På svenska
Yleiskirje
6/16
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työaikapankin käyttöönoton edistäminen

​Työaikapankin käyttöönotosta on laadittu yhteinen ohjeistus. Yhteisellä ohjeistuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen mukaista työaikapankin käyttöönoton edistämistä.

Ohjeistusta sovelletaan

  • kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
  • kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen
  • kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä
  • kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen

soveltamisaloihin kuuluvaan henkilöstöön.

Ohjeistus on yleiskirjeen liitteenä 1. Tämä yhteinen ohjeistus korvaa 1.2.2017 lukien aikaisemmin työaikapankin käyttöönotosta annetun ohjeistuksen (KT:n yleiskirje 21/2008).

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ja osapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

Työaikapankki

Kunnissa ja kuntayhtymissä on jo ennen sopimusmuutosta voinut olla käytössä työaikapankki. Työaikapankin käyttöönotto on edellyttänyt ja edellyttää myös jatkossa kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n mukaisen paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemistä. Uuden työaikapankkia koskevan sopimusmääräyksen ja päivitettyjen ohjeiden tavoitteena on edistää toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä, tuottavuutta, kilpailukykyä sekä henkilöstön työaikatoiveiden huomioon ottamista kuten työn ja perhe-elämän/vapaa-ajan yhteensovittamista, mikä lisää työviihtyvyyttä ja -hyvinvointia.
 
Työaikapankilla tarkoitetaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää, jolla vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan järjestää pidettäväksi vapaana pidemmällä aikavälillä. Paikallisessa sopimuksessa tulee määritellä ainakin sopimuksen piiriin kuuluva henkilöstö, pankkiin siirrettävät erät ja korvaukset, työaikapankin vapaa-aikasaldon enimmäismäärät, työaikapankkivapaan pitämisen ehdot, pankkiin kertyneen vapaan korvaaminen rahassa sekä menettelytavat työaikapankkiin liityttäessä ja irtauduttaessa siitä.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2017

KVTES:n työaikalukuun on lisätty uusi työaikapankkia koskeva määräys (KVTES III luku 32 §). Ko. määräys on yleiskirjeen liitteessä 2.

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2017

TTES:n työaikalukuun on lisätty uusi työaikapankkia koskeva määräys (TTES:n 9 § 5 mom.). Ko. määräys on yleiskirjeen liitteessä 3.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas
 
Liitteet  
  1. Työaikapankkia koskevat ohjeet
  2. KVTES:n määräys työaikapankista
  3. TTES:n määräys työaikapankista