Suomeksi
Anvisning
UKTA

De anställdas återgång till arbetet i grundskolorna

Anvisningarna har utarbetats i samarbete mellan KT Kommunarbetsgivarna, Kommunförbundet, Bildningsarbetsgivarna, OAJ, Helsingfors universitet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet. Anvisningarna uppdateras när det kommer ny information om epidemin. Sammanställningen av anvisningarna har koordinerats av medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Anvisningar till utbildningsanordnarna och skolornas ledning om arbetarskydd vid återgången till arbetet under coronapandemin

Statsrådet beslutade vid sina förhandlingar 29.4.2020 att avveckla begränsningarna för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen med stöd av hälsomyndigheternas bedömning.

Skolorna återgår till närundervisning 14.5.2020 på ett kontrollerat sätt och med omsorg om säkerheten. Dessutom har Undervisnings- och kulturministeriet och THL 4.5.2020 utarbetat anvisningar för dem som ordnar undervisning och småbarnspedagogik. I anvisningarna redogörs för hur skolundervisningen och småbarnspedagogiken kan genomföras tryggt under coronaepidemin med tanke på både barnen och personalen.

Anvisningarna, som gäller arbetarskydd och arbetshälsa, har sammanställts särskilt för undervisningsverksamhetens ledning. Avsikten är att utbildningsanordnarna ska hinna vidta de personalarrangemang och andra arrangemang som behövs i undervisningen när skolorna återgår till närundervisning. Utgångspunkten för återgången till skolan är att det ska vara tryggt att arbeta i skolorna trots coronaepidemin.

Koordinering av arbetarskyddet i grundskolorna

Arbetsgivarens representant ansvarar för anvisningarna och informationen om elevernas och de anställdas återgång till närundervisning i skolorna. Arbetarskyddsfrågor i anknytning till återgången behandlas i arbetarskyddssamarbete.

Framför allt i skolor med många anställda rekommenderas att utbildningsanordnaren tillsätter en grupp som bereder en trygg återgång till arbetsplatsen. Gruppen hjälper arbetsgivaren att koordinera återgången till arbetet (t.ex. planering, genomförande och uppföljning) under coronaepidemin i syfte att förhindra smittspridning i skolan. När återgången till arbetet planeras och riskerna bedöms lönar det sig att utnyttja sakkunskapen hos arbetarskyddsaktörerna på arbetsplatsen. Det är bra att ha representanter för dessa personalgrupper i de grupper som förbereder en trygg återgång till arbetet. Vid behov kan man bilda grupper för enskilda skolor, så att skolornas särförhållanden och smittläget inom området beaktas.

Gruppen som förbereder återgången kommer överens om arbetsfördelningen och samordnar åtgärder som behövs för återgången till arbetet, för undervisningen och för kommunikationen med de anställda och eleverna. Gruppen utarbetar också en åtgärdsplan, följer upp hur planen genomförs och tillämpas samt ger vid behov anvisningar om till exempel arbetsarrangemang, städning, sjukdomsfall eller verkställande av offentliga restriktioner i praktiken. Dessutom följer gruppen det lokala och nationella epidemiläget samt statsrådets, UKM:s, Utbildningsstyrelsens, SHM:s, THL:s och Arbetshälsoinstitutets anvisningar, och arbetar också för att anvisningarna ska tillämpas i skolorna. En grupp som inrättats i en kommunal skola verkar i nära samarbete med kommunens övriga coronaberedskapsgrupper och bedömer också till exempel hur eventuella karantänfall påverkar skolans verksamhet.

Arbetarskydd

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsgivaren måste också anpassa riskbedömningen till den rådande epidemisituationen och uppdatera bedömningen när situationen förändras. De anställda är för sin del skyldiga att iaktta arbetsgivarens anvisningar och order samt vid behov informera sin chef om upptäckta risker och farosituationer, till exempel smittorisk.

Exponeringen för coronavirus kan minskas till exempel genom färre närkontakter, arbets- och arbetstidsarrangemang, effektivare städning samt god hand- och hosthygien. De anställda ska informeras om säkerhetsanvisningar och instruktioner som utarbetats i samarbete på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska i enlighet med arbetarskyddslagen se till att personalen under undantagsförhållandena orkar fysiskt och psykiskt och har möjlighet att återhämta sig (anvisningar om psykiskt välmående).

