Suomeksi
Anvisning
AKTA
LÄKTA
TS
TIM-AKA

Familjeledighetstabeller med samlad information om familjeledigheterna

Familjeledighetstabellerna innehåller komprimerad information om olika former av familjeledighet, hur ledigheter beviljas och hur man ansöker om dem, villkoren för ledigheterna, deras längd och när lön betalas för dem. Lagstiftningen om familjeledighetsreformen trädde i kraft 1.8.2022. Den nya lagstiftningen tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller senare. Om det beräknade födelsedatumet inföll före 4.9.2022 eller om adoptivbarnet togs i vård före 31.7.2022 tillämpas den gamla lagstiftningen om familjeledighet. På denna webbsida finns familjeledighetstabeller enligt både den nya och den gamla lagstiftningen.

Bestämmelserna om anställdas rätt till familjeledigheter finns i arbetsavtalslagen och i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden. Bestämmelser om familjeledigheter för de anställda inom kommunsektorn finns i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA). I AKTA finns de bestämmelser som saknas i lagstiftningen, dvs. lönebestämmelserna.

Bestämmelser om familjeledigheter för de anställda inom välfärdssektorn finns i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA). Bestämmelserna om familjeledigheter i VÄLKA motsvarar till sitt innehåll AKTA:s bestämmelser om familjeledigheter. Familjeledighetstabellen kan tillämpas också i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar.

Familjeledigheter enligt lagstiftningen som träder i kraft 1.8.2022

Lagstiftningen om familjeledighetsreformen träder i kraft 1.8.2022. Den nya lagstiftningen tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller senare. Den nya lagstiftningen tillämpas om rätten till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen börjar 1.8.2022 eller senare.

Tjänst- eller arbetsledighet

Graviditetsledighet

Ledighetens längd

Graviditetsledigheten är 40 vardagar och inleds 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Arbetsgivaren och den anställda kan komma överens om att graviditetsledigheten inleds senast 14 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §
 • SjukförsL 9 kap. 2 §

Graviditetspenningsperioden inleds senast den första vardagen efter att graviditeten upphört.

 • SjukförsL 9 kap. 12 §

Beviljande av ledighet

En anställd har rätt till ledighet från arbetet på grund av graviditet eller förlossning, eller för vård av barn, under i sjukförsäkringslagen avsedda graviditetspenningsdagar (graviditetsledighet).

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §

En person vars graviditet har varat i minst 154 dagar har rätt till graviditetspenning.

 • SjukförsL 9 kap. 2 §

Ansökan om ledighet

Graviditetsledighet ska sökas 2 månader före den planerade ledighetens början.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Uttagning av ledighet

Graviditetspenningsperioden är högst 40 vardagar och ska tas ut utan avbrott.

 • SjukförsL 9 kap. 2 §

Lön under ledigheten

 

En gravid tjänsteinnehavare eller arbetstagare som har rätt till graviditetspenning enligt 9 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen (hänvisningsbestämmelse) har rätt att få sin ordinarie lön för en period som omfattar 40 vardagar av graviditetsledigheten, förutsatt att

 1. personen i fråga har varit anställd hos kommunen, välfärdsområdet, samkommunen eller välfärdssammanslutningen i minst två månader omedelbart före graviditetsledighetens början och
 2. graviditetsledigheten har sökts senast två månader före den planerade ledigheten och
 3. den anställda visar arbetsgivaren ett i sjukförsäkringslagen avsett intyg som utfärdats av en läkare eller hälsocentral, där det framgår hur länge graviditeten pågått och när nedkomsten beräknas infalla och
 4. lön betalas för graviditetsledigheten bara om arbetsgivaren får den graviditetspenning som den anställda har rätt till enligt sjukförsäkringslagen.

Alla fyra förutsättningar måste uppfyllas för att lön ska betalas för ledigheten.

Om arbetsgivaren har betalat lön för ledigheten, men villkoret i punkt 4 inte uppfylls, återkräver arbetsgivaren den betalda lönen.

När anställningen upphör, upphör alltid också rätten till löneförmåner under graviditetsledighet.

 • Bilaga till underteckningsprotokollet i AKTA: AKTA kap. V § 7 mom. 1 och tillämpningsanvisningen
 • Bilaga till underteckningsprotokollet i VÄLKA: VÄLKA kap. V § 7 mom. 1 och tillämpningsanvisningen

På lön under graviditetsledighet tillämpas § 2 mom. 5.

 • Bilaga till underteckningsprotokollet i AKTA: AKTA kap. V § 7 mom. 2
 • Bilaga till underteckningsprotokollet i VÄLKA: VÄLKA kap. V § 7 mom. 2

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande

Den anställda kan tidigarelägga graviditetsledigheten om det är nödvändigt på grund av barnets födelse eller barnets eller förälderns hälsotillstånd. Ändringen ska då meddelas arbetsgivaren så snart som möjligt. 

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Sökanden har rätt att ansöka om ändring av ledigheten av en grundad anledning. Ansökan ska lämnas in senast 1 månad innan ändringen börjar gälla.

Som grundad anledning för att ansöka om ändring anses sådana oförutsägbara, väsentliga förändringar i förutsättningarna för skötseln av barnet som den anställda inte kunde beakta vid ansökan om tjänst- eller arbetsledighet.

En sådan grundad anledning är till exempel att den andra föräldern drabbas av en svår och långvarig sjukdom eller dör eller att föräldrarna skiljer sig.

