Suomeksi
Nyhet

Föreslå mottagare av specialförtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete

Specialförtjänstmedaljen för arbetsmiljöarbete är en hedersbetygelse som förlänas för värdefullt och långvarigt arbete till förmån för arbetsmiljön. Specialförtjänstmedaljen kan förlänas en person eller en sammanslutning. Vem som helst kan föreslå en mottagare av medaljen.

Specialförtjänstmedaljen för arbetsmiljöarbete och de andra hedersbetygelserna som förlänas för förtjänstfullt utvecklande av arbetsmiljön kan sökas fram till 28.2.2023. 

Temat för ansökan är ett föränderligt arbetsliv – förändringshantering och beredskap för förändringar i arbetet

Inom temat för arbetsmiljöarbetet år 2023 beaktas bland annat förändringar i hur arbetet utförs (distansarbete, platsoberoende arbete), gemensamma arbetsplatser, kraven på kompetens och kontinuerligt lärande, den ökade digitaliseringen och automatiseringen, arbetslivets mångsidighet och utmaningarna inom psykisk hälsa.

Vilka som förlänas denna hedersbetygelse offentliggörs vid Arbetarskyddscentralens seminarium under den internationella arbetarskyddsdagen 28.4.2023. 

Specialförtjänstmedaljerna förlänas på framställning av belöningskommittén

Republikens presidents förordning om specialförtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete (485/2022) trädde i kraft 1.9.2022. Den nya förordningen ersätter den tidigare förordningen om specialförtjänst- och förtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete (106/1997).

Enligt den nya förordningen förlänas specialförtjänstmedaljen av den minister som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det på framställning av belöningskommittén i anslutning till Arbetarskyddscentralen. Belöningskommittén består av representanter för berörda myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer och sakkunniggrupper. KT har utsett en representant och en ersättare till belöningskommittén. 

När belöningskommittén fattar beslut beaktar den åtminstone hurdana praktiska åtgärder som har vidtagits, hur arbetet har utförts eller verksamheten har planerats och genomförts i samarbete, hurdana nya innovationer som har uppstått och hur de kan tillämpas på andra arbetsplatser samt hur kontinuiteten i verksamheten förverkligas.

Läs mer