Suomeksi
Nyhet

Ändringar i arbetarskyddslagen som preciserar arbetsgivarens skyldigheter

Syftet med ändringarna i arbetarskyddslagen är att främja möjligheterna för dem som fyllt 55 år att orka i arbetet och minska tidigt utträde ur arbetslivet samt att förebygga arbetsoförmåga och förbättra arbetstagarnas möjligheter att upprätthålla sin arbetsförmåga och arbeta längre. Ändringarna gäller på lika villkor alla arbetstagare vars situation kräver individuella arbetarskyddsåtgärder. Ändringarna träder i kraft 1.6.2023.

KT deltog i lagberedningsarbetet i sektionen för hantering av arbetsbelastning, som lyder under delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser. Därtill har KT gett ett utlåtande 23.8.2022 och deltagit i Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets hörande 10.1.2023.

Under beredningen framhöll KT att det inte skulle behövas någon ny lagstiftning, eftersom arbetarskyddslagen också i nuläget är starkt förpliktande och tillräckligt täckande för arbetsgivaren. KT anser dock att det är viktigt med metoder som främjar säkerheten och hälsoaspekterna i arbetet – metoder som för anställda i alla åldrar stöder arbetsförmågan och välbefinnandet i arbetet, skapar sysselsättning, får de anställda att stanna kvar i arbetslivet och förlänger arbetskarriärerna. 

Arbetsgivarens allmänna plikt att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 

Arbetsgivaren ska beakta att arbetstagarens personliga förutsättningar kan kräva individuella arbetarskyddsåtgärder. Genom ändringen förtydligas det att de allmänna arbetarskyddsåtgärderna inte alltid är tillräckliga för att trygga enskilda arbetstagares säkerhet och hälsa.

Arbetsgivarens skyldighet att vidta individuella åtgärder gäller arbetstagare vid sådana omständigheter som hänför sig till arbetstagarens personliga förutsättningar och i betydande grad inverkar på säkerheten och hälsan i arbetet. Arbetsgivaren ska beakta att människor har olika förutsättningar att klara av arbetet och att förutsättningarna kan förändras under arbetslivets olika skeden.

Arbetsgivarens övervakningsskyldighet preciseras så, att arbetsgivaren fortgående ska övervaka inte bara arbetsmiljön, arbetsförhållandena och säkerheten i arbetsmetoderna utan också arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Genom övervakningen har arbetsgivaren möjlighet att i tid upptäcka om det finns behov att vidta individuella arbetarskyddsåtgärder.

Bestämmelse om utredning och bedömning av riskerna i arbetet

Vid bedömningen av riskerna i arbetet ska man i fortsättningen beakta åldrandet och identifiera risker och olägenheter som anknyter till det, så att arbetsgivaren kan vidta de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsförhållandena med tanke på äldre arbetstagares säkerhet och hälsa.

Bestämmelsen om undervisning och handledning preciseras så att den motsvarar det nuvarande rättsläget. Arbetsgivaren åläggs skyldighet att beakta arbetstagarens personliga förutsättningar när undervisning och handledning ges. Arbetstagarens ålder är en sådan personlig förutsättning som ska beaktas i undervisningen och handledningen, liksom också arbetstagarens språkkunskaper eller partiellt arbetsföra arbetstagares individuella begränsningar eller behov.

Utredningen och bedömningen av risker i arbetet omfattar även arbetets belastningsfaktorer

Arbetsgivaren ska beakta både de fysiska belastningsfaktorerna i arbetet och de belastningsfaktorer som hänför sig till arbetets innehåll, organiseringen av arbetet och arbetsgemenskapens sociala funktion. Lagändringen preciserar hurdana belastningsfaktorer som bör beaktas vid utredning och bedömning av riskerna i arbetet.

Med de belastningsfaktorer som hänför sig till arbetets innehåll, organiseringen av arbetet och arbetsgemenskapens sociala funktion avses sådana faktorer i arbetsförhållandena som gäller den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det kan till exempel vara fråga om en alltför stor informationsmängd, för många avbrott som stör arbetet, svåra situationer i kundbemötandet, en alltför stor arbetsbörda eller brister i arbetsgemenskapens interaktion.

Grundläggande bestämmelse om graviditetsskydd i arbetarskyddslagen

Till bestämmelsen om arbete som medför särskild fara, i vilken gravida arbetstagare omnämnts, fogas ett omnämnande av arbetstagare som nyligen fött barn och arbetstagare som ammar. Till bestämmelsen fogas också ett nytt bemyndigande att utfärda en förordning, vilket förbättrar möjligheterna att utfärda preciserande bestämmelser om arbetstagarna i fråga. 

Mer på webben