Med grundad anledning avses i allmänhet inte t.ex. flytt till annan ort, ett nytt anställningsförhållande eller att den andra föräldern blivit arbetslös. För att ledigheten ska kunna avbrytas krävs att den anställda återvänder till sin tjänst/sitt arbete.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Särskild graviditetsledighet

Ledighetens längd

Perioden med särskild graviditetspenning kan inledas från graviditetens början och sträcka sig till graviditetspenningsperiodens början.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §
 • SjukförsL 9 kap. 3–4 §

Beviljande av ledighet

En anställd har rätt till ledighet från arbetet på grund av graviditet eller förlossning under i sjukförsäkringslagen avsedda särskilda graviditetspenningsdagar (särskild graviditetsledighet).

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §

Särskild graviditetsledighet kan beviljas personer som är gravida.

 • SjukförsL 9 kap. 3 §

Ansökan om ledighet

Det finns ingen särskild tidsfrist för ansökan om ledighet. Vid ansökan om ledighet ska den anställda för arbetsgivaren visa upp FPA:s beslut om beviljande av särskild graviditetspenning.

Uttagning av ledighet och eventuell lön

Arbetsgivaren ska i första hand eliminera sådana faktorer i den gravidas arbetsuppgifter eller arbetsmiljö som äventyrar hennes eller fostrets hälsa, dvs. kemiska ämnen, strålning, smittsamma sjukdomar eller någon annan motsvarande omständighet som hänför sig till arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön. Om detta inte är möjligt ska personen flyttas till andra uppgifter och i sista hand befrias från sina uppgifter.

 • KomTjL 14 § 2 mom. och 29 §
 • ArbAvtL 2 kap. 3 § 2 mom. och 4 kap. 1 §
 • SjukförsL 9 kap. 3 §

Oavlönad

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 8 §
 • Bilaga till underteckningsprotokollet i AKTA: AKTA kap. V § 5 mom. 2
 • Bilaga till underteckningsprotokollet i VÄLKA: VÄLKA kap. V § 5 mom. 2

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Den gravida kan återgå till den egna arbetsgivaren om faran kan elimineras eller annat arbete kan ordnas.

Föräldraledighet

Beviljande av ledighet och ledighetens längd

En anställd har rätt till ledighet från arbetet på grund av graviditet eller förlossning, eller för vård av barn, under i sjukförsäkringslagen avsedda föräldrapenningsdagar (föräldraledighet).

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §

Enligt 9 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen har följande personer rätt till föräldrapenning:

 • en förälder som är barnets vårdnadshavare
 • under högst fyra månader från barnets födelse en försäkrad som har erkänt föräldraskapet i enlighet med moderskapslagen (253/2018) eller faderskapslagen (11/2015)
 • en försäkrad som adopterar ett annat barn än den egna makens/makans barn, om den försäkrade har tagit barnet i vård i adoptionssyfte och har beviljats adoptionstillstånd i de situationer där tillstånd krävs enligt adoptionslagen (22/2012)
 • om barnets föräldrar som är berättigade till föräldrapenning eller en av dem avlider, har en person som svarar för vården av barnet rätt till de outnyttjade föräldrapenningsdagarna.

Föräldrapenning betalas sammanlagt för högst 320 vardagar på grundval av barnets födelse eller adoption. Båda föräldrarna har rätt att använda 160 vardagar vardera.

 • SjukförsL 9 kap. 6 §

Om barnet har endast en försäkrad förälder eller den andra föräldern inte har rätt till föräldrapenning enligt 5 § 1 mom. eller 10 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen, kan alla föräldrapenningsdagar betalas till den förälder som har rätt till föräldrapenning. Om en förälder till följd av sjukdom eller skada är bestående eller långvarigt oförmögen att vårda barnet, kan alla föräldrapenningsdagar betalas till den andra föräldern.

 • SjukförsL 9 kap. 6 §

Om fler än ett barn föds eller adopteras på samma gång, betalas ytterligare föräldrapenning för 84 vardagar för varje barn utöver ett.

 • SjukförsL 9 kap. 6 §

Har graviditetspenningsperioden på grund av för tidig förlossning börjat tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, betalas ytterligare föräldrapenning för så många vardagar som graviditetspenningsperioden har börjat tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten.

 • SjukförsL 9 kap. 6 §

Överlåtelse av föräldrapenningsdagar

En förälder som har rätt till föräldrapenning kan av sin kvot på 160 föräldrapenningsdagar överlåta sammanlagt högst 63 föräldrapenningsdagar till barnets andra förälder, barnets vårdnadshavare eller den överlåtande förälderns eller den andra förälderns make. Med make jämställs en person som fortgående lever med föräldern i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

 • SjukförsL 9 kap. 7 §

Om en förälder har överlåtit föräldrapenningsdagar, tillämpas sjukförsäkringslagens bestämmelser om föräldrapenning på de överlåtna föräldrapenningsdagarna.

 • SjukförsL 9 kap. 7 §

Ansökan om ledighet

Anmälan om föräldraledighet ska göras till arbetsgivaren senast 2 månader innan ledigheten börjar. Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden en månad. Samma anmälningstid ska om möjligt iakttas också vid ledighet för vård av adoptivbarn.

Om det på grund av ordnandet av vården av barnet då maken/makan börjar arbeta inte är möjligt att meddela om ledigheten 2 månader innan, räcker det med en månad om inte detta medför betydande olägenhet för produktions- eller serviceverksamheten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska ge den anställda en utredning om grunderna för vägran.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Uttagning av ledighet

Den anställda har rätt att ta ut föräldraledighet i högst fyra perioder, som var och en ska omfatta minst 12 vardagar. Om den anställda har rätt till föräldrapenning för flera barn får den anställda under samma kalenderår ta ut högst fyra perioder föräldraledighet. Om en föräldrapenningsperiod fortsätter efter utgången av kalenderåret, anses perioden höra till kvoten för det kalenderår under vilket den har inletts.

