Suomeksi

Löner

Nedan beskrivs de viktigaste grundläggande lönebegreppen i korthet. De egentliga avtalsbestämmelserna finns i de paragrafer i AKTA kap. II som det hänvisas till i texten.

Grundläggande lönebegrepp (AKTA)

Lönesystemet

AKTA kap. II § 6

Lönesystemet bygger på

 • uppgiftsrelaterad lön
 • individuellt tillägg
 • arbetserfarenhetstillägg
 • resultatbonus.

Dessutom kan arbetsgivaren betala engångsarvoden och andra tillägg, ersättningar och arvoden som anges särskilt i AKTA.

Minimilön

AKTA kap. II § 3

För en heltidsarbetande och fullt arbetsför person som fyllt 17 år är minimilönen per månad för ordinarie arbetstid inklusive naturaförmåner 1 569,57 euro från 1.2.2018,
1 595,57 euro från 1.5.2018 och 1 611,53 euro från 1.4.2019.

Deltidslön

AKTA kap. II § 4

I deltidsarbete är lönen lägre i samma proportion som arbetstiden är kortare än full arbetstid.

Ordinarie lön

AKTA kap. II § 5

Till den ordinarie lönen hör

 • uppgiftsrelaterad lön
 • individuellt tillägg
 • arbetserfarenhetstillägg
 • årstillägg
 • fjärrortstillägg
 • språktillägg
 • rekryteringstillägg
 • förtroendemannaersättning
 • ersättning till arbetarskyddsfullmäktig.

Begreppet ordinarie lön behövs för beräkning av bland annat timlön, dagslön, semesterlön och sjuklön.

Lönesättning

AKTA kap. II § 7 och 8

Lönesättning innebär att en anställds tjänst eller befattning placeras i en lämplig lönepunkt (t.ex. 03HOI030).

Om det inte finns någon lämplig lönepunkt står tjänsten eller befattningen utanför lönesättningen.

Grundlön

AKTA kap. II § 9

Med grundlön avses den uppgiftsrelaterade minimilönen i respektive lönepunkt.

Uppgiftsrelaterad lön

AKTA kap. II § 9

Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms i första hand utgående från arbetets svårighetsgrad.

Arbetsvärdering

AKTA kap. II § 9

Vid arbetsvärderingen görs en bedömning av arbetets svårighetsgrad. Arbetsvärderingen baserar sig på uppgiftsbeskrivningen och det lokala arbetsvärderingssystemet.

Individuellt tillägg

AKTA kap. II § 11

Det individuella tillägget baserar sig på

 • yrkesskicklighet
 • arbetsprestationer och
 • andra eventuella lokalt fastställda kriterier.

Prestationsbedömning

AKTA kap. II § 11

Det individuella tillägget baserar sig i regel på en utvärdering av arbetsprestationen.

Arbetserfarenhetstillägg

AKTA kap. II § 12

Arbetserfarenhetstillägget baserar sig på anställningstiden.

Exempel
Om den anställde har minst 5 års anställningstid som berättigar till arbetserfarenhetstillägg => arbetserfarenhetstillägget är 3 procent av den uppgiftsrelaterade lönen. Om den uppgiftsrelaterade lönen är 3 000 euro är arbetserfarenhetstillägget 90 euro i månaden.

Exempel
Om den anställde har minst 10 års anställningstid som berättigar till arbetserfarenhetstillägg => arbetserfarenhetstillägget är 8 procent av den uppgiftsrelaterade lönen. Om den uppgiftsrelaterade lönen är 2 000 euro är arbetserfarenhetstillägget 160 euro i månaden.

Resultatbonus

AKTA kap. II § 13

Resultatbonus baserar sig på att de mål som satts upp för resultatförbättring i den kommunala servicen uppnåtts eller överträffats.

Engångsarvode

AKTA kap. II § 14

Engångsarvode kan användas för att belöna en individ eller en grupp. Engångsarvode kan betalas också av något annat särskilt skäl.

Dagslön

AKTA kap. II § 19

Dagslönen är den ordinarie lönen dividerad med antalet dagar i kalendermånaden.

Exempel
Ordinarie lön 3 000 euro => i april är dagslönen 3 000 euro /30 = 100 euro.

Timlön

AKTA kap. II § 19

Timlön kan betalas endast i de fall som anges i § 19 i lönekapitlet i AKTA.

Timlönen är den ordinarie lönen dividerad med timlönedivisorn för arbetstidsformen. Se AKTA kap. III § 25.

Begreppet timlön behövs för beräkning av arbetstidsersättningar.

Exempel
Ordinarie lön 2 366,76 euro, allmän arbetstid och timlönedivisor 163 =>  timlönen är 14,52 euro.

Ett bra lönesystem är i allas intresse – handbok om AKTA:s lönesystem

Handboken behandlar främst lönesystemet i AKTA och dess olika delar. Den innehåller många exempel på tillämpningen av avtalsbestämmelserna om löner.
Handboken är ändå varken ett kollektivavtal eller en del av AKTA. De avtalsrättsligt bindande texterna finns i själva avtalet eller i tillämpningsanvisningarna i samband med avtalstexterna.

Det lönar sig att använda handboken när du behöver mer information om

 • lönesättningen och/eller dem som står utanför lönesättningen
 • den uppgiftsrelaterade lönen och arbetets svårighetsgrad.
 • individuella tillägg och bedömning av arbetsprestationen
 • arbetserfarenhetstillägg och godkänd anställningstid
 • resultatbonus och resultatbonussystemet
 • engångsarvode som en del av belöningssystemet
 • rekryteringstillägg
 • språktillägg
 • lön för arbetsgivarens representant enligt lönekapitlet
 • väsentliga ändringar i arbetsuppgifterna
 • lön för vikarier

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT