På svenska

TE 2024 -uudistus ja liikkeen luovutus

TE-palvelut siirtyvät valtiolta kunnille 1.1.2025. Tässä tekstissä kuvataan lyhyesti, mitä valtion TE-henkilöstön siirtymisellä liikkeen luovutuksella uusille työvoimaviranomaisille tarkoitetaan ja miten uudistus vaikuttaa palvelussuhteen ehtoihin.

Työpöydälle on tuotu tervetuliaiskukka. Kuva: Mostphotos.

Valtion henkilöstö siirtyy uusille työvoimaviranomaisille liikkeen luovutuksella

Siirtyviä TE-palveluiden tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy uudistuksessa valtiolta (luovuttaja) uusien työvoimaviranomaisten (luovutuksensaaja) palvelukseen. Työvoimaviranomaisena voi toimia kunta itsenäisesti, vastuukuntana toimiva kunta taikka kuntayhtymä.

Henkilöstöä siirtyy useasta valtion virastosta: TE-toimistoista, ELY-keskuksista, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksesta ja KEHA-keskuksesta.

Henkilöstön siirto on liikkeen luovutus suoraan voimaanpanolain nojalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että henkilöstö siirtyy uusien työvoimaviranomaisten palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Liikkeen luovutukseksi katsotaan myös tilanne, jossa valtiolta siirtyvää henkilöstöä sijoitetaan muuhun kuntaan kuin vastuukuntaan tai kuntayhtymään, mikäli kunnat ovat tehneet jonkin tietyn palvelun osalta kuntalain nojalla sopimuksen toimivallan siirrosta.

Voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät 1.1.2025 luovuttajalta luovutuksensaajalle. Tämä ei kuitenkaan koske niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka johtuvat nimenomaan virkasuhteesta eivätkä ole ominaisia työsuhteelle, silloin, kun virkamies siirtyy työsopimussuhteeseen luovutuksensaajan palvelukseen.

On hyvä muistaa, että valtiolta siirtyvät ovat virkasuhteisia. Kunnat ja uudet työvoimaviranomaiset arvioivat tehtävän mukaan, onko kyseessä virka- vai työsuhde. Virkasuhteeseen rekrytoidaan, jos tehtävässä käytetään julkista valtaa. 

Valtion virat eivät siirry, vaan kunnat ja työvoimaviranomaiset perustavat tarvittavat virat. Mikäli tehtävässä ei käytetä julkista valtaa, siirtyy kyseinen palvelussuhteinen liikkeen luovutuksella työsuhteeseen.

Esimerkki:

Veera Viestintäasiantuntija työskentelee TE-toimistossa valtiolla vakituisessa virkasuhteessa. Veera Viestintäasiantuntija siirtyy 1.1.2025 valtiolta työvoimaviranomaisen palvelukseen. Koska Veera Viestintäasiantuntija ei käytä tehtävässään julkista valtaa, työvoimaviranomainen ei ole perustanut viestintäasiantuntijan virkasuhteista tehtävää, vaan Veera Viestintäasiantuntija siirtyy 1.1.2025 liikkeen luovutuksella työsuhteeseen työvoimaviranomaisen palvelukseen. Valtion virkasuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutushetkellä työvoimaviranomaiselle. 

 

Liikkeen luovutus lainsäädännössä

Valtion virkamieslain 5 e §:n mukaan työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan valtion toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

Lain mukaan voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutushetkellä luovuttajalta luovutuksensaajalle. Virkamiehet siirtyvät automaattisesti luovutuksensaajan palvelukseen entisillä palvelussuhteen ehdoilla. Siirtyneellä henkilöstöllä ei ole oikeutta vastustaa siirtoa yksipuolisesti ja jäädä luovuttajan palvelukseen. Jos virkamies ei halua siirtyä luovutuksensaajan palvelukseen, hän voi irtisanoa palvelussuhteensa normaalia lyhyemmällä irtisanomisajalla.

Edellä esitetyn mukaisesti TE 2024 -uudistusta koskevassa voimaanpanolaissa on nimenomaisesti säädetty, että henkilöstön siirto, joka tapahtuu 1.1.2025, toteutetaan liikkeen luovutuksella, joten tämän siirron yhteydessä ei erikseen arvioida, täyttyvätkö muussa lainsäädännössä edellytetyt liikkeen luovutuksen kriteerit. Siirtyvän henkilöstön oikeudet määräytyvät samoin periaattein kuin muutoinkin liikkeen luovutusten yhteydessä.

 

Liikkeen luovutuksella siirtyvän henkilöstön tehtävät ja sijoittuminen

Ennen uusien työvoimaviranomaisten (työnantajayksiköiden) muodostamista on mahdollista viestiä palvelussuhdeasioista vain yleisellä tasolla.

Yksittäisen valtiolta siirtyvän virkamiehen työnantaja, työtehtävät ja työntekopaikka varmistuvat vasta, kun luovuttaja ja luovutuksensaaja ovat yhteistyössä valmistelleet henkilöstön sijoittumisen.

Jokainen työvoimaviranomainen on oma työnantajansa, ja esimerkiksi palkkaus määräytyy paikallisen palkkausjärjestelmän mukaisesti noudattaen KVTESin palkkausmääräyksiä.

TE-palvelutehtävien jatkuessa uudessa organisaatiossa valtiolla työskentelevien nykyisiin työtehtäviin voi tulla muutoksia. On myös mahdollista, että työn sijaintipaikkakunta vaihtuu.

 

Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksessa

TE 2024 -uudistuksessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että uudistus tuo mukanaan sen eri vaiheissa useita muutoksia, joilla on merkittäviä vaikutuksia henkilöstön asemaan ja joita on käsiteltävä yhteistoiminnassa. Tämän vuoksi muutoskokonaisuudesta on ennen päätöksentekoa käytävä useita eri yhteistoimintaneuvotteluita, joiden aiheena ovat kulloinkin käsiteltävää muutosta koskevat asiat.

Kuntien ja perustettavien työvoimaviranomaisten käymiin yhteistoimintaneuvotteluihin sovelletaan kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoiminnasta annettua lakia.

Liikkeen luovutukseen liittyvässä yhteistoimintamenettelyssä luovuttajalle ja luovutuksensaajalle on asetettu erityinen velvollisuus informoida henkilöstöä.

 

Luovutuksen vaikutus palvelussuhteisiin

Lain mukaan voimassa olevista virka- ja työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät 1.1.2025 luovuttajalta luovutuksensaajalle. Virkamiehet siirtyvät automaattisesti luovutuksensaajan palvelukseen entisillä palvelussuhteen ehdoilla.

Siirtyneellä henkilöstöllä ei ole oikeutta yksipuolisesti vastustaa luovutusta ja jäädä luovuttajan palvelukseen. Virkamiehelle jää mahdollisuudeksi irtisanoa palvelussuhteensa normaalin irtisanomisajan pituudesta riippumatta päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Jos hänelle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa palvelussuhteensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta.

Tällöin myös määräaikaisen palvelussuhteen voi irtisanoa loppumaan luovutushetkeen (valtion virkamieslain 29 a §).

Liikkeen luovutus ei sellaisenaan ole laillinen peruste irtisanomiselle. Siten luovutuksensaaja ei voi irtisanoa siirtyneitä palvelussuhteisia pelkästään luovutuksen perusteella.

On mahdollista, että TE 2024 -uudistus ja liikkeenluovutus valtiolta kunnille ja perustettaville työvoimaviranomaisille saattaa johtaa siirtyvää henkilöstöä  koskeviin tehtävämuutoksiin.

On tärkeä muistaa, että TE 2024 -uudistuksessa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.

 

Sovellettava virka- tai työehtosopimus luovutuksen jälkeen

Lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksessa luovuttajaa sitovat paikalliset virka- ja työehtosopimukset sitovat luovutuksensaajaa niiden voimassaoloajan loppuun saakka. 

KT ja pääsopijajärjestöt ovat kuitenkin sopineet kunta- ja hyvinvointialan virka- ja työehtosopimusten soveltamisen aikaistuksesta. Täten TE2024-uudistuksen yhteydessä liikkeen luovutuksella siirtyvään henkilöstöön sovelletaan kunta- ja hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimusten mukaisia ehtoja liikkeen luovutuksesta eli 1.1.2025 lukien. Valtion virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen siirtyvään henkilöstöön päättyy 31.12.2024.

Sopimuksen ovat KT:n lisäksi hyväksyneet Valtion työmarkkinalaitos sekä valtion virka- ja työehtosopimuksen neuvotelleet pääsopijajärjestöt (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Ammattiliitto Pro). Sopimuksella sovittiin määräaikaisista KVTES:n sopimusmääräyksistä.  