Föräldraledigheten kan tas ut tills barnet fyller två år.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §
 • SjukförsL 9 kap. 8 §

Lön under ledigheten

En anställd som har rätt till föräldrapenning enligt 9 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen (hänvisningsbestämmelse) har rätt att få sin ordinarie lön för en period som omfattar de 32 första vardagarna av föräldraledigheten, förutsatt att

 1. personen i fråga har varit anställd hos kommunen, välfärdsområdet, samkommunen eller välfärdssammanslutningen i minst två månader omedelbart före föräldraledighetens början och
 2. föräldraledigheten har sökts senast två månader före den planerade ledigheten. Om den anställda ansöker om föräldraledighet för högst 12 vardagar, är förutsättningen för avlönad ledighet att ansökan görs minst en månad före den planerade ledigheten. Vid anmälan om ledighet för vård av adoptivbarn ska om möjligt samma anmälningstid iakttas.
 3. den anställda visar upp ett intyg över barnets födelse som utfärdats av en läkare eller hälsovårdare eller ett intyg över adoptionens giltighet och
 4. lön betalas för föräldraledighet bara om arbetsgivaren får den föräldrapenning som den anställda har rätt till enligt sjukförsäkringslagen.

Alla fyra förutsättningar måste uppfyllas för att lön ska betalas för ledigheten.

Om arbetsgivaren har betalat lön för ledigheten, men villkoret i punkt 4 inte uppfylls, återkräver arbetsgivaren den betalda lönen.

Med de 32 första vardagarna av föräldraledigheten avses de 32 första vardagarna under föräldrapenningsperioden enligt sjukförsäkringslagen.

När anställningen upphör, upphör alltid också rätten till löneförmåner under föräldraledighet.

 • Bilaga till underteckningsprotokollet i AKTA: AKTA kap. V § 8 mom. 1 och tillämpningsanvisningen
 • Bilaga till underteckningsprotokollet i VÄLKA: VÄLKA kap. V § 8 mom. 1 och tillämpningsanvisningen

På lön under föräldraledighet tillämpas § 2 mom. 5.

 • Bilaga till underteckningsprotokollet i AKTA: AKTA kap. V § 8 mom. 2
 • Bilaga till underteckningsprotokollet i VÄLKA: VÄLKA kap. V § 8 mom. 2

Lön betalas för föräldraledigheten bara till den del som den anställda tar ut avlönad föräldraledighet i en följd.

En anställd som tar ut avlönad graviditetsledighet enligt § 7 har rätt till avlönad föräldraledighet enligt § 8 endast om personen tar ut ledigheten i en följd genast efter graviditetsledigheten.

En förälder som inte föder barnet har trots kontinuitetskravet möjlighet att ta ut avlönad föräldraledighet i en följd i samband med barnets födelse och resten senare i en följd.

Adoptivföräldrar har trots kontinuitetskravet möjlighet att ta ut avlönad föräldraledighet i en följd i samband med adoptionen och resten senare i en följd.

 • Bilaga till underteckningsprotokollet i AKTA: AKTA kap. V § 8 mom. 3
 • Bilaga till underteckningsprotokollet i VÄLKA: VÄLKA kap. V § 8 mom. 3

Om ett enda barn föds eller adopteras till familjen, kan föräldrarna ha föräldraledighet samtidigt i sammanlagt 18 vardagar. Om flera barn föds eller adopteras till familjen på samma gång, kan föräldrarna ha föräldraledighet samtidigt under en tid som bestäms i 9 kap. 8 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen (hänvisningsbestämmelse). Andelen föräldraledighet med lön bestäms enligt § 8 mom. 1 i detta kapitel.

 • Bilaga till underteckningsprotokollet i AKTA: AKTA kap. V § 8 mom. 3, tillämpningsanvisningen
 • Bilaga till underteckningsprotokollet i VÄLKA: VÄLKA kap. V § 8 mom. 3, tillämpningsanvisningen

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Om det på grund av ordnandet av vården av barnet då maken/makan börjar arbeta inte är möjligt att meddela om föräldraledigheten 2 månader innan, räcker det med 1 månad om inte detta medför betydande olägenhet för produktions- eller serviceverksamheten på arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren inte kan samtycka till en månads anmälningstid, ska arbetsgivaren ge den anställda en utredning om grunderna för vägran.

Den anställda har rätt att ansöka om ändring av tidpunkten för ledigheten och ledighetens längd av en oförutsedd och grundad anledning. Ansökan ska lämnas in så snart som möjligt, dock senast 1 månad innan ändringen börjar gälla.

Den anställda får dock tidigarelägga eller ändra en sådan ledighet som den anställda tänkt hålla i samband med nedkomsten och som den anställda har rätt att hålla samtidigt som den andra föräldern eller maken/makan, om det behövs på grund av barnets födelse eller barnets eller förälderns hälsotillstånd. Ändringen ska anmälas till arbetsgivaren så snart som möjligt.

Som grundad anledning för att ansöka om ändring anses sådana oförutsägbara, väsentliga förändringar i förutsättningarna för skötseln av barnet som den anställda inte kunde beakta vid ansökan om tjänst- eller arbetsledighet.

