Suomeksi
Nyhet

Introduktion och arbetssäkerhet för sommararbetare betonas i coronatider

Kommunernas möjligheter att erbjuda sommarjobb har försämrats i synnerhet till följd av de permitteringsbehov som uppstått på grund av coronaepidemin.

Nuori istuttaa kukkia puistoon. Kuva: Neonbrand / Unsplash.

Kommunerna har varit tvungna att avbryta sin verksamhet, rekryteringar är förbjudna och de jobb som finns måste i första hand erbjudas dem som riskerar bli permitterade och dem som redan är det.

Också denna sommar kommer det att finnas sommararbetare i kommunerna och nu under coronaepidemin understryks vikten av att de introduceras väl i arbetet. En viktig del av introduktionen är att informera arbetstagaren om hur arbetet utförs säkert och på rätt sätt.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsen är sund och säker

Arbetarskyddslagen förpliktar arbetsgivare att introducera anställda i  

 • arbetet och förhållandena på arbetsplatsen  
 • rätt hantering av arbetsredskap
 • säkra arbetsmetoder.

Introduktion och handledning i arbetet är den bästa föregripande säkerhetsåtgärden. I arbetshandledningen försäkrar man sig också om att arbetstagaren kan agera vid störningar och exceptionella situationer. Under coronaepidemin innebär det här bland annat att arbetstagarna vet hur de skyddar sig på rätt sätt för viruset.

I regel omfattas sommararbetare av alla allmänna arbetsvillkor och bestämmelser som gäller arbetssäkerheten. Under coronaepidemin ökar vikten av arbetssäkerhetsanvisningar och det har också utfärdats preciserade rekommendationer och bestämmelser om arbetssäkerheten under coronaepidemin.

Arbetarskyddsmyndigheten har sammanställt de arbetarskyddsfrågor och arbetsvillkor som arbetsgivaren ska beakta i fråga om sommararbete.

Anvisningar som gäller arbetarskydd under coronaepidemin finns på arbetarskyddsförvaltningens webbplats samt under länkarna till KT:s webbplats.

Unga skyddas med specialbestämmelser

Det är särskilt viktigt att unga arbetstagare som kommer in i arbetslivet får introduktion i arbetet.

Arbetsuppgifterna ska alltid stå i proportion till den ungas fysiska och psykiska prestationsförmåga. Arbetstagare under 18 år omfattas av särskilda bestämmelser som syftar till att skydda dem. Bestämmelser om skydd av unga arbetstagare finns i lagen om unga arbetstagare och i förordningar som utfärdats med stöd av den.

Till exempel nattarbete är helt förbjudet för personer under 18 år och dessutom finns det vissa särskilt skadliga arbeten som de inte alls får utföra.

Barn under 16 får inte utföra farligt arbete. Som farligt betraktas arbete där den unga personen själv eller någon annan riskerar att råka ut för ett olycksfall eller förlora sin hälsa på grund av den ungas arbete.

16–17-åringar får utföra sådana arbeten som anges i Social- och hälsovårdsministeriets exempelförteckning över farliga arbeten, om tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtagits och en anmälan gjorts till arbetarskyddsmyndigheterna.

Introduktion i arbetet är en process

Introduktion i arbetet är en process som alltid bör planeras på förhand. I processen ingår åtminstone följande fem skeden:

 1. Den anställda får information om arbetsplatsen, arbetsuppgifterna, arbetets mål och arbetsvillkoren innan arbetet inleds.
   
 2. Välkomnande av sommararbetaren och inledning av introduktionen på arbetsplatsen.
   
 3.  Uppgiftsspecifik introduktion, dvs. handledning på arbetsplatsen i fråga om uppgifterna och arbetsredskapen.
   
 4. Fortsatt introduktion under arbetets gång.
   
 5. Utvärdering och utveckling av introduktionen och handledningen.