Suomeksi
Anvisning
AKTA
LÄKTA
TS
TIM-AKA

Familjeledighetstabell sammanfattar villkoren för ledigheterna

Tabellen över familjeledigheter innehåller komprimerad information om olika former av familjeledighet, hur ledigheter beviljas och hur man ansöker om dem, villkoren för ledigheterna, deras längd och när lön betalas för dem. Mer detaljerad information om familjeledigheter finns i lagstiftningen och avtalsbestämmelserna.

Bestämmelserna om anställdas rätt till familjeledigheter finns i arbetsavtalslagen och i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Bestämmelser om familjeledigheter för de kommunalt anställda finns i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). I avtalet finns de bestämmelser som saknas i lagstiftningen, dvs. lönebestämmelserna.

Tjänst- eller arbetsledighet

 

Moderskapsledighet

 

Ledighetens längd

Moderskapsledigheten är 105 vardagar och börjar 30(–50) vardagar före beräknad nedkomst.

 • KomTjL 29 §
 • AKTA kap. V § 5
 • ArbAvtL 4 kap. 1–3 a §
 • SjukförsL 9 kap. 3 och 13 §

Om graviditeten upphört tidigare än 30 vardagar före den beräknade tiden för nedkomsten, börjar moderskapspenningsperioden från nedkomsten och upphör när förmånen betalats för 105 vardagar.

 • SjukförsL 9 kap. 3 § 1 mom.

Rätten till moderskapspenning kvarstår även om barnet dör eller ges bort under denna tid.

 • SjukförsL 9 kap. 14 §

Om modern blir sjuk under moderskapspenningsperioden, kan moderns rätt till dagpenning under perioden överföras till fadern.

 • SjukförsL 9 kap. 13 §

Beviljas modern/fadern

Moderskapsledighet beviljas modern.

 • SjukförsL 9 kap. 2 §

Dagpenning beviljas fadern (även adoptivfadern) som föräldrapenning. Förmånen betalas högst för den tid som modern skulle ha haft rätt till moderskapspenning.

 • SjukförsL 9 kap. 13 §

Förutsättningar

Rätten till föräldrapenning under moderskapspenningsperioden övergår efter att moderns sjukdom varat minst 9 vardagar utöver insjuknandedagen.

 • SjukförsL 9 kap. 13 §

Ansökan om ledighet

Moderskapsledighet ska sökas 2 månader före den planerade ledighetens början. Om ledigheten varar högst 12 vardagar är ansökningstiden 1 månad.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Målet är att arbetsgivaren på en och samma gång underrättas om utnyttjandet av moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheten, när ledigheten inleds, hur länge den varar och hur den delas upp (helhetsplan).

 • AKTA kap. V § 6

Tidpunkten för ledigheten och eventuell lön

Moderskapsledigheten omfattar 105 vardagar varav perioden som omfattar de 72 första vardagarna är avlönad, förutsatt att

 • anställningen har pågått i minst 2 månader före moderskapsledigheten.
 • moderskapsledigheten har sökts senast 2 månader före den planerade ledigheten.
 • ett intyg över hur länge graviditeten pågått och när nedkomsten beräknas infalla har visats upp.
   
 • Se AKTA kap. V § 7

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Moderskapsledigheten kan på ansökan tidigareläggas om det är nödvändigt på grund av barnets födelse eller moderns eller barnets hälsotillstånd. I så fall kan ledigheten inledas tidigare än 30 vardagar före beräknad nedkomst (tidigast 50 vardagar innan).

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Sökanden har rätt att ansöka om ändring av ledigheten av en oförutsedd och grundad anledning. Ansökan ska lämnas in så snart som möjligt, dock senast en månad innan ändringen börjar gälla.

Som grundad anledning för att ansöka om ändring anses sådana oförutsägbara, väsentliga förändringar i förutsättningarna för skötseln av barnet som tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren inte kunde beakta vid ansökan om tjänst- eller arbetsledighet.

En sådan grundad anledning är till exempel att den andra föräldern drabbas av en svår sjukdom eller dör eller att föräldrarna skiljer sig. Med grundad anledning avses i allmänhet inte t.ex. flyttning till annan ort, ett nytt anställningsförhållande eller att den andra föräldern blivit arbetslös. För att ledigheten ska kunna avbrytas krävs att den anställda återvänder till sin tjänst/sitt arbete.

