Suomeksi

AN 2024-reformen och överlåtelse av rörelse

Arbets- och näringstjänsterna överförs från staten till kommunerna 1.1.2025. Vi berättar här i korthet vad det innebär att den statsanställda AN-personalen överförs till nya arbetskraftsmyndigheter genom överlåtelse av rörelse och hur reformen påverkar personalens anställningsvillkor.

Työpöydälle on tuotu tervetuliaiskukka. Kuva: Mostphotos.

Statsanställda överförs till de nya arbetskraftsmyndigheterna genom överlåtelse av rörelse

Den statsanställda personal som arbetar med AN-tjänster överförs i reformen från staten (överlåtaren) till de nya arbetskraftsmyndigheterna (förvärvaren). En kommun kan självständigt fungera som arbetskraftsmyndighet, men myndighetsuppgifterna kan också skötas av en ansvarig kommun eller en samkommun.

Personal överförs från flera statliga verk: AN-byråerna, NTM-centralerna, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter och UF-centret.
Det är fråga om överlåtelse av rörelse direkt med stöd av införandelagen (383/2023). Det innebär i praktiken att personalen överförs till de nya arbetskraftsmyndigheterna som s.k. gamla arbetstagare.

Som överlåtelse av rörelse betraktas också en situation där personal som överförs från staten placeras i en annan kommun än en ansvarig kommun eller samkommun, i ett fall där flera kommuner med stöd av kommunallagen har ingått ett avtal om överföring av befogenheter i fråga om en viss tjänst.

Rättigheterna och skyldigheterna i anknytning till gällande tjänsteförhållanden överförs 1.1.2025 från överlåtaren till förvärvaren. Detta gäller dock inte sådana rättigheter och skyldigheter som hänför sig uttryckligen till ett tjänsteförhållande och inte ett arbetsavtalsförhållande, om en tjänsteman övergår till anställning i arbetsavtalsförhållande hos förvärvaren.

Märk väl att de som överförs från staten är anställda i tjänsteförhållande. Kommunerna och de nya arbetskraftsmyndigheterna bedömer utifrån den anställdas arbetsuppgifter om det blir fråga om ett tjänste- eller ett arbetsavtalsförhållande. Tjänsteförhållanden tillämpas i uppgifter som innebär utövning av offentlig makt. 

De statliga tjänsterna överförs inte, utan kommunerna och arbetskraftsmyndigheterna inrättar de tjänster som behövs. När det är fråga om arbetsuppgifter där offentlig makt inte utövas, överförs den anställda till ett arbetsavtalsförhållande.

Exempel: 

Karin Kommunikatör är fastanställd i ett statligt tjänsteförhållande vid en AN-byrå. Hon överförs 1.1.2025 från staten till anställning hos en arbetskraftsmyndighet. Eftersom Karin Kommunikatör inte utövar offentlig makt i sitt arbete, har arbetskraftsmyndigheten inte inrättat någon kommunikatörstjänst. Karin Kommunikatör blir genom överlåtelsen av rörelse 1.1.2025 i stället anställd i arbetsavtalsförhållande hos arbetskraftsmyndigheten. De rättigheter och skyldigheter som staten har med anledning av tjänsteförhållandet överförs till arbetskraftsmyndigheten vid överlåtelsetidpunkten.  

 

Överlåtelse av rörelse i lagstiftningen

Enligt 5 e § i statstjänstemannalagen avses med överlåtelse av arbetsgivarens rörelse överlåtelse av en funktionell del av den statliga verksamheten till en annan arbetsgivare, om den del som överlåts förblir oförändrad eller likartad efter överlåtelsen.

De rättigheter och skyldigheter som överlåtaren har med anledning av de tjänsteförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen övergår enligt lagen från överlåtaren till förvärvaren. Tjänstemännen övergår automatiskt till förvärvaren med samma anställningsvillkor som tidigare. Den överförda personalen har inte rätt att ensidigt motsätta sig överföringen och stanna kvar i anställning hos överlåtaren. Om en tjänsteman inte vill bli anställd hos förvärvaren, kan han eller hon säga upp sitt anställningsförhållande med en kortare uppsägningstid än normalt.

I den lag som gäller införande av AN 2024-reformen (383/2023) bestäms uttryckligen att personalöverföringen 1.1.2025 sker genom överlåtelse av rörelse. Därför görs det i det här sammanhanget ingen särskild bedömning av om kriterierna för överlåtelse av rörelse uppfylls enligt annan lagstiftning. Den överförda personalens rättigheter bestäms enligt samma principer som i övrigt vid överlåtelse av rörelse.

Den överförda personalens uppgifter och placering

Innan de nya arbetskraftsmyndigheterna (arbetsgivarenheterna) bildats kan information om anställningsfrågor ges endast på en allmän nivå.
En enskild tjänstemans blivande arbetsgivare, arbetsuppgifter och arbetsställe klarnar först när överlåtaren och förvärvaren i samverkan berett placeringen av de anställda.

Varje arbetskraftsmyndighet är en arbetsgivare, och till exempel lönen bestäms enligt det lokala lönesystemet med iakttagande av lönebestämmelserna i AKTA.

Eftersom arbetet med AN-tjänsterna fortgår i en ny organisation, kan det ske ändringar i de nuvarande arbetsuppgifterna för de statsanställda. Det är också möjligt att arbetet förläggs till en annan ort.

Samarbetsförfarande vid överlåtelse av rörelse

I AN 2024-reformen bör man särskilt beakta att reformens olika skeden medför flera förändringar som i hög grad påverkar personalens ställning och som ska behandlas i samarbetsförfarande. Innan beslut fattas måste därför flera olika samarbetsförhandlingar genomföras i de frågor som respektive förändring gäller.

De samarbetsförhandlingar som förs av kommunerna och de blivande arbetskraftsmyndigheterna omfattas av lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden.

Vid samarbetsförfarande som gäller överlåtelse av rörelse har överlåtaren och förvärvaren en särskild skyldighet att informera personalen.

Överlåtelsens inverkan på anställningsförhållandena

De rättigheter och skyldigheter som följer av gällande tjänste- och arbetsavtalsförhållanden övergår enligt lagen från överlåtaren till förvärvaren 1.1.2025. Tjänstemännen övergår automatiskt till förvärvaren med samma anställningsvillkor som tidigare.

Den överförda personalen har inte rätt att ensidigt motsätta sig överlåtelsen och stanna kvar i anställning hos överlåtaren. En tjänsteinnehavare kan oberoende av den normala uppsägningstiden säga upp sitt anställningsförhållande så att det upphör på överlåtelsedagen, om arbetsgivaren eller den nya innehavaren av rörelsen har informerat om överlåtelsen senast en månad före överlåtelsedagen. Om tjänsteinnehavaren har underrättats om överlåtelsen senare, får han eller hon säga upp sin anställning så att den upphör på dagen för överlåtelsen eller senare, dock senast inom en månad från underrättelsen.

Också en tidsbegränsad anställning kan i detta fall sägas upp så att den upphör vid tidpunkten för överlåtelsen (29 a § i statstjänstemannalagen).Överlåtelse av rörelse är inte i sig en laglig grund för uppsägning. Förvärvaren kan därför inte enbart på grund av överlåtelsen säga upp anställda.

AN-reformen och överlåtelsen av rörelse från staten till kommunerna och de arbetskraftsmyndigheter som inrättas kan leda till ändrade arbetsuppgifter för den personal som överförs.

Det är viktigt att minnas att syftet med AN-reformen inte är att minska antalet anställda.

Kollektivavtal som tillämpas efter överlåtelsen


I regel är förvärvaren också skyldig att iaktta lokala kollektivavtal som är bindande för överlåtaren, så länge avtalen är i kraft.

Prövningsbaserade ledigheter

Överlåtarna rekommenderas att inte bevilja prövningsbaserade arbets- eller tjänstledigheter som gäller efter överlåtelsen, eftersom sådana beslut i onödan kan försvåra förvärvarens verksamhet.

Om sådan ledighet trots allt beviljas, överförs den som beviljats ledigheten till förvärvaren vid överlåtelsetidpunkten tillsammans med övriga anställda som överförs. Personens arbete hos den nya arbetsgivaren börjar dock i regel först efter att ledigheten är slut.

Naturaförmåner

En naturaförmån är en förmån som arbetsgivaren ensidigt tillhandahåller och bekostar. Till de vanligaste naturaförmånerna hör i praktiken måltidsförmån (t.ex. lunchsedlar), motions-, kultur- o.d. sedlar, mobiltelefonförmån samt personalbiljett och bilförmån.

Naturaförmånerna upphör i regel senast när anställningsförhållandet upphör. Vid överlåtelse av rörelse upphör personalens rätt till de naturaförmåner som staten tillhandahållit när arbetsgivaren byts.

Kollektivavtalsenliga villkor efter överlåtelsen

 

Löner

 

Arbetstid

 

Semester

Semesterns längd och övriga semesterförmåner bestäms efter överlåtelsen enligt AKTA.

Arbets- och tjänstledigheter

Ny sjukfrånvaro och andra arbets- och tjänstledigheter som börjar efter 1.1.2025 beviljas enligt AKTA. Sjukfrånvaro och arbets- och tjänstledighet som beviljats av överlåtaren (staten) och som infaller efter överlåtelsen fullföljs enligt det beslut som överlåtaren fattat.

Ändrade arbetsuppgifter efter överlåtelsen av rörelse

Eftersom arbetet med AN-tjänsterna fortgår i en ny organisation, kan det ske ändringar i de nuvarande arbetsuppgifterna för de statsanställda. Det är också möjligt att arbetet förläggs till en annan ort.

Om förändringar är nödvändiga efter överlåtelsen, ska man göra en bedömning av hur respektive förändring ska genomföras med beaktande av kraven i lagstiftningen, såsom lagens krav på samarbetsförfarande.