Suomeksi
Nyhet

Tips om ledarskap inom social- och hälsovårdssektorn

Cheferna inom social- och hälsovårdssektorn utför ett gott arbete under krävande förhållanden. Arbetshälsoinstitutet har till deras stöd sammanställt förfaranden för att stärka de anställdas välbefinnande och öka sektorns attraktionskraft.

Enligt Arbetshälsoinstitutets (TTL) enkät om välbefinnandet Mitä kuuluu? (Hur står det till?) (2020) bedömer majoriteten av social- och hälsovårdspersonalen att deras närmaste chef leder arbetet på ett rättvist och handledande sätt. Exempelvis coronakrisen har dock ökat belastningen på de anställda inom social- och hälsovården och därmed behovet av att allt noggrannare uppmärksamma hur de återhämtar sig.
Ledarskap som främjar arbetsförmågan kan förbättras genom små åtgärder som inte är svåra att genomföra och som när de upprepas är effektiva. TTL har sammanställt en tipslista över sådana åtgärder, så att man inte på varje arbetsplats separat behöver utarbeta metoder för att stödja de anställdas välbefinnande.

Idéerna har sammanfattats till 7 tips, av vilka arbetsplatserna kan välja de lämpligaste:

1.  Ordna regelbundet en kompetenskvart på arbetsplatsen

Under en kvart presenterar arbetstagarna för varandra någon lärdom, iakttagelse, insikt eller ett resultat av någon undersökning. Kompetenskänslan stärker välbefinnandet i arbetet och arbetsförmågan: var och en vill känna att han eller hon behärskar sitt arbete och kan dra nytta av sina egna styrkor.

2. Säkerställ att alla känner till praxis på arbetsplatsen

Transparens i verksamhetsprinciperna stärker upplevelsen av rättvisa. I alla arbetsorganisationer finns det praxis som alla inte nödvändigtvis känner till eller förstår. Det är viktigt att diskutera och synliggöra sådan praxis, till exempel genom att skriva ner den. Det lönar sig också att ifrågasätta och utveckla invanda mönster.

3. Inspirera och motivera genom att avsätta tid för gemensam utveckling

Välbefinnandet i arbetet och kompetensen stärks när problemen löses tillsammans. Diskutera tillsammans hur arbetet kan göras smidigare.

4. Uppmuntra till att prata om känslor

Att tala om känslor minskar känslan av belastning. Inom social- och hälsovårdssektorn uppstår interaktionssituationer som väcker negativa känslor. Det är viktigt att det på arbetsplatsen finns metoder för att lösa sådana situationer och att man regelbundet talar om känslor.

5. Stärk arbetstagarnas engagemang genom att aktivt ge dem respons

Enligt undersökningen om arbetshälsa ”Mitä kuuluu?” efterlyser i synnerhet arbetstagare under 30 år respons av chefen. Framgångsrik respons stärker den yrkesmässiga självkänslan och förståelsen för de egna styrkorna och svagheterna hos alla ålderskategorier. Det är också viktigt att chefen själv får respons av arbetstagarna och att arbetstagarna kan ge respons till varandra.

6. Ta fasta på vad som lyckats

7. Ordna möjlighet till pauser

Arbete orsakar alltid belastning och därför behövs det möjligheter till återhämtning både i arbetet och på fritiden. Även korta pauser i arbetet bidrar till återhämtning och gör arbetsdagarna mindre späckade.
 

Mer på webben