Suomeksi
Nyhet

Lagpaketet för konkurrenskraftsavtalet godkänt

Riksdagen godkände 29.11.2016 ett lagpaket där det föreslås ändringar i bland annat arbetsavtalslagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare, lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare, lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, lagen om företagshälsovård, sjukförsäkringslagen, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och inkomstskattelagen.

Lagpaketet har utarbetats i enlighet med principerna i konkurrenskraftsavtalet och avses träda i kraft 1.1.2017.

I konkurrenskraftsavtalet avtalade de centrala arbetsmarknadsorganisationerna om utveckling av lagstiftningen angående omställningsskyddet. Avtalsbestämmelserna motsvarar till stor del de förslag om utveckling av omställningsskyddet som ingår i statsrådets så kallade tvångslagspaket. Arbetsgivarskyldigheterna gäller även arbetsgivare inom kommunsektorn och staten.

Skyldighet att erbjuda utbildning som främjar sysselsättning

Arbetsgivaren åläggs skyldighet att erbjuda arbetstagare eller tjänsteinnehavare som sagts upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker möjlighet att delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som arbetsgivaren bekostar.

Skyldigheten gäller arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda.

Utbildning eller träning ska erbjudas arbetstagare eller tjänsteinnehavare som varit anställda hos arbetsgivaren i minst fem år. Principerna för hur utbildningen eller träningen organiseras ska antecknas i personal- och utbildningsplanen.

Därtill ändras inkomstskattelagen på så sätt att den av arbetsgivaren bekostade sysselsättningsfrämjande träningen eller utbildningen inte räknas som skattepliktig förmån för arbetstagaren.

Uppsagdas rätt till företagshälsovård

Arbetsgivaren ska även vara skyldig att tillhandahålla företagshälsovård för uppsagda anställda i sex månader efter att arbetsskyldigheten upphört.
 
Arbetsgivaren ska ha rätt att för den tiden få ersättning i enlighet med sjukförsäkringslagen.