En sådan grundad anledning är till exempel att den andra föräldern drabbas av en svår och långvarig sjukdom eller dör eller att föräldrarna skiljer sig. Med grundad anledning avses i allmänhet inte t.ex. flytt till annan ort, ett nytt anställningsförhållande eller att den andra föräldern blivit arbetslös. För att ledigheten ska kunna avbrytas krävs att den anställda återvänder till sin tjänst/sitt arbete.

Adoptivföräldrar får av grundad anledning innan ledigheten börjar ändra dess tidpunkt genom att meddela arbetsgivaren om ändringen så snart som möjligt.

 •  KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Partiell föräldraledighet

Beviljande av ledighet och ledighetens längd

Arbetsgivaren och den anställda kan komma överens om att den anställda tar ut partiell föräldraledighet samt om villkoren för deltidsarbetet.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 2 a §

Ansökan om ledighet

Det finns ingen särskild tidsfrist för ansökan om ledighet. Parterna ska komma överens om saken.

Om arbetsgivaren vägrar ingå en överenskommelse om partiell föräldraledighet med den anställda, ska detta motiveras skriftligt.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 2 a §

Lön under ledigheten

Anställningsvillkoren och arbetstiden för den som har partiell föräldraledighet fastställs enligt bestämmelserna för deltidsanställda.

Deltidsarbete som utförts under partiell föräldraledighet avbryter kontinuiteten i en avlönad föräldraledighet enligt § 8.

 • Bilaga till underteckningsprotokollet i AKTA: AKTA kap. V § 8 mom. 13, tillämpningsanvisningen
 • Bilaga till underteckningsprotokollet i VÄLKA: VÄLKA kap. V § 8 mom. 13, tillämpningsanvisningen

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Parterna ska sinsemellan komma överens om ändringar. Om enighet inte nås har arbetstagaren och/eller tjänsteinnehavaren endast av grundad anledning rätt att avbryta deltidsarbetet och återgå till föräldraledighet på heltid eller tillämpa tidigare arbetstid.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 2 a §

Vårdledighet

Beviljande av ledighet och ledighetens längd

En anställd har rätt till vårdledighet för att vårda sitt barn, eller något annat barn som varaktigt bor i den anställdas hushåll, till dess barnet fyller tre år.

Föräldrar till adoptivbarn har ändå rätt till vårdledighet till dess två år har förflutit från adoptionen, dock högst till dess barnet inleder sin skolgång.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 §

Av föräldrarna eller vårdnadshavarna kan endast en i sänder vara vårdledig. Under tiden för graviditets- eller föräldraledigheten får dock den andra föräldern eller vårdnadshavaren ta ut en period vårdledighet.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 §

Ansökan om ledighet

Anmälan om föräldraledighet ska göras senast 2 månader innan ledigheten börjar. Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden en månad.

Vid anmälan om ledighet för vård av adoptivbarn ska om möjligt samma anmälningstid iakttas.

 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §
 • KomTjL 29 §

Uttagning av ledighet och eventuell lön

Vårdledighet kan tas ut i högst 2 perioder, om inget annat avtalas.

Minimilängden på en period är 1 månad, om inget annat avtalas.

Av föräldrarna eller vårdnadshavarna kan endast en i sänder vara vårdledig. Under tiden för graviditets- eller föräldraledigheten får dock den andra föräldern eller vårdnadshavaren ta ut en period vårdledighet.

 • ArbAvtL 4 kap. 3 §
 • KomTjL 29 §

Oavlönad

 • Bilaga till underteckningsprotokollet i AKTA: AKTA kap. V § 5 mom. 2
 • Bilaga till underteckningsprotokollet i VÄLKA: VÄLKA kap. V § 5 mom. 2

Om en anställd har beviljats vårdledighet och FPA beviljar en ny graviditetspenning under ledigheten, har den anställda rätt till graviditetsledighet.

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Man har rätt att ansöka om ändring av ledigheten av en grundad anledning.

En ny graviditet ger ändå rätt att avbryta vårdledigheten från den tidpunkt då rätten till graviditetsledighet börjar (grundad anledning).

En ny graviditet ger dock inte rätt att avbryta vårdledigheten så att den anställda återgår till arbetet.

Ändring ska sökas så snart som möjligt, dock senast 1 månad före ändringen.

 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §
 • KomTjL 29 §

Partiell vårdledighet

Ledighetens längd

En partiell vårdledighet kan fortgå till slutet av juli det år då barnet avslutar sitt andra läsår inom den grundläggande utbildningen.

I fråga om föräldrar till sjuka eller handikappade barn som har förlängd läroplikt fortsätter dock rätten till partiell vårdledighet till slutet av barnets tredje läsår.

 • lagen om grundläggande utbildning 2 § 3 mom.

En förälder till ett handikappat eller långtidssjukt barn som är i behov av särskild vård och omsorg kan få partiell vårdledighet till dess barnet fyller 18 år.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 4 §

Beviljande av ledighet

Partiell vårdledighet kan beviljas efter föräldrapenningsperiodens slut.

Arbetstiden är 6 timmar/dag, 30 timmar/vecka, om inget annat avtalas. Den genomsnittliga arbetstiden är på grund av vården av barnet högst 30 timmar per vecka.

Ledigheten beviljas så att endast en förälder åt gången sköter barnet.

Ledigheten kan tas ut så att den ena föräldern sköter barnet t.ex. på förmiddagar och den andra på eftermiddagar.

Arbetsgivaren kan helt vägra att bevilja partiell vårdledighet om ledigheten förorsakar betydande olägenheter för verksamheten och olägenheterna inte går att undvika genom skäliga arbetsarrangemang.