Särskild moderskapsledighet

 

Ledighetens längd

Perioden med särskild moderskapspenning kan inledas från graviditetens början och sträcka sig till moderskapspenningsperiodens början.

 • KomTjL 29 §
 • AKTA kap. V § 5
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §
 • SjukförsL 9 kap. 4–5 §

Beviljas modern/fadern

Särskild moderskapsledighet beviljas modern.

 • SjukförsL 9 kap. 4 §

Ansökan om ledighet

Det finns ingen särskild tidsfrist för ansökan om ledighet. Vid ansökan om ledighet ska den anställda för den behöriga myndigheten i kommunen visa upp FPA:s intyg över beviljandet av särskild moderskapspenning.

Tidpunkten för ledigheten och eventuell lön

Arbetsgivaren ska i första hand eliminera sådana faktorer i den anställdas arbetsuppgifter eller arbetsmiljö som äventyrar hennes eller fostrets hälsa. Om detta inte lyckas ska den anställda flyttas till andra uppgifter och i sista hand befrias från sina uppgifter.

 • KomTjL 14 § 2 mom. och 29 §
 • ArbAvtL 2 kap. 3 § 2 mom.
 • SjukförsL 9 kap. 4 §

Oavlönad

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 8 §
 • AKTA kap. V § 5 mom. 2

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Personen kan återgå till den egna arbetsgivaren om faran kan elimineras eller annat arbete kan ordnas.

Faderskapsledighet

 

Ledighetens längd

Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar.
1) 1–18 vardagar kan tas ut efter barnets födelse, i högst 4 perioder, under samma tid som modern får moderskaps- eller föräldrapenning.
 
2) De återstående faderskapsledighetsdagarna tas ut efter föräldrapenningsperioden, i högst 2 perioder.

 • SjukförsL 9 kap. 6 och 7 §

I familjer där det föds eller adopteras flera barn samtidigt betalas från och med 1.4.2019 faderskapspenning för ytterligare 18 dagar för varje barn som föds eller adopteras samtidigt. Det maximala antalet dagar med faderskapspenning är ändå 105.

 • SjukförsL 9 kap. 7 § 2 mom.

Under en moderskaps- och föräldrapenningsperiod som baserar sig på födelsen av ett nytt barn betalas faderskapspenning sammanlagt för högst 42 vardagar så att högst 24 vardagar kan basera sig på det tidigare barnets födelse och högst 18 vardagar på det nya barnets födelse. I detta fall ska de faderskapspenningsdagar som baserar sig på det tidigare barnets födelse tas ut under en enda period.

 • SjukförsL 9 kap. 7 § 3 mom.

Beviljas modern/fadern

Beviljas fadern eller adoptivfadern.

Anvisningar som gäller regnbågsfamiljer finns i slutet av tabellen.

Ansökan om ledighet

Anmälan om ledighet ska göras 2 månader före den planerade ledighetens början.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden 1 månad. Anmälan om ledighet för vård av adoptivbarn ska om möjligt också göras inom ovan föreskrivna tid.

Beträffande helhetsplanen, se moderskapsledighet ovan.

Tidpunkten för ledigheten och eventuell lön

Faderskapsledigheten ska tas ut innan barnet fyller 2 år eller det har gått 2 år sedan adoptivbarnet togs i vård. Faderns ledigheter kan inte överföras på modern.

 • SjukförsL 9 kap. 7 §

De första 12 vardagarna av faderskapsledigheten är avlönade.

Förutsättningar

 • AKTA kap. V § 8
   
 • Anställningen har pågått i minst 2 månader före faderskapsledigheten.
   
 • Faderskapsledighet har sökts senast 2 månader före den planerade ledighetens början eller om arbetstagaren ansöker om ledighet för högst 12 vardagar, är förutsättningen för avlönad ledighet att ansökan görs minst en månad före den planerade ledigheten.
   
 • Ett intyg över barnets födelse som utfärdats av en läkare eller hälsovårdare ska uppvisas för arbetsgivaren.

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

 

Genom ansökan kan tidpunkten för den planerade faderskapsledigheten tidigareläggas så att den hålls i samband med nedkomsten, om det är nödvändigt på grund av barnets födelse eller barnets, moderns eller faderns hälsotillstånd.

