Ledarskapscoachning för chefer och mellanledningen (EKJ)

Förändringarna i kommunernas omvärld förutsätter god förändringsledning. En högklassig ledarskaps- och chefskompetens skapar möjligheter för goda resultat och förnyelse. EKJ-programmet erbjuder ledarskapsstöd för framför allt mellanledningen och de anställdas närmaste chefer.

EKJ Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus

Coachningen för chefer och mellanledningen (EKJ) utvecklades tillsammans med kommunerna år 2015–2016. I utvecklingsskedet finansierades programmet och anknytande pilotprojekt av Tekes, pilotorganisationer och Kuntayt5, dvs. KT Kommunarbetsgivarna, Kommunförbundet, Keva, Kommunfinans och Avainta rf.

Hur kan man delta i EKJ-programmet och coachningen?

Programmet gagnar organisationerna bäst om flera chefer eller grupper från samma kommun eller samkommun deltar. Coachningen ger effekt om den kopplas till organisationens utvecklingsarbete och förändringsledning.

EKJ4-programmet inleddes 16.11.2018.

Vad kan programmet erbjuda?

Coachningen erbjuder

organisationerna

  • stöd i att genomföra kommunstrategin och förändringarna
  • stöd i att utveckla ledarskapet och chefskompetensen på arbetsplatserna och i arbetsorganisationerna
  • stöd i den utvecklingsuppgift som organisationen väljer och i uppföljningen av hur den framskrider.

cheferna

  •  stöd i chefsarbetet när servicen och arbetet förändras, hjälp med ledarskap i vardagen
  •  stöd i att identifiera och utveckla sitt eget ledarskapsgrepp
  • möjlighet att stanna upp vid sitt eget ledarskap, bilda nätverk och få kollegialt stöd
  • ett EKJ-certifikat för kommunalt ledarskap, vilket beviljas av Finlands Kommunförbund.

EKJ-certifikat

Kommunförbundet beviljar de chefer som deltar i programmet ett EKJ-certifikat för kommunalt ledarskap. Certifikatet är en offentlig erkänsla för god beredskap att arbeta som chef i kommunsektorn och utveckla sin egen arbetsplats och kompetens.
 
Certifikatet beviljas deltagare som

  • har gjort upp en individuell plan för utveckling av sitt eget ledarskap
  • har utfört organisationsspecifika utvecklingsuppgifter
  • har deltagit i 5 x 2 ledarskapsforum.

Coachningprogrammets innehåll

Temana i programmet gäller utveckling av mellanledningens och chefernas roll så att den motsvarar kraven i framtidens komplexa omvärld. Som coacher och inledare anlitas Finlands främsta ledarskapsexperter och ledarskapsutvecklare.

FCG Utbildning står för de praktiska arrangemangen.

Mer information om coachningen finns på FCG utbildnings webbplats på finska >

Terttu Pakarinen: Tavoitteena valmentaa 40000 kuntien esimiestä uudenlaiseen kuntajohtamiseen (10.6.2015)
Missing media.
 

Ytterligare information