Suomeksi
Publikation

Kommunala arbetstagare – Anställningshandbok för chefer

Kommunala arbetstagare – Anställningshandbok för chefer behandlar de viktigaste frågorna kring ett arbetsavtalsförhållandes uppkomst och upphörande. Handboken går också igenom arbetsgivarens och arbetstagarens viktigaste rättigheter och skyldigheter. Handbokens innehåll har förhandlats fram med arbetstagar- och tjänsteinnehavarorganisationerna, och parterna har enats om innehållet.

Kommunala arbetstagare – Anställningshandbok för chefer riktar sig till chefer i kommunsektorn. Handboken innehåller den viktigaste informationen om ett arbetsavtalsförhållandes uppkomst och upphörande. Den behandlar också permittering av arbetstagare samt arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Handboken baserar sig på gällande lagstiftning, förarbetena till lagstiftningen, rättslitteratur och de kommunala kollektivavtalen.

Handboken gäller arbetstagare. Omkring tre fjärdedelar av den kommunala personalen är anställd i arbetsavtalsförhållande.

Det finns också en motsvarande handbok om kommunala tjänsteinnehavare. I slutet av handboken finns det en tabell som ger en översikt av de viktigaste skillnaderna mellan tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

Arbetsavtalsförhållandet från A till Ö

Handboken behandlar alla skeden i arbetsavtalsförhållandet.

Ett arbetsavtalsförhållande börjar då ett arbetsavtal ingås. Arbetsavtalet är ett bindande avtal. Avtalet förpliktar bland annat arbetsgivaren att ta arbetstagaren i arbete och arbetstagaren att infinna sig i arbetet den dag som anges i arbetsavtalet, om inte arbetsavtalet innan dess har sagts upp eller hävts. De rättigheter som hör till anställningen börjar den dag då arbetstagaren inleder det arbete som anges i arbetsavtalet.

Permittering behandlas i kapitel 4. Syftet med permittering är att ge arbetsgivaren möjlighet att anpassa sin verksamhet efter de rådande verksamhetsbetingelserna. En permittering är alltid en tillfällig åtgärd.

Av övriga förändringssituationer tar handboken upp ombildning av ett arbetsavtalsförhållande till deltidsanställning.

Handboken behandlar också frågor kring avslutande av ett tidsbegränsat eller tillsvidare gällande arbetsavtalsförhållande. Pensionering behandlas i ett separat kapitel.

Arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

Arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter regleras i bland annat arbetsavtalslagen, diskrimineringslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, lagen om integritetsskydd i arbetslivet, den allmänna dataskyddsförordningen, strafflagen och skadeståndslagen. Rättigheterna och skyldigheterna behandlas i olika kapitel av handboken.

Handboken har uppdaterats år 2021.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
96 s.
ISBN (Pdf):
978-952-7465-04-2
Utgiven:
6/2021(uttryckt) 9/2021 (pdf-publikation)
Utgivare:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Upplaga:
5. reviderade upplagan