Också varje arbetstagare ska i sitt arbete i enlighet med sin erfarenhet, den utbildning och handledning som arbetsgivaren gett samt sin yrkesskicklighet med till buds stående medel sörja för såväl sin egen som de övriga arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Observera att de anställda kan uppleva ångest eller nedstämdhet i en exceptionell situation, oberoende av om de är sjuka eller inte. Det lönar sig också att reservera tid för att hålla kontakt med dem som redan insjuknat och för att stödja återgången till arbetet.

I skolorna lönar det sig att satsa på information om säkerhetsfrågor och beakta kommunikationen mellan ledningen och personalen utan att glömma eleverna och deras föräldrar. Man kan utnyttja arbetarskyddssamarbetet och involvera de anställda genom att uppmuntra dem att själva fundera över hur de kan minska exponeringen för virusinfektion i sitt eget arbete. Till exempel kan de minska antalet närkontakter och lägga fram förslag till förbättring av säkerheten. När de anställda involveras och deras förslag beaktas minskar deras rädsla och de blir mer benägna att följa anvisningarna, då de själva kan utgöra en del av lösningen. Det gäller att informera alla som vistas i samma lokal om säkerhetsfrågor så att var och en känner till dem. Det rekommenderas att eleverna och deras familjer får information om skolans situation och om de åtgärder som vidtagits med anledning av coronaepidemin.

COVID-19 – smittsätt och sjukdomens allvarlighetsgrad

Det nya coronaviruset smittar huvudsakligen genom droppsmitta, när en insjuknad hostar eller nyser. Viruset kan också smitta genom beröring av ytor som nyligen kontaminerats med luftvägssekret. Enligt tillgängliga uppgifter är det dock osannolikt att viruset smittar via ytor.

De flesta av de insjuknade har lindriga symptom och återhämtar sig väl. Vissa personer kan vara symptomfria, men ändå smittsamma. Endast för en liten del av de insjuknade kan sjukdomen bli allvarlig. Största delen av dem som fått allvarligare symtom har varit äldre personer och många har dessutom haft åtminstone en underliggande sjukdom.

Åtgärder för förebyggande av COVID-19 på arbetsplatsen

Förebyggande åtgärder skyddar både anställda, elever och samarbetspartner. Företagshälsovården kan handleda och ge råd i riskbedömningen och planeringen av åtgärder.

Städning och hygien

Under coronaepidemin måste särskild vikt fästas vid städningen av skolornas lokaler. Då förebyggs också spridning av andra smittsamma sjukdomar. Man bör kontinuerligt måna om hygienen i lokalerna genom tillräckligt frekvent städning och vid behov genom desinficering. Skolorna bör ha tillräckligt med städpersonal samt tydliga anvisningar för personalen om vem som ansvarar för städningen i skolan och rengöringen av de redskap som används.

Närkontakterna kan begränsas till exempel genom att måltider intas i klassen och genom att lokalerna används stegvis. Det gäller också att fundera på hur kontakterna mellan de vuxna kan minskas. Det lönar sig att ha små elevgrupper med samma elever för att minimera smittspridning.

I synnerhet i skolornas lokaler och i situationer där man arbetar nära varandra och använder gemensamma verktyg (t.ex. datorer) bör god hygien och rena ytor säkerställas. Anvisningar om rengöringen av apparater och arbetsredskap bör begäras av tillverkarna och leverantörerna. De redskap som behövs för rengöringen bör vara lättillgängliga.

Det rekommenderas att de vuxna i skolan undviker närkontakt med varandra och att möten hålls på distans.

Man måste se till att skolans kökspersonal skyddar sig mot smitta, så att virusinfektionen inte sprids via köket och skolmaten.

Både personalen och eleverna bör instrueras om regelbunden och korrekt handtvätt.

Det lönar sig också att påminna om god hosthygien. Alla som besöker skolan ska ha möjlighet att tvätta händerna, också samarbetspartner och underleverantörer. Om det inte är möjligt att tvätta händerna, ska det finnas tillgång till alkoholhaltigt handsköljmedel.

