Julkaisu

Uudistuva johtaminen

Opas tarjoaa sote-työnantajille virikkeitä toiminnan ja johtamisen kehittämiseen muutoksissa. Se antaa myös kuvan niistä johtamisen teemoista, jotka ovat keskeisiä julkisten sote-työnantajien eli kuntien ja kuntayhtymien johdon näkökulmasta. Julkaisu pohjautuu teemakeskusteluihin, joita KT:n Soteliiderit-hankkeessa on käyty kymmenien sote-työnantajien edustajien kanssa johtamisen kehittämistarpeista sekä meneillään olevista kehittämishankkeista.

Sote-alalle on jo toistakymmentä vuotta valmisteltu suurta rakenteellista muutosta. Henkilöstö on joutunut elämään epävarmuudessa, mutta tästä huolimatta asiakaspalvelun jatkuvuus on ollut koko ajan turvattuna. Työn arki ja toimintaympäristö ovat muuttuneet ja muuttuvat jatkossakin. Lisäksi kuntien talouden tiukat raamit sekä ennusteet palvelutarpeiden kasvusta lisäävät paineita uudistaa palveluja.

KT haluaa tukea sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajien strategista henkilöstöjohtamista ja työnantajuutta muutoksissa. KT:n Soteliiderit-hanke on mahdollistanut tiiviin vuorovaikutuksen sote-työnantajien kanssa niin aluetilaisuuksissa, seminaareissa, teema-työpajoissa kuin johdon haastatteluissa. Hanke on tuottanut Uudistuva johtaminen -oppaan.

Uudistuva johtaminen -oppaassa esitellään kehittämisen kannalta keskeisiä teemoja

Julkaisu pohjautuu kymmeniin sote-työnantajien edustajien kanssa käytyihin teemakeskusteluihin, joiden aiheina ovat olleet  johtamisen kehittämistarpeet ja meneillään olevat kehittämishankkeet. Julkaisua koottiin ja haastatteluja tehtiin kevään 2020 koronapandemian aikana, jolloin johtamisen merkitys korostui entisestään. Näistä keskusteluista ja hankkeen teematyöpajoista on syntynyt kuva siitä, mitkä asiat sote-johtamisessa mietityttävät ja millaisia uudistamis- ja kehittämistarpeita siihen liittyy.

Yhteisen tilannekuvan ylläpito ja toimenpiteiden sopeuttaminen muutoksiin ovat tärkeitä johtamistaitoja. Muutoksissa perustehtävät ja roolitukset kaipaavat hiomista, jotta tavoitteet saavutetaan.

Tärkeää on myös organisaatioiden resilienssi eli uudistumiskyky, jonka edistäminen on johdon ja esimiesten tehtävä. Henkilöstön itseohjautuvuutta on vahvistettava, jotta toiminta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden tarpeita. Johtamisen kehittäminenkin on jatkuvaa itsensä ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä.

Myös yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa on tarpeen vahvistaa. Kansallisesti on tärkeää luoda yhteisiä pelisääntöjä vertailtavuuden tueksi sekä edistää tietojohtamisen kehittymistä.

Koronavirukseen varautuminen on ollut kehitysloikka, jonka merkityksestä organisaatioiden toimintaan tehdään parhaillaan tutkimuksia opiksi tulevaisuuteen.

Julkaisuun sisältyy laaja kirjallisuusluettelo

Oppaan teemoja konkretisoidaan sote-organisaatioista kertovilla esimerkeillä. Julkaisussa kerrotaan myös sote-alan työyksiköissä toteutetuista tai meneillään olevista valtakunnallisista kehittämishankkeista. Lisäksi esitellään sote-alan tuottavuutta ja työhyvinvointia kehittäviä hankkeita, joita  sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston kautta vuosina 2019–2021.

Julkaisuun on koottu laaja kirjallisuusluettelo, jonka toivotaan antavan työvälineitä kehittymiseen johtajana ja esimiehenä.

Opas on julkaistu KT:n Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjassa.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
54 s.
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-750-6
Julkaistu:
9/2020 (pdf)
Kustantaja:
KT
Painos:
1. painos