 • ArbAvtL 4 kap. 4 §
 • KomTjL 29 §

Förutsättningar

En förutsättning för partiell vårdledighet är att anställningsförhållandet har pågått minst 6 månader under de senaste 12 månaderna.

 • ArbAvtL 4 kap. 4 §
 • KomTjL 29 §

Ansökan om ledighet

Ansökan om partiell vårdledighet ska lämnas in senast 2 månader innan ledigheten avses börja.

 • ArbAvtL 4 kap. 4 §
 • KomTjL 29 §

Uttagning av ledighet och eventuell lön

Parterna ska komma överens om ledigheten och dess längd. Om parterna inte kan komma överens om detaljerna, t.ex. ledighetens längd, ska arbetsgivaren bevilja en period ledighet per kalenderår enligt den anställdas framställning.

 • ArbAvtL 4 kap. 4 §
 • KomTjL 29 §

Anställningsvillkoren, till exempel lön och arbetstid, för den som har partiell vårdledighet fastställs enligt bestämmelserna om deltidsarbete.

 • Bilaga till underteckningsprotokollet i AKTA: AKTA kap. V § 5 mom. 2, tillämpningsanvisningen
 • Bilaga till underteckningsprotokollet i VÄLKA: VÄLKA kap. V § 5 mom. 2, tillämpningsanvisningen

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Parterna ska sinsemellan komma överens om ändringar. Om ingen överenskommelse kan uppnås, har den som sökt partiell vårdledighet rätt att av en grundad anledning avbryta ledigheten. Då ska en anmälningstid på 1 månad tillämpas.

Tillfällig vårdledighet

Ledighetens längd

En tillfällig vårdledighet kan vara 4 arbetsdagar, varav lön betalas för 3 kalenderdagar i rad räknat från barnets insjuknande.

 • AKTA kap. V § 9
 • VÄLKA kap. V § 9

Beviljande av ledighet

Tillfällig vårdledighet beviljas endast en förälder åt gången.

Föräldrarna eller vårdnadshavarna kan ha tillfällig vårdledighet under samma kalenderperiod, men inte samtidigt.

 • ArbAvtL 4 kap. 6 §
 • KomTjL 29 §

En förälder som inte bor i samma hushåll som barnet har också rätt att ta ut tillfällig vårdledighet, oberoende av om föräldern är barnets vårdnadshavare. Detta gäller även om barnet vid insjuknandet inte är hos denna förälder.

Förutsättningar

Tillfällig vårdledighet är avsedd för vård av ett barn under 12 år då barnet insjuknat plötsligt och ingen annan vård har kunnat ordnas.

Förutsättningen är att bägge föräldrarna arbetar utanför hemmet eller att den andra föräldern på grund av något annat faktiskt hinder inte kan delta i vården av barnet eller att det är fråga om en ensamförsörjare.

Ansökan om ledighet

Den anställda ska omedelbart underrätta arbetsgivaren om den tillfälliga vårdledigheten.

 • AKTA kap. V § 9
 • VÄLKA kap. V § 9

Uttagning av ledighet och eventuell lön

En tillfällig vårdledighet kan vara 4 arbetsdagar, varav lön betalas för 3 kalenderdagar i rad räknat från barnets insjuknande.

Också en förälder som inte bor i samma hushåll som barnet har rätt till tillfällig vårdledighet med lön.

 • AKTA kap. V § 9
 • VÄLKA kap. V § 9

Frånvaro av tvingande familjeskäl

Ledighetens längd

Tillfällig frånvaro p.g.a. en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med en sjukdom eller olycka som drabbat familjen och som gör att den anställda måste vara närvarande.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 7 §

Beviljas modern/fadern

Frånvaron beviljas familjemedlem.

Ansökan om ledighet

Den anställda ska meddela om frånvaron och orsaken till den så snart som möjligt. Den anställda ska på begäran visa upp en tillförlitlig utredning över orsaken till frånvaron.

Uttagning av ledighet och eventuell lön

Frånvaro av tvingande familjeskäl är oavlönad ledighet.

 • Bilaga till underteckningsprotokollet i AKTA: AKTA kap. V § 5 mom. 2
 • Bilaga till underteckningsprotokollet i VÄLKA: VÄLKA kap. V § 5 mom. 2

 

Familjeledigheter enligt lagstiftningen som var i kraft fram till 1.8.2022

Tjänst- eller arbetsledighet

 

Moderskapsledighet

 

Ledighetens längd

Moderskapsledigheten är 105 vardagar och börjar 30(–50) vardagar före beräknad nedkomst.

 • KomTjL 29 §
 • AKTA kap. V § 5
 • ArbAvtL 4 kap. 1–3 a §
 • SjukförsL 9 kap. 3 och 13 §
 • AKTA kap. V § 5
 • VÄLKA kap. V § 5

Om graviditeten upphört tidigare än 30 vardagar före den beräknade tiden för nedkomsten, börjar moderskapspenningsperioden den första vardagen efter nedkomsten och upphör när förmånen betalats för 105 vardagar.

 • SjukförsL 9 kap. 3 § 1 mom.

Rätten till moderskapspenning kvarstår även om barnet dör eller ges bort under denna tid.

 • SjukförsL 9 kap. 14 §

Om modern blir sjuk under moderskapspenningsperioden, kan moderns rätt till dagpenning under perioden överföras till fadern.

 • SjukförsL 9 kap. 13 §

Beviljas modern/fadern

Moderskapsledighet beviljas modern, dvs. en försäkrad vars graviditet har varat i minst 154 dagar.

