käytöstä 15.4.2022 täyteen 5 000 kilometrin raja, jonka jälkeen maksettu kilometrikorvaus on alentunut. Terveystarkastajalle 1.5.2022 alkaen oman auton käytöstä kertyviltä 2 000 kilometriltä maksetaan korkeampi kilometrikorvaus (46 snt/km), jonka jälkeen kilometrikorvaus alentuu (40 snt/km).
 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski


Liitteet

1 TS-22:n allekirjoituspöytäkirja
2 TS-22:n allekirjoituspöytäkirjan liite (perhevapaauudistus uudet määräykset)
3 TS-22:n muuttuneet sopimusmääräykset
4 TS-22:n palkkaryhmien korotetut tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat 1.6.2022 lukien
   

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Johanna Antikainen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2277
Matkapuhelin:
+358 40 058 0237
Sähköposti:
Johanna.Antikainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT