Suomeksi

Chefskapsakademin stöder ledarskapet på kommunala arbetsplatser

KT Kommunarbetsgivarna vill stödja cheferna i första linjen, dvs. de anställdas närmaste chefer i kommunerna, samkommunerna, kommunkoncernerna och välfärdsområdena. Närledarskap är viktigt för att personalens arbetshälsa, motivation och produktivitet ska bevaras samt för att den offentliga servicen ska fungera.

Tiimi yhdessä työpöydän ääressä

Chefskapsakademin (Lähijohtamisen akatemia) är en tillväxande elektronisk plattform som sporrar de anställdas närmaste chefer till att utveckla sig och sina arbetsteam trots begränsade resurser. KT erbjuder denna tjänst för att stödja ledarskapet på arbetsplatser i kommuner, samkommuner och kommunkoncerner. Den har byggts upp i samarbete med kommunala pilotorganisationer under år 2020.

Konkreta och smidiga verktyg för ledarskap i vardagen

Chefskapsakademin ger stöd exempelvis för att utveckla den interna kommunikationen, växelverkan och lösningsfokuseringen. Plattformens innehåll kompletteras, och uppdateras vid behov. I fortsättningen kommer det att finnas verktyg för många teman som har betydelse för personalens arbetstillfredsställelse och produktivitet.

Plattformen innehåller videor, verktyg och kortfattat, mer teoretiskt material. Verktygen och materialet för varje tema har komprimerats till delar som man snabbt kan ta till sig. Verktygen och materialet har testats i pilotorganisationerna. De är konkreta och lätta att ta i bruk och de har konstaterats utgöra stöd i chefernas vardagsarbete.

För närvarande fungerar plattformen som en idébank för HR-utvecklarna och som en verktygsbank till stöd för de närmaste cheferna i deras ledarskap.

Färdigheter i närledarskap framhävs i coronakrisen

Coronakrisen har krävt ett annorlunda närledarskap, och har också inneburit extra belastning för de närmaste cheferna. Var och en har varit tvungen att analysera sitt eget arbete och sin kompetens inför den nya situation och de nya frågor som uppstått. 

KT har följt och utrett förändringarna i arbetslivet inom kommunsektorn. KT genomförde våren 2020 bland annat intervjuer med representanter för kommuner och samkommuner. I dessa intervjuer framkom det att krisen ökade de närmaste chefernas belastning på följande sätt:

  • personalens osäkerhet och oro ökade
  • det fanns ett behov av att tillämpa lagstiftning som sällan eller aldrig tidigare har tillämpats
  • krisåtgärderna skulle anpassas till rutinerna i vardagen
  • verkställandet skedde i en aldrig tidigare skådad takt
  • distansledning var en ganska ny fråga inom kommunsektorn
  • coronan medförde ett särskilt behov av att fästa vikt vid arbetarskyddet.

Den viktigaste uppgiften i ledarskapet blev att lugna personalen, kommunicera fortlöpande samt snabbt dra upp riktlinjer och vidta åtgärder för omorganisering av verksamheten.

Chefskapsakademins webbinarier

Chefskapsakademins teman och innehåll presenteras under avgiftsfria webbinarier, som ordnas varje gång ett nytt temainnehåll öppnas på plattformen. 

Inloggning i KT:s Linja-tjänst

Chefskapsakademin finns på webbtjänsten KT Linja

Plattformen är öppen och avgiftsfri för de kommunala arbetsgivarrepresentanterna, men kräver inloggning i tjänsten. Tjänsten är KT:s kontakt- och rådgivningskanal för representanter för arbetsgivare i kommuner och samkommuner.

Om det finns problem med inloggningen i KT Linja-tjänsten eller om du behöver koder för tjänsten, ber vi dig vänligen ta kontakt på adressen toimisto@kt.fi.

Jaana Näsänen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2141
Mobiltelefon:
+358 50 384 1664
E-post:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT