KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

KT Kuntatyönantajien rooliin kuuluu osaltaan julkisen sektorin työnantajaedunvalvonta. Sote- ja maakuntauudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä yli 210 000 työntekijää ja viranhaltijaa siirtyy maakuntakonsernin palvelukseen.

Tässä muutosprosessissa KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa sekä uusia maakuntatyönantajia.

Muutostuen muotoja ovat muun muassa

 • ohjeet, neuvot, hyvien käytäntöjen levittäminen
 • verkostot
 • viestintä, oppaat
 • tutkimukset, kyselyt, tilastot.

Selvitys sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutuksista

KT on tehnyt selvityksen sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutuksista. Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi -raportti on osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa..

Se on tarkoitettu tukemaan sote-uudistuksen väliaikaishallintoa ja maakuntakonserneja muutoksessa.

Selvityksessä on laadittu maakuntakonsernia ja sen hyvää työnantajatoimintaa ja henkilöstöjohtamista varten malli, jonka varassa työnantajavaihdokset voidaan hoitaa sujuvasti ja tuloksellisesti. Onnistuneissa organisaatiomuutoksissa henkilöstön työsuoritus ja hyvinvointi säilyvät hyvinä samalla kun saadaan aikaan uudistuksia inhimillisellä ja tehokkaalla johtajuudella.

Raportti on julkaistu valtioneuvoston sivuilla >

KT:n muutostuki kattaa seuraavat asiakokonaisuudet:

1) Henkilöstön siirtymisen periaatteet

 • Liikkeen luovutus
 • Ketä koskee; kunnat, kuntayhtymät, yhtiöt, ulkoistetut palvelut
 • Tukipalveluhenkilöstön asema

2) Henkilöstövoimavarojen johtaminen

 • Osaamis- ja henkilöstötarpeen ennakointi ja arviointi
 • Eläköitymisen ennakointi
 • Osaamis- ja henkilöstösuunnitelma
 • Urapolut ja uudelleen sijoittaminen
  • uudelleen- ja täydennyskoulutuksen organisointi
 • Irtisanomisprosessit
 • Henkilöstön rekrytointikäytännöt
 • Henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky 

Henkilöstöjohtamisella ja muutosjohtamisella vaikutetaan ratkaisevasti uudistuksen onnistumiseen. 

Tietoa hyvästä henkilöstöjohtamisesta on koottu KT:n verkkosivuille >>

3) Henkilöstön sijoittaminen

 • Palvelussuhteen ehdot
 • Vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät
 • Tehtävien muutokset

4) Palkkausjärjestelmien kehittäminen ja palkkojen harmonisointi

 • Vanhan työnantajan toimenpiteet
 • Vaativuusarvioinnin koordinaatio
 • Harmonisaation suunnittelu
 • Kokonaispalkitsemisen kehittäminen

5) Palvelussuhteeseen liittyvät etuudet

 • Paikalliset virka- ja työehtosopimukset
 • Henkilöstöetuudet

6) Yhteistoiminta

 • Yt-menettely
 • Työsuojelun yhteistoiminta

Työmarkkinatutkimus

KT:n työmarkkinatutkimus tukee kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävää valmistelua ja suunnittelua tuottamalla tilastoja tuleville työnantajayksiköille siirtyvästä kunnallisesta henkilöstöstä sekä kuntiin ja kuntayhtymiin jäävästä henkilöstöstä, palkoista ja työvoimakustannuksista.

Työmarkkinatutkimus seuraa tilastoin ja kyselyin muutoksen etenemistä ja toteuttamista.

Viestintä

Sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamiseen liittyvän lainsäädännön valmistelusta kerrotaan KT:n verkkosivuilla ja Kuntatyönantaja-lehdessä. Ohjeita ja neuvoja välitetään myös KT:n yleiskirjeillä sekä suoraan KT-yhteyshenkilöille. Tavoitteena on tarjota työvälineitä muutosjohtamiseen ja hyvään esimiestyöhön.

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT

Hallituksen lakipaketissa uutena lakina ehdotetaan säädettäväksi laki kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä.

KT on 1.7.2017 alkaen kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös maakuntasektorin valtakunnallinen työnantajaorganisaatio. Lain myötä KT:n hallinto ja päätöksentekomekanismi uudistuvat. Uudessa KT-laissa työ- ja virkaehtosopimuksia koskeva päätöksenteko eriytyy kolmeen jaostoon: kunta-, maakunta- ja yritysjaostoon.
 
Hallituksen esitykset sivut 144–149 koskevat lakia:

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (pdf) >