 • SjukförsL 9 kap. 2 §

Dagpenning beviljas fadern (även adoptivfadern) som föräldrapenning. Förmånen betalas högst för den tid som modern skulle ha haft rätt till moderskapspenning.

 • SjukförsL 9 kap. 13 §

Förutsättningar

Rätten till föräldrapenning under moderskapspenningsperioden övergår efter att moderns sjukdom varat minst 9 vardagar utöver insjuknandedagen. Barnets far har rätt till föräldrapenning under moderskapspenningsperioden tidigast efter självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen, om modern under moderskapspenningsperioden på grund av sjukdom är oförmögen att vårda sitt barn.

 • SjukförsL 9 kap. 13 §
 • SjukförsL 8 kap. 7 §

Ansökan om ledighet

Moderskapsledighet ska sökas 2 månader före den planerade ledighetens början. Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden en månad.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Målet är att arbetsgivaren på en och samma gång underrättas om utnyttjandet av moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheten, när ledigheten inleds, hur länge den varar och hur den delas upp (helhetsplan).

 • AKTA kap. V § 6
 • VÄLKA kap. V § 6

Uttagning av ledighet och eventuell lön

Moderskapsledigheten omfattar 105 vardagar varav perioden som omfattar de 72 första vardagarna är avlönad, förutsatt att

 • anställningen har pågått i minst 2 månader före moderskapsledigheten.
 • moderskapsledigheten har sökts senast 2 månader före den planerade ledigheten.
 • ett intyg över hur länge graviditeten pågått och när nedkomsten beräknas infalla har visats upp.
   
 • AKTA kap. V § 7
 • VÄLKA kap. V § 7

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Moderskapsledigheten kan på ansökan tidigareläggas om det är nödvändigt på grund av barnets födelse eller moderns eller barnets hälsotillstånd. I så fall kan ledigheten inledas tidigare än 30 vardagar före beräknad nedkomst (tidigast 50 vardagar innan).

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3a §
 • SjukförsL 9 kap. 3 §

Sökanden har rätt att ansöka om ändring av ledigheten av en oförutsedd och grundad anledning. Ansökan ska lämnas in så snart som möjligt, dock senast en månad innan ändringen börjar gälla.

Som grundad anledning för att ansöka om ändring anses sådana oförutsägbara, väsentliga förändringar i förutsättningarna för skötseln av barnet som tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren inte kunde beakta vid ansökan om tjänst- eller arbetsledighet.

En sådan grundad anledning är till exempel att den andra föräldern drabbas av en svår och långvarig sjukdom eller dör eller att föräldrarna skiljer sig. Med grundad anledning avses i allmänhet inte t.ex. flytt till annan ort, ett nytt anställningsförhållande eller att den andra föräldern blivit arbetslös. För att ledigheten ska kunna avbrytas krävs att den anställda återvänder till sin tjänst/sitt arbete.

Särskild moderskapsledighet

 

Ledighetens längd

Perioden med särskild moderskapspenning kan inledas från graviditetens början och sträcka sig till moderskapspenningsperiodens början.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §
 • SjukförsL 9 kap. 4–5 §
 • AKTA kap. V § 5
 • VÄLKA kap. V § 5

Beviljas modern/fadern

Särskild moderskapsledighet beviljas modern.

 • SjukförsL 9 kap. 4 §

Ansökan om ledighet

Det finns ingen särskild tidsfrist för ansökan om ledighet. Vid ansökan om ledighet ska den anställda för arbetsgivaren visa upp FPA:s beslut om beviljande av särskild moderskapspenning.

Uttagning av ledighet och eventuell lön

Arbetsgivaren ska i första hand eliminera sådana faktorer i den gravidas arbetsuppgifter eller arbetsmiljö som äventyrar hennes eller fostrets hälsa, dvs. kemiska ämnen, strålning, smittsamma sjukdomar eller någon annan motsvarande omständighet som hänför sig till arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön. Om detta inte är möjligt ska personen flyttas till andra uppgifter och i sista hand befrias från sina uppgifter.

 • KomTjL 14 § 2 mom. och 29 §
 • ArbAvtL 2 kap. 3 § 2 mom. och 4 kap. 1 §
 • SjukförsL 9 kap. 4 §

Oavlönad

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 8 §
 • AKTA kap. V § 5 mom. 2
 • VÄLKA kap. V § 5 mom. 2

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Den gravida kan återgå till den egna arbetsgivaren om faran kan elimineras eller annat arbete kan ordnas.

Faderskapsledighet

 

Ledighetens längd

Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar.

1) 1–18 vardagar kan tas ut efter barnets födelse, i högst 4 perioder, under samma tid som modern får moderskaps- eller föräldrapenning.

2) De återstående faderskapsledighetsdagarna tas ut efter föräldrapenningsperioden, i högst 2 perioder.

 • SjukförsL 9 kap. 6 och 7 §

Till fadern i familjer som fått flera barn samtidigt betalas faderskapspenning för ytterligare 18 vardagar för varje barn som fötts eller adopterats samtidigt. Det maximala antalet dagar med faderskapspenning är ändå 105. Rätt till förlängning av faderskapsledigheten föreligger om den första föräldradagpenningsdagen, dvs. till exempel moderns första moderskapsdagpenningsdag, infaller 1.4.2019 eller senare.

 • SjukförsL 9 kap. 7 § 2 mom.

