Suomeksi
Nyhet

Chefer kan utveckla ledningen av arbetsförmågan inom social- och hälsovården med nya verktyg

Arbetshälsoinstitutet har publicerat två nya verktyg för att utveckla ledningen av arbetsförmågan och stödja arbetstagarnas återhämtning inom social- och hälsovårdssektorn. Båda verktygen är gratis tillgängliga för arbetsplatserna.

Enkäten Työkykyjohtamisen tilannekuva (Lägesbild av ledningen av arbetsförmågan) hjälper arbetsgivare att bedöma ledningen av arbetsförmågan på arbetsplatsen och hur den kan förbättras.

Sote-alan palautumislaskuri (Återhämtningsräknare för social- och hälsovårdssektorn) är ett verktyg som hjälper enhetschefer inom social- och hälsovården att utveckla rutiner som stöder återhämtningen och orken.

Resultaten av enkäten och räknaren hjälper arbetsplatserna att identifiera metoder som det lönar sig att utveckla. Metodkorten som Arbetshälsoinstitutet (TTL) har utarbetat erbjuder hjälp för att komma i gång med utvecklingsarbetet. De ger utvecklarna praktiska tips.

Työkykyjohtaminen parantaa yksilöiden hyvinvointia ja organisaation edellytyksiä menestyä

Ledning av arbetsförmågan förbättrar individernas välbefinnande och organisationens förutsättningar för framgång

– Även mitt i förändringarna och brådskan inom social- och hälsovården är det viktigt att försöka vidta proaktiva åtgärder på arbetsplatsnivå och inte bara reagera på individnivå, säger Irmeli Pehkonen, äldre sakkunnig vid TTL, när hon motiverar vikten av ledning av arbetsförmågan i ett pressmeddelande.

Ledning av arbetsförmågan är en planmässig och proaktiv verksamhet som syftar till att uppnå de mål som anges i organisationens strategi. Genom ledning av arbetsförmågan påverkar man bland annat personalens arbetsförhet, förutsättningar att lyckas i arbetet och vilja att fortsätta arbeta. Ledning av arbetsförmågan är också ett sätt att hålla fast vid kunnig personal och locka till sig nya anställda. Därför är det värt att utveckla den.

Enkäten Työkykyjohtamisen tilannekuva (Lägesbild av ledningen av arbetsförmågan) är avsedd för stora och medelstora arbetsplatser eller enheter. Avsikten är att vid ett senare tillfälle publicera en version av verktyget som riktar sig till små arbetsplatser. Utöver social- och hälsovårdssektorn lämpar sig enkäten också för andra sektorer.

I enkäten bedöms bland annat 

  • rutiner inom den kunskapsbaserade ledningen
  •  metoderna för ledningen av arbetsförmågan 
  • hur väl samarbetet fungerar 
  • organisationskulturen. 
     

För enkäten behövs minst tio svar, utifrån vilka lägesbilden skapas. Enkätdeltagarna kan vara till exempel aktörer och chefer inom personalförvaltningen och arbetarskyddet. Verktyget ger en rapport som hjälper en att identifiera de metoder som det lönar sig att utveckla.

Det lönar sig att tillsammans utveckla idéer kring återhämtningsmetoder inom vården

Sote-alan palautumislaskuri (Återhämtningsräknare för social- och hälsovårdssektorn) är ett verktyg som gör det möjligt för olika enheter eller avdelningar på en arbetsplats att bedöma hur väl deras rutiner stöder återhämtningen och orken i arbetet. Det lönar sig att använda räknaren som en del av den årliga riskbedömningen på arbetsplatsen och samarbetet inom företagshälsovården.

Det tar ungefär en halvtimme att besvara frågorna i räknaren. Frågorna bör besvaras av enhetens chef och olika företrädare för personalen. Det lönar sig också att reservera tid för bedömning av den respons som räknaren ger och för diskussion med personalen. Det är skäl att tillsammans med personalen komma överens om hur utvecklingsarbetet ska genomföras. 

Såväl enkäten för en lägesbild av ledningen av arbetsförmågan som återhämtningsräknaren för social- och hälsovårdssektorn ingår i den finska versionen av Verktygslådan för psykisk hälsa. Verktygslådan erbjuder digitala verktyg och material med hjälp av vilka arbetsplatserna kan bygga upp en mänsklig arbetskultur som stöder psykisk hälsa.