Ansökan om ändring av tidpunkten ska lämnas till arbetsgivaren snarast möjligt.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Sökanden har rätt att ansöka om ändring av ledigheten av en oförutsedd och grundad anledning. Ansökan ska lämnas in så snart som möjligt, dock senast en månad innan ändringen börjar gälla, (se moderskapsledighet ovan).

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Ett nytt barn som föds i familjen eller adopteras utgör inget hinder för att ta ut faderskapsledighet.

Föräldraledighet

 

Ledighetens längd

Föräldrapenningsperioden är 158 vardagar och börjar omedelbart efter moderskapspenningsperiodens slut.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §
 • SjukförsL 9 kap. 8 och 10 §
 • AKTA kap. V § 5

Om fler än ett barn har fötts samtidigt förlängs föräldrapenningsperioden med 60 vardagar för varje barn utöver det första.

 • SjukförsL 9 kap. 10 §

Om moderskapspenningsperioden har börjat tidigare än 30 vardagar före beräknad nedkomst förlängs föräldrapenningsperioden i motsvarande mån.

 • SjukförsL 9 kap. 10 §

Rätten till föräldrapenning upphör om barnet ges bort. Om barnet dör betalas föräldrapenning för 12 vardagar efter barnets dödsdag, men högst till föräldrapenningperiodens slut.

 • SjukförsL 9 kap. 14 §

Från och med 1.4.2019 har föräldrapenningsperioden för mammor som ensamma tar hand om sina barn förlängts med 54 vardagar. Förlängningen rör de mammor vars föräldrapenningsperiod inleds tidigast 1.4.2019 och om det utöver barnets mamma inte finns någon person som har rätt till faderskapspenning. Även kvinnor som ensamma adopterar har denna rätt.

 • SjukförsL 9 kap. 10 § 4 mom.

Beviljas modern/fadern

Föräldraledighet beviljas modern och/eller fadern enligt föräldrarnas överenskommelse (inte samtidigt, med undantag för förlängningen på 60 dagar i familjer som fått flera barn samtidigt).

 • SjukförsL 9 kap. 8 och 10 §

Anvisningar som gäller regnbågsfamiljer finns i slutet av tabellen.

Ledigheten förkortas

Föräldrapenning som beviljats den ena föräldern minskar den andras rätt.

 • SjukförsL 9 kap. 8 §

Ansökan om ledighet

Anmälan om föräldraledighet ska göras senast 2 månader innan ledigheten börjar. Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden 1 månad. Ovan föreskrivna anmälningstid ska om möjligt iakttas också vid ledighet för vård av adoptivbarn.

Om det på grund av ordnandet av vården av barnet då maken/makan börjar arbeta inte är möjligt att meddela om ledigheten 2 månader innan, räcker det med 1 månad om inte detta medför betydande olägenhet för produktions- eller serviceverksamheten på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska ge den anställda en utredning om de omständigheter som ligger till grund för vägran.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Beträffande helhetsplanen, se moderskapsledighet ovan.

Tidpunkten för ledigheten och eventuell lön

Vardera föräldern kan ta ut högst två perioder.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §

En period består av minst 12 vardagar. I familjer som fått flera barn samtidigt kan förlängningen tas ut som fortsättning på föräldrapenningsperioden eller alternativt också under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden om båda föräldrarna samtidigt deltar i vården av barnen.  

 • SjukförsL 9 kap. 8 och 10 §

Oavlönad

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 8 §
 • AKTA kap. V § 5 mom. 2

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Sökanden har rätt att ansöka om ändring av föräldraledigheten av en oförutsedd och grundad anledning (= ändrade förutsättningar för vården av barnet, se moderskapsledighet ovan).

Ansökan om ändring ska lämnas in till arbetsgivaren så snart som möjligt, dock senast 1 månad innan ändringen börjar gälla.

Föräldraledighet för en adoptivförälder

 

Ledighetens längd

I föräldrapenningsperioden ingår alla vardagar som vården fortgår tills det förflutit 233 vardagar från barnets födelse.

 • SjukförsL 9 kap. 12 och 12 §

Om fler än ett barn har adopterats samtidigt förlängs föräldrapenningsperioden med 60 vardagar för varje barn utöver det första.

Beviljas modern/fadern

Föräldraledighet beviljas modern och/eller fadern enligt föräldrarnas överenskommelse (inte samtidigt, med undantag för förlängningen på 60 dagar i familjer som adopterat flera barn samtidigt).