Under en moderskaps- och föräldrapenningsperiod som baserar sig på födelsen av ett nytt barn betalas faderskapspenning sammanlagt för högst 42 vardagar så att högst 24 vardagar kan basera sig på det tidigare barnets födelse och högst 18 vardagar på det nya barnets födelse. I detta fall ska de faderskapspenningsdagar som baserar sig på det tidigare barnets födelse tas ut under en enda period.

 • SjukförsL 9 kap. 7 § 3 mom.

Beviljas modern/fadern

Beviljas fadern eller adoptivfadern.

Anvisningar som gäller regnbågsfamiljer finns i slutet av tabellen.

Ansökan om ledighet

Anmälan om ledighet ska göras 2 månader före den planerade ledighetens början.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3a §

Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden en månad. Anmälan om ledighet för vård av adoptivbarn ska om möjligt också göras inom ovan föreskrivna tid.

Beträffande helhetsplanen, se moderskapsledighet ovan.

Uttagning av ledighet och eventuell lön

Faderskapsledigheten ska tas ut innan barnet fyller 2 år eller det har gått 2 år sedan adoptivbarnet togs i vård. Faderns ledigheter kan inte överföras på modern.

 • SjukförsL 9 kap. 7 §

De första 12 vardagarna av faderskapsledigheten är avlönade.

Förutsättningar

 • Anställningen har pågått i minst 2 månader före faderskapsledigheten.
   
 • Faderskapsledighet har sökts senast 2 månader före den planerade ledighetens början (1 månad om ledigheten varar högst 12 vardagar).
   
 • Fadern visar upp ett intyg över barnets födelse som utfärdats av en läkare eller hälsovårdare.
   
 • AKTA kap. V § 8
 • VÄLKA kap. V § 8

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

 

Genom ansökan kan tidpunkten för den planerade faderskapsledigheten tidigareläggas till att hållas i samband med nedkomsten, om det är nödvändigt på grund av barnets födelse eller barnets, moderns eller faderns hälsotillstånd.

Ansökan om ändring av tidpunkten ska lämnas till arbetsgivaren snarast möjligt.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3a §

Sökanden har rätt att ansöka om ändring av ledigheten av en grundad anledning. Ansökan ska lämnas in så snart som möjligt, dock senast en månad innan ändringen börjar gälla. (se moderskapsledighet ovan).

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3a §
 •  

Ett nytt barn som föds i familjen eller adopteras utgör inget hinder för att ta ut faderskapsledighet.

Föräldraledighet

 

Ledighetens längd

Föräldrapenningsperioden är 158 vardagar och börjar omedelbart efter moderskapspenningsperiodens slut.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §
 • SjukförsL 9 kap. 8 och 10 §
 • AKTA kap. V § 5
 • VÄLKA kap. V § 5

Om fler än ett barn har fötts samtidigt förlängs föräldrapenningsperioden med 60 vardagar för varje barn utöver det första.

 • SjukförsL 9 kap. 10 §

Om moderskapspenningsperioden har börjat tidigare än 30 vardagar före beräknad nedkomst förlängs föräldrapenningsperioden i motsvarande mån.

 • SjukförsL 9 kap. 10 §

Rätten till föräldrapenning upphör om barnet ges bort. Om barnet dör betalas föräldrapenning för 12 vardagar efter barnets dödsdag, men högst till föräldrapenningperiodens slut.

 • SjukförsL 9 kap. 14 §

Från och med 1.4.2019 har föräldrapenningsperioden för mammor som ensamma tar hand om sina barn förlängts med 54 vardagar. Förlängningen rör de mammor vars föräldrapenningsperiod inleds tidigast 11.4.2019 och om det utöver barnets mamma inte finns någon person som har rätt till faderskapspenning. Även kvinnor som ensamma adopterar har denna rätt. Modern har inte rätt till förlängningen om barnet har en fastställd far eller modern har en make eller sambo. Denna rätt föreligger inte heller, om barnet har en förälder som inte bor i samma hushåll men som har rätt till faderskapspenning. Även kvinnor som ensamma adopterar har denna rätt till förlängning.

 • SjukförsL 9 kap. 10 § 4 mom.

Beviljas modern/fadern

Föräldraledighet beviljas modern och/eller fadern enligt föräldrarnas överenskommelse (inte samtidigt, med undantag för förlängningen på 60 dagar i familjer som fått flera barn samtidigt).

 • SjukförsL 9 kap. 8 och 10 §

Anvisningar som gäller regnbågsfamiljer finns i slutet av tabellen.

Ledigheten förkortas

Föräldrapenning som beviljats den ena föräldern minskar den andras rätt.

 • SjukförsL 9 kap. 8 §

Ansökan om ledighet

Anmälan om föräldraledighet ska göras senast 2 månader innan ledigheten börjar. Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden en månad. Ovan föreskrivna anmälningstid ska om möjligt iakttas också vid ledighet för vård av adoptivbarn.

Om det på grund av ordnandet av vården av barnet då maken/makan börjar arbeta inte är möjligt att meddela om ledigheten 2 månader innan, räcker det med en månad om inte detta medför betydande olägenhet för produktions- eller serviceverksamheten på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska ge den anställda en utredning om de omständigheter som ligger till grund för vägran.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

 

Beträffande helhetsplanen, se moderskapsledighet ovan.

Uttagning av ledighet och eventuell lön

Vardera föräldern kan ta ut högst två perioder.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §

En period består av minst 12 vardagar. I familjer som fått flera barn samtidigt kan förlängningen tas ut som fortsättning på föräldrapenningsperioden eller alternativt också under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden om båda föräldrarna samtidigt deltar i vården av barnen

 • SjukförsL 9 kap. 8 och 10 §

Oavlönad

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 8 §
 • AKTA kap. V § 5 mom. 2
 • VÄLKA kap. V § 5 mom. 2

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Sökanden har rätt att ansöka om ändring av föräldraledigheten av en oförutsedd och grundad anledning (= ändrade förutsättningar för vården av barnet, se moderskapsledighet ovan).

