Suomeksi
Blogginlägg
Aija Tuimala
Aija Tuimala

”Att leda är att använda sunt förnuft” 

För en tid sedan läste jag meningen ovan, och började fundera på den. Personen som använde frasen tog ställning till organisationens utbildning av chefer, och förundrade sig över utbildningens innehåll. Jag anser att sunt förnuft är viktigt, men för att kunna leda och arbeta som chef krävs det samtidigt också kontinuerligt lärande och utveckling i det egna chefsskapet.
 
I början av min karriär arbetade jag på en institution för ledarskap vid ett universitet där jag studerade ledarskap, företagande och nätverksledning. Jag bekantade mig bland annat med företagarteorier, som har förändrats mycket med tiden. Inom forskningen har man övergått från att granska medfödda egenskaper till att se på de egenskaper som hela tiden utvecklas. 

Särskilt när det kommer till ledning av affärsverksamhet är det viktigt att kontinuerligt följa med verksamhetsmiljön och konkurrenterna, samt utveckla sin egen expertkunskap. Ledarskap är ett eget kompetensområde, både inom företag och inom den offentliga sektorn. Man kommer sällan långt enbart med expertkunskap. 

Ledarskap är en ständig mångkamp 

Hur ser då gott ledarskap eller en lyckad chef ut? Visst är det bra att känna till sin egen bransch, men jag känner också till fall där en chef från en annan bransch har lyckats driva på en utveckling som eventuellt skulle ha varit svårare att genomföra under ledning av en chef som själv jobbar inom branschen. Därför tycker jag att det är viktigt med helhetsinriktad ledarskapskompetens.  
 
Det finns hundratals olika definitioner av ledarskapskompetens, men jag anser att de målområden som är bekanta från affärsvärlden är sådana som alla chefer och ledare bör känna till. Målområdena inom till exempel BSC-modellen är ekonomi, kunder, interna processer (t.ex. tjänsteproduktion) samt lärande och tillväxt (t.ex. personal, system, metoder). Modellen bygger på att inget av målområdena enligt indikatorerna kan vara starkt i obalans utan att balansen i företagets verksamhet rubbas, och då uppnås inte målen. 

"En kedja är inte starkare än sin svagaste länk", sägs det i ett ordspråk, och jag tycker att det är en bra beskrivning av ledarskapspaletten som helhet. Det är ett krävande jobb. Tyvärr omfattar grundstudierna i många områden inte automatiskt ledarskapsstudier, utan förvärvandet av ledarskapskompetens ligger till exempel hos den sakkunniga som avancerar till chefsposition, och hos arbetsgivaren. 

Ledarskap och arbetsgivarkompetens är sådant man kan lära sig 

Var kan man då lära sig mångsidigt ledarskap? Man lär så länge man lever, och i synnerhet så länge man arbetar. Dessutom är det viktigt med ledarskapsutbildningar, kurser, egen inhämtning av kunskaper samt självanalys. Man behöver alltså inte nödvändigtvis en universitetsexamen för att vara en bra ledare eller chef. Å andra sidan finns det inte heller någon examen som automatiskt gör en till en god ledare eller chef.  

KT vill stödja ledningen och cheferna i sina medlemsorganisationer. Vi producerar utbildningar som fokuserar på olika kompetensområden, särskilt till stöd för arbetsgivarkompetensen. I enlighet med vår lagstadgade roll erbjuder vi kunskapsbaserad utbildning och stöd både i fråga om tjänste- och kollektivavtal och lagstiftning. Vi erbjuder också utbildning i frågor som rör personalledning och arbetslivskvalitet. 

Det bästa med ledarskapsutbildning är att ens egna tankar blir utmanade, och man blir tvungen att delvis tänka i nya banor. En stark känsloupplevelse bidrar till lärandet, till exempel då man lär sig av sina misstag. Dessutom behöver man tillräckliga kunskaper om arbetslagstiftningen och om tjänste- och arbetskollektivavtalen, till exempel om lön, arbetstider och sjukfrånvaro, så att chefen och direktören kan agera jämlikt och enhetligt gentemot personalen.

Jag önskar alla chefer inom kommunerna och välfärdsområdena välkomna på KT:s utbildningar, där man får information och stöd för chefs- och ledningsuppgifter samt för hur man representerar sin arbetsgivare. 

Höstens utbildningar hittar du redan från och med juni på vår webbplats under Utbildningar och evenemang.

Välkommen med att samarbeta med oss!

Bloggen kan kommenteras under cirka en månad från publiceringsdatum.

Aija Tuimala

Aija Tuimala

Aija Tuimala är relationschef och följer med avtalsförhandlingarna ur kommunikationssynvinkel.

Aija har lång erfarenhet av förnyelse inom kommunsektorn och av att fungera som arbetsgivarrepresentant.

Mer från denna bloggare