På svenska
Uutinen

Kilpailukykysopimukseen sisältyvä lakipaketti hyväksytty

Eduskunta on hyväksynyt 29.11.2016 lakipaketin, jossa ehdotetaan muutettaviksi mm. työsopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettua lakia, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työterveyshuoltolakia, sairausvakuutuslakia, työttömyysturvalakia ja tuloverolakia.

Lakipaketti on valmisteltu kilpailukykysopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaan, ja lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Kilpailukykysopimuksessa työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat muutosturvasääntelyn kehittämisestä. Sopimuskirjaukset vastaavat pitkälti valtioneuvoston ns. pakkolakipakettiin sisältyneitä esityksiä muutosturvan kehittämisestä. Työnantajavelvoitteet koskevat myös kunta- ja valtiosektoreiden työnantajia.

Velvollisuus työllistymistä edistävän koulutuksen tarjoamiseen

Työnantajalle säädetään velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle tai viranhaltijalle mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen.

Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Koulutusta tai valmennusta olisi tarjottava työntekijälle tai viranhaltijalle, joka on työskennellyt työnantajan palveluksessa vähintään viiden vuoden ajan. Koulutuksen tai valmennuksen järjestämistä koskevat periaatteet kirjattaisiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.

Lisäksi tuloverolakia muutetaan siten, että työnantajan kustantamaa, työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta ei pidetä työntekijän veronalaisena etuna.

Irtisanotulle oikeus työterveyshuoltoon

Työnantajalla olisi lisäksi velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle tai viranhaltijalle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien.

Työnantajalla olisi oikeus saada mainitulta ajalta sairausvakuutuslain mukaista korvausta.