Social- och hälsovårdsministeriet och THL har inte utfärdat några allmänna anvisningar eller rekommendationer om användning av andningsskydd eller ansiktsmasker av tyg på offentliga platser, såsom skolor. Å andra sidan förutsätts arbetsgivaren inte begränsa användningen av andningsskydd, om en anställd vill använda ett sådant. Om ansiktsmasker används ska man dock vara särskilt noga med att masken tas på och förstörs på rätt sätt och att handhygienen är effektiv.

Ledningen och cheferna bör föregå med gott exempel och själva följa anvisningarna.

Det rekommenderas att desinfektionsmedel ställs fram på olika ställen i skolbyggnaden efter behov (t.ex. i toalett - och tvättrummen, i matsalen, i närheten av skolans ytterdörrar, i korridorerna och i klasserna).

Det är önskvärt att skolans ledning också informerar elevernas föräldrar om hur risken för smitta i skolan kan minimeras. Det är också i övrigt viktigt att föräldrarna får regelbunden information under pandemin.

Åtgärder när en anställd insjuknar i COVID-19

Om en anställd blir smittad av coronavirus, ger den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet och den behandlande enheten anvisningar om fortsatta åtgärder.

Det lönar sig också att läsa Dataombudsmannens anvisningar, där det bland annat framgår hur en insjuknad persons hälsouppgifter behandlas.

Det är viktigt att ha uppdaterade anvisningar för personalen inför situationer där en elev uppvisar symptom, har exponerats för viruset eller insjuknat. Anställda kan kontakta hälso- och sjukvården för att be om anvisningar eller råd vid symptom eller sjukdomsfall.

Anställda som hör till en riskgrupp

Företagshälsovården har till uppgift att identifiera riskindivider och med sin sakkunskap ge arbetsgivaren råd om hur man ska gå tillväga.

Om en anställd som hör till en riskgrupp oroar sig för att smittas på arbetsplatsen, lönar det sig att uppmana personen i fråga att kontakta företagshälsovården. Företagshälsovården hjälper till med att bedöma risken och utifrån bedömningen kan man vid behov se över arbetsarrangemangen eller arbetsuppgifterna.

Sjukfrånvaro

En anställd som insjuknar ska stanna hemma för att förhindra smittspridning bland den övriga personalen. Vid sjukdomsfall är det viktigt att snabbt utreda om det är fråga om coronasmitta. För att utreda detta bör man så fort som möjligt kontakta företagshälsovården eller en annan hälso- och sjukvårdsenhet i enlighet med de anvisningar som getts. Virustestning är att rekommendera för att eventuell smitta ska bli klarlagd och så att de smittade kan isolera sig och få vård om symptom uppstår.

Om en anställd blir smittad av coronavirus, ger den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar och den behandlande enheten anvisningar om fortsatta åtgärder.

Utbildningsanordnaren följer noggrant situationen och uppdaterar vid behov praxisen för sjukfrånvaro på arbetsplatsen.

Det rekommenderas att en vikarieplan utarbetas för den händelse att skolans personal insjuknar. Det underlättar också chefernas arbete om man har förberett sig på eventuella sjukdomsfall och kan säkerställa att eleverna får undervisning enligt läroplanen även om läraren blir sjuk. En frisk anställd som satts i karantän kan anvisas distansarbete, om arbetsgivaren betalar lön under karantäntiden. Distansarbete kan också minska skolans totala belastning.

Resor och karantän

Skriv i enlighet med statsrådets anvisningar en rekommendation om resor så att de anställda inte utsätter sig för smitta i onödan.

Enligt statsrådets beslut ska finländare och i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän.

Anställda som satts i karantän

Endast den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet kan besluta att en person ska hållas i karantän (lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016).

Arbetsgivaren kan vid behov komma överens om distansarbete med en anställd om satts i karantän.

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom om en anställd har beordrats att utebli från sitt arbete för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, till exempel coronavirus. Vårdnadshavaren till ett barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har satts i karantän och vårdnadshavaren är förhindrad att arbeta på grund av detta.

Information

Med tanke på säkerheten är det nödvändigt att effektivt informera om coronaläget i skolan, om vikten av att följa säkerhetsanvisningarna och om eventuella ändringar i anvisningarna. I den rådande situationen bör information ges regelbundet. Till exempel kan rektorn informera om läget en gång i veckan. I informationen bör också eleverna och föräldrarna beaktas.

Mer information på webben