Suomeksi
Nyhet

Sjukfrånvaron ökade inte nämnvärt under coronatiden

År 2019, innan coronapandemin, var de kommunalt anställda frånvarande på grund av egen sjukdom i genomsnitt 16,5 dagar. År 2020 och 2021 var antalet sjukfrånvarodagar i genomsnitt 16,7.

Kalenteri, Kuva: Pixhill.

Arbetshälsoinstitutet har med undersökningen Kommun 10 följt upp de kommunalt anställdas sjukfrånvaro sedan år 2000. Sedan 2013 har sjukfrånvaron varit i genomsnitt 16–17 dagar per år.

Coronaåren 2020 och 2021 förändrade inte den genomsnittliga sjukfrånvaron i hela kommunsektorn, men det har skett förändringar i sjukfrånvaron för olika ålders- och yrkesgrupper.

En positiv aspekt i utvecklingen är att andelen anställda som inte var borta en enda dag från arbetet på grund av egen sjukdom ökade under åren 2020–2021. Andelen anställda utan sjukfrånvaro var 23,5 procent år 2019 och 29,4 procent år 2021.

Sjukfrånvaron bland unga anställda fortsatte att öka

Sjukfrånvaron bland unga kommunalt anställda fortsatte att öka under coronaåren 2020–2021. Kommunalt anställda under 30 år har nu mer sjukfrånvaro än de över 50 år.
År 2021 var kommunalt anställda under 30 år frånvarande i genomsnitt 17,7 dagar på grund av egen sjukdom.

Resultaten gällande de ungas sjukfrånvaro är oroväckande och det lönar sig att fästa särskild uppmärksamhet vid deras arbetshälsa på arbetsplatserna.

Det är svårt att skilja mellan ålderns och yrkesgruppens inverkan på sjukfrånvaron. Unga anställda arbetar ofta på plats och i sådana yrken där sjukfrånvaron är hög och där till exempel sannolikheten att exponeras för corona har varit större.

Skillnader i sjukfrånvaro syns också mellan yrkesgrupperna

Coronaåren har inte påverkat alla yrkesgrupper på samma sätt. Till exempel ökade sjukfrånvaron tydligt i flera av yrkesgrupperna inom vårdbranschen.

I toppen för sjukfrånvaron år 2021 ligger yrken inom vårdbranschen och andra yrkesgrupper där man utför fysiskt arbete. Sådana är skolgångsbiträden, andra assistenter och serviceanställda, hemvårdare, vårdare och närvårdare, barnskötare, anstaltsvårdare, familjedagvårdare, tandskötare, barnträdgårdslärare, chaufförer, kökspersonal, sjukskötare och hälsovårdare. I dessa grupper var frånvaron på grund av egen sjukdom i genomsnitt 20–28 dagar per år.

Chefer, specialsakkunniga, ekonomisekreterare och informatörer hade i sin tur minst frånvaro på grund av egen sjukdom, dvs. i genomsnitt 5–7 dagar.

Genom gott ledarskap kan man stödja de anställdas hälsa och välbefinnande i arbetet och ta hänsyn till olika ålders- och yrkesgruppers behov. KT:s projekt Soteliiderit stöder arbetsgivarna i utvecklingen av ledarskapet inom social- och hälsovården:

Mer på webben