Aikaistussopimusta koskeva yleiskirje 10/2024 on luettavissa KT:n verkkosivuilla>

 

Harkinnanvaraiset vapaat

Ei ole suositeltavaa, että luovuttaja myöntää siirtyvälle henkilöstölle harkinnanvaraisia virkavapaita siirron jälkeiselle ajalle, koska nämä päätökset voisivat tarpeettomasti vaikeuttaa luovutuksensaajan toimintaa.

Jos harkinnanvarainen vapaa kuitenkin myönnetään, siirtyy harkinnanvaraisen vapaan saanut henkilö siirtohetkellä luovutuksensaajan palvelukseen muiden siirtyvien henkilöiden mukana. Hänen työntekonsa uuden työnantajan palveluksessa alkaa pääsääntöisesti kuitenkin vasta vapaan päätyttyä.

 

Luontoisedut

Luontoisetu on työnantajan yksipuolisesti tarjoama ja kustantama hyödyke. Käytännössä yleisimpiä luontoisetuja ovat ravintoetu (esimerkiksi lounassetelit), liikunta-, kulttuuri- ym. setelit, matkapuhelinetu sekä työsuhdematkalippu ja autoetu.

Luontoisetujen saaminen lakkaa pääsääntöisesti viimeistään palvelussuhteen päättyessä. Liikkeen luovutuksessa siirtyvän henkilöstön oikeus valtion tarjoamiin luontoisetuihin päättyy työnantajan vaihtuessa.

 

Virka- tai työehtosopimuksen mukaiset ehdot luovutuksen jälkeen

Aikaistussopimuksessa on määräaikaisesti sovittu erikseen joistain siirtyvän henkilöstön palkkausta, vuosilomaa, työaikaa ja henkilöstön edustajan irtisanomissuojaa koskevista sopimusmääräyksistä. 

 

Palkkaus

Liikkeen luovutuksella valtiolta kuntiin sSiirtyvän henkilöstön palkka maksetaan aluksi kokonaispalkkana, joka muutetaan KVTESi:n palkkausjärjestelmän mukaiseksi palkaksi viimeistään 30.9.2025. Mikäli tehtävän vaativuus alenee olennaisesti, kokonaispalkan tarkastamisajankohta on 1.7.2025 seuraavasta palkanmaksuajankohdasta alkaen.

Työkokemusta ei lasketa uudestaan, vaan siirtyvän henkilöstön osalta hyväksytään valtion palveluksessa 31.12.2024 mennessä hyväksytty työkokemus.

 

Työaika

Aikaistussopimuksen mukaisesti siirtyvään henkilöstöön sovelletaan KVTESi:n mukaista toimistotyöaikaa ajanjaksolla 1.1.–28.2.2025, minkä jälkeen säännöllinen työaika määräytyy KVTESi:n mukaisesti. 

 

Vuosiloma

Vuosiloman pituus ja muut vuosilomaedut määräytyvät liikkeen luovutuksen jälkeen KVTESin mukaan.

Ylimääräisistä säästövapaista on sovittu aikaistuksen ehtona, koska osalla henkilöstöstä vuosilomat lyhenevät heidän siirtyessään KVTES:n soveltamisen piiriin. Vuosilomaluvun 12. pykälässä esitetyn lisäksi siirtyvälle henkilöstölle, jolla ei vielä ole kertynyt 10 vuoden työkokemusta, muodostuu edellytysten täyttyessä 2–6 ylimääräistä säästövapaata. 

 

Työ- ja virkavapaat

1.1.2025 jälkeen alkavat uudet sairauspoissaolot ja muut virka- ja työvapaat myönnetään KVTESin mukaan. Luovuttajan (valtion) myöntämät, siirron jälkeisenä aikana pidettävät sairauspoissaolot ja virka- ja työvapaat pidetään em. päätösten mukaisesti.

 

Mahdolliset tehtävämuutokset liikkeen luovutuksen jälkeen

TE-palvelutehtävien jatkuessa uudessa organisaatiossa valtiolla työskentelevien nykyisiin työtehtäviin voi tulla muutoksia. On myös mahdollista, että työn sijaintipaikkakunta vaihtuu.

Jos tehtävissä on tarpeen tehdä muutoksia liikkeen luovutuksen jälkeen, arvioidaan kunkin muutoksen kohdalla erikseen, miten muutos toteutetaan huomioiden lainsäädännön asettamat vaatimukset kuten myös laissa edellytetty yhteistoimintamenettely.

Aikaistussopimusta koskeva yleiskirje 10/2024 on luettavissa KT:n verkkosivuilla>