 • SjukförsL 9 kap. 8 och 10 §

Anvisningar som gäller regnbågsfamiljer finns i slutet av tabellen.

Ledigheten förkortas

Föräldrapenning som beviljats den ena föräldern minskar den andras rätt.

 • SjukförsL 9 kap. 8 §

Ansökan om ledighet

Anmälan om föräldraledighet ska om möjligt göras senast 2 månader innan ledigheten börjar.

Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden 1 månad. Ovan föreskrivna anmälningstid ska om möjligt iakttas också vid ledighet för vård av adoptivbarn.

Om det på grund av ordnandet av vården av barnet då maken/makan börjar arbeta inte är möjligt att meddela om föräldraledigheten 2 månader innan, räcker det med 1 månad om inte detta medför betydande olägenhet för produktions- eller serviceverksamheten på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska ge den anställda en utredning om de omständigheter som ligger till grund för vägran.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Beträffande helhetsplanen, se moderskapsledighet ovan.

Tidpunkten för ledigheten och eventuell lön

Vardera föräldern kan ta ut högst två perioder.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §

Minimilängden på en period är 12 vardagar. I familjer som adopterat flera barn samtidigt kan förlängningen tas ut som fortsättning på föräldrapenningsperioden eller alternativt också under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden.

 • SjukförsL 9 kap. 8 och 10 §

Oavlönad

 • ArbAvtL 4 kap. 8 §
 • AKTA kap. V § 6 mom. 2

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Man har rätt att ansöka om ändring innan ledigheten börjar, om det finns en grundad anledning. Grundad anledning är till exempel att tidpunkten för barnets ankomst ändras efter att ledigheten meddelats till arbetsgivaren. Efter att ledigheten börjat gäller samma rätt till ändring som i fråga om föräldraledighet ovan.

 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §
 • KomTjL 29 §

Ansökan om ändring av tidpunkten ska lämnas till arbetsgivaren snarast möjligt.

Partiell föräldraledighet

 

Ledighetens längd

Partiell föräldrapenning betalas för högst 158 vardagar.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 2 §
 • SjukförsL 9 kap. 9 §

Beviljas modern/fadern

Partiell föräldraledighet kan beviljas båda föräldrarna och också adoptivföräldrar. Den beviljas inte ensamförsörjare eller familjer där ena föräldern står utanför arbetslivet.

 • SjukförsL 9 kap. 9 §

Anvisningar som gäller regnbågsfamiljer finns i slutet av tabellen.

Förutsättningar

Båda föräldrarna kommer överens med sina arbetsgivare om ett lika långt deltidsarbete som infaller vid samma tidpunkt under föräldrapenningsperioden.

Bägges arbetstid och lön utgör 40–60 % av den maximala arbetstiden för heltidsanställda och av den lön för heltidsarbete som tillämpas inom branschen. Föräldrarna sköter sitt barn själva, men endast en förälder åt gången sköter barnet.

Anställningsvillkoren, till exempel lön och arbetstid, för den som har partiell föräldraledighet följer bestämmelserna om deltidsarbete.

 • SjukförsL 9 kap. 9 §

Ansökan om ledighet

Det finns ingen särskild tidsfrist för ansökan om ledighet. Parterna ska komma överens om saken. Arbetsgivaren kan dock kräva att ledigheten ska sökas senast två månader innan ledigheten avses börja.

Tidpunkten för ledigheten och eventuell lön

En överenskommelse om partiell föräldraledighet görs upp för en period på minst 2 månader åt gången.

 • SjukförsL 9 kap. 9 §

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Parterna ska sinsemellan komma överens om ändringar. Om enighet inte nås har arbetstagaren och/eller tjänsteinnehaven endast av grundad anledning rätt att avbryta deltidsarbetet och återgå till föräldraledighet på heltid eller tillämpa tidigare arbetstid (för mer information om grundad anledning, se moderskapsledighet ovan).

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 2 §

Vårdledighet

 

Ledighetens längd

Vårdledigheten börjar när föräldrapenningsperioden slutar och rätten till ledighet gäller tills barnet eller adoptivbarnet fyller 3 år.

Föräldrar till adoptivbarn har ändå rätt till vårdledighet till dess 2 år har förflutit från adoptionen, dock högst till dess att barnet inleder sin skolgång.

 • ArbAvtL 4 kap. 3 §

Beviljas modern/fadern

Vårdledighet beviljas modern eller fadern (ej samtidigt).

 • ArbAvtL 4 kap. 3 §

Ansökan om ledighet

Anmälan om vårdledighet ska göras senast 2 månader innan ledigheten börjar (helhetsplanering eftersträvas som vid föräldraledighet). Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden 1 månad.

Anmälan om ledighet för vård av adoptivbarn ska om möjligt göras inom ovan föreskrivna tid.

 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §
 • KomTjL 29 §

Tidpunkten för ledigheten och eventuell lön

Vårdledighet kan tas ut i högst 2 perioder, om inget annat avtalas. Minimilängden på en period är 1 månad, om inget annat avtalas. Under moderskaps- eller föräldraledigheten får den andra föräldern ta ut en period vårdledighet.

 • ArbAvtL 4 kap. 3 §
 • KomTjL 29 §

Oavlönad

 • AKTA kap. V § 5 mom. 2

Om en anställd har beviljats vårdledighet och FPA beviljar en ny moderskapspenning under ledigheten, har personen rätt till moderskapsledighet som omfattar 105 vardagar varav de 72 första är avlönade.

Förutsättningar

 • AKTA kap. V § 7 mom. 1
   
 • Anställningen har pågått omedelbart och utan avbrott i minst 2 månader före moderskapsledigheten.
 • Ansökan om moderskapsledighet har lämnats in senast 2 månader innan ledigheten börjar.
 • Ett intyg över hur länge graviditeten pågått och när nedkomsten beräknas infalla har visats upp.
 • Avbrottet i vårdledigheten har meddelats 1 månad före avbrottet.

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Den anställda har rätt att ansöka om ändring av en oförutsedd och grundad anledning (som vid moderskapsledighet ovan).

En ny graviditet ger ändå rätt att avbryta vårdledigheten från den tidpunkt då rätten till moderskapsledighet börjar (grundad anledning).

En ny graviditet ger ändå inte rätt att avbryta vårdledigheten så att den anställda återgår till arbetet.

Ändring ska sökas så snart som möjligt, dock senast 1 månad före ändringen.

 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §
 • KomTjL 29 §

Partiell vårdledighet

 

Ledighetens längd

En partiell vårdledighet kan fortgå till slutet av juli det år då barnet avslutar sitt andra läsår inom den grundläggande utbildningen.

I fråga om föräldrar till sjuka eller handikappade barn som har förlängd läroplikt fortsätter dock rätten till partiell vårdledighet till slutet av barnets tredje läsår.

 • Lagen om grundläggande utbildning 25 § 2 mom.

En förälder till ett handikappat eller långtidssjukt barn som är i behov av särskild vård och omsorg kan få partiell vårdledighet till dess barnet fyller 18 år.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 4 §

Beviljas modern/fadern

Partiell vårdledighet kan beviljas efter föräldrapenningsperiodens slut.

Arbetstiden är 6 timmar/dag, 30 timmar/vecka, om inget annat avtalas.

Ledigheten beviljas så att endast en förälder åt gången sköter barnet. Ledigheten kan tas ut så att den ena föräldern sköter barnet till exempel på förmiddagar och den andra på eftermiddagar.

Arbetsgivaren kan helt vägra att bevilja partiell vårdledighet om ledigheten förorsakar betydande olägenheter för verksamheten och olägenheterna inte går att undvika genom skäliga arbetsarrangemang.

 • ArbAvtL 4 kap. 4 §
 • KVhL 29 §

Förutsättningar

En förutsättning för partiell vårdledighet är att anställningsförhållandet har pågått minst 6 månader under de senaste 12 månaderna.

 • ArbAvtL 4 kap. 4 §
 • KomTjL 29 §

Ansökan om ledighet

Ansökan om partiell vårdledighet ska lämnas in senast 2 månader innan ledigheten avses börja.

 • ArbAvtL 4 kap. 4 §
 • KomTjL 29 §

Tidpunkten för ledigheten och eventuell lön

Parterna kommer överens om ledigheten och dess längd. Om parterna inte kan komma överens om detaljerna, till exempel ledighetens längd, ska arbetsgivaren bevilja en period ledighet per kalenderår enligt ansökan.

 • ArbAvtL 4 kap. 4 §
 • KomTjL 29 §

Anställningsvillkoren, till exempel lön och arbetstid, för den som har partiell vårdledighet fastställs enligt bestämmelserna om deltidsarbete.

 • Tillämpningsanvisningen för AKTA kap. V § 6 mom. 2

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Parterna ska sinsemellan komma överens om ändringar. Om ingen överenskommelse kan uppnås, har den som sökt partiell vårdledighet rätt att av en oförutsedd och grundad anledning avbryta ledigheten. Då ska en anmälningstid på 1 månad dock tillämpas (se moderskapsledighet ovan).

Tillfällig vårdledighet

 

Ledighetens längd

En tillfällig vårdledighet kan vara 4 arbetsdagar, varav lön betalas för 3 kalenderdagar i rad räknat från barnets insjuknande.

 • AKTA kap. V § 10

Beviljas modern/fadern

Tillfällig vårdledighet beviljas endast en förälder åt gången. Föräldrarna eller vårdnadshavarna kan ha tillfällig vårdledighet under samma kalenderperiod men inte samtidigt.

 • ArbAvtL 4 kap. 6 §

En förälder som inte bor i samma hushåll som barnet har också rätt att ta ut tillfällig vårdledighet, oberoende av om föräldern är barnets vårdnadshavare. Detta gäller även om barnet vid insjuknandet inte är hos denna förälder.

Förutsättningar

Tillfällig vårdledighet är avsedd för vård av ett barn under 12 år då barnet insjuknat plötsligt och ingen annan vård har kunnat ordnas.

Förutsättningen är att bägge föräldrarna arbetar utanför hemmet eller den andra föräldern på grund av något annat faktiskt hinder inte kan delta i vården av barnet.

Ansökan om ledighet

Arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren ska omedelbart underrätta arbetsgivaren om den tillfälliga vårdledigheten.

 • AKTA kap. V § 10

Tidpunkten för ledigheten och eventuell lön

En tillfällig vårdledighet kan vara 4 arbetsdagar, varav lön betalas för 3 kalenderdagar i rad räknat från barnets insjuknande.

Också en förälder som inte bor i samma hushåll som barnet har rätt till tillfällig vårdledighet med lön.

 • AKTA kap. V § 10

Frånvaro av tvingande familjeskäl

 

Ledighetens längd

Tillfällig frånvaro på grund av en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med en sjukdom eller olycka som drabbat familjen och som gör att den anställda måste vara närvarande.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 7 §

Beviljas modern/fadern

Frånvaron beviljas familjemedlem.

Ansökan om ledighet

Den anställda ska meddela om frånvaron och orsaken till den så snart som möjligt. Arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren ska på begäran visa upp en tillförlitlig utredning över orsaken till frånvaron.

Tidpunkten för ledigheten och eventuell lön

Frånvaro av tvingande familjeskäl är oavlönad ledighet.

Familjeledigheter i regnbågsfamiljer

Begreppet äktenskap blev könsneutralt genom den ändring av äktenskapslagen som trädde i kraft 1.3.2017. Därmed blev också begreppet äktenskapsliknande förhållande, dvs. samboförhållande, könsneutralt i socialskyddslagstiftningen. I samband med detta ändrades bland annat sjukförsäkringslagens bestämmelser om familjedagpenning.

Också i regnbågsfamiljer har en tjänsteinnehavare eller arbetstagare rätt till ledighet från arbetet under en sådan moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperiod som avses i sjukförsäkringslagen. Grunderna för beviljandet av förmånerna varierar beroende på familjeformen, men ansökningarna om ledigheter, ansökningstiderna och bland annat lönebetalningen för ledigheterna bestäms på samma sätt som för andra familjer.

Läs mer om regnbågsfamiljernas rätt till familjeledigheter och föräldradagpenningsförmåner på FPA:s webbplats >

Mer på webben


Tabellen över familjeledigheter har uppdaterats 11.4.2019 i enlighet med de ändringar som gjordes i föräldrapenningarna i början av april 2019.

Ändringar gällande föräldradagpenningar (Nyhet 22.3.2019) >

Familjeledighetstabellen har korrigerats 3.12.2019 med preciseringen att moderskapsledigheten omfattar 105 vardagar varav perioden som omfattar de 72 första vardagarna är avlönad, eftersom lön utbetalas också för helgdagar och inte enbart vardagar under denna period.

Anne Kiiski

förhandlingschef
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Maarit Lehtinen

arbetsmarknadsjurist
E-post:
Maarit.Lehtinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Ansvarsområden:
 • På arbetsledighet