Ansökan om ändring ska lämnas in till arbetsgivaren så snart som möjligt, dock senast 1 månad innan ändringen börjar gälla.

Föräldraledighet för adoptivföräldrar

 

Ledighetens längd

I föräldrapenningsperioden ingår alla vardagar som vården fortgår tills det förflutit 233 vardagar från det att barnet tagits i vård.

 • SjukförsL 9 kap. 12 §

Om fler än ett barn har adopterats samtidigt förlängs föräldrapenningsperioden med 60 vardagar för varje barn utöver det första.

Beviljas modern/fadern

Föräldraledighet beviljas modern och/eller fadern enligt föräldrarnas överenskommelse (inte samtidigt, med undantag för förlängningen på 60 dagar i familjer som adopterat flera barn samtidigt).

 • SjukförsL 9 kap. 8 och 10 §

Anvisningar som gäller regnbågsfamiljer finns i slutet av tabellen.

Ledigheten förkortas

Föräldrapenning som beviljats den ena föräldern minskar den andras rätt.

 • SjukförsL 9 kap. 8 §

Ansökan om ledighet

Anmälan om föräldraledighet ska om möjligt göras senast 2 månader innan ledigheten börjar.

Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden en månad. Ovan föreskrivna anmälningstid ska om möjligt iakttas också vid ledighet för vård av adoptivbarn.

Om det på grund av ordnandet av vården av barnet då maken/makan börjar arbeta inte är möjligt att meddela om föräldraledigheten 2 månader innan, räcker det med 1 månad om inte detta medför betydande olägenhet för produktions- eller serviceverksamheten på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska ge den anställda en utredning om de omständigheter som ligger till grund för vägran.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §

Beträffande helhetsplanen, se moderskapsledighet ovan.

Uttagning av ledighet och eventuell lön

Vardera föräldern kan ta ut högst två perioder.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 1 §

Minimilängden på en period är 12 vardagar. I familjer som adopterat flera barn samtidigt kan förlängningen tas ut som fortsättning på föräldrapenningsperioden eller alternativt också under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden.

 • SjukförsL 9 kap. 8 och 10 §

 

Oavlönad

 • ArbAvtL 4 kap. 8 §
 • AKTA kap. V § 5 mom. 2
 • VÄLKA kap. V § 5 mom. 2

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Den anställda har rätt att ansöka om ändring innan ledigheten börjar, om det finns en grundad anledning. Grundad anledning är t.ex. att tidpunkten för barnets ankomst ändras efter att ledigheten meddelats till arbetsgivaren. Efter att ledigheten börjat, gäller samma rätt till ändring som i fråga om föräldraledighet ovan.

 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §
 • KomTjL 29 §

Ansökan om ändring av tidpunkten ska lämnas till arbetsgivaren snarast möjligt.

Partiell föräldraledighet

 

Ledighetens längd

Partiell föräldrapenning betalas för högst 158 vardagar.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 2 §
 • SjukförsL 9 kap. 9 §

Beviljas modern/fadern

Partiell föräldraledighet kan beviljas båda föräldrarna och också adoptivföräldrar. Den beviljas inte ensamförsörjare eller familjer där ena föräldern står utanför arbetslivet.

 • SjukförsL 9 kap. 9 §
 • AKTA kap. V § 5 mom. 2, tillämpningsanvisningen
 • VÄLKA kap. V § 5 mom. 2, tillämpningsanvisningen

Anvisningar som gäller regnbågsfamiljer finns i slutet av tabellen.

Förutsättningar

Båda föräldrarna kommer överens med sina arbetsgivare om ett lika långt deltidsarbete som infaller vid samma tidpunkt under föräldrapenningsperioden.

Bägges arbetstid och lön utgör 40–60 % av den maximala arbetstiden för heltidsanställda och av den lön för heltidsarbete som tillämpas inom branschen. Föräldrarna sköter sitt barn själva, men endast en förälder åt gången sköter barnet.

Anställningsvillkoren, t.ex. lön och arbetstid, för den som har partiell föräldraledighet följer bestämmelserna om deltidsarbete.

 • SjukförsL 9 kap. 9 §
 • AKTA kap. V § 5 mom. 2, tillämpningsanvisning

Ansökan om ledighet

Det finns ingen särskild tidsfrist för ansökan om ledighet. Parterna ska komma överens om saken. Arbetsgivaren kan dock kräva att ledigheten ska sökas senast två månader innan ledigheten avses börja.

Uttagning av ledighet och eventuell lön

En överenskommelse om partiell föräldraledighet görs upp för en period på minst 2 månader åt gången.

 • SjukförsL 9 kap. 9 §

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Parterna ska sinsemellan komma överens om ändringar. Om enighet inte nås har den anställda endast av grundad anledning rätt att avbryta deltidsarbetet och återgå till föräldraledighet på heltid eller tillämpa tidigare arbetstid (för mer information om grundad anledning, se moderskapsledighet ovan).

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 2 §

Vårdledighet

 

Ledighetens längd

Vårdledigheten börjar när föräldrapenningsperioden slutar och rätten till ledighet gäller tills barnet eller adoptivbarnet fyller 3 år.

Föräldrar till adoptivbarn har ändå rätt till vårdledighet till dess två år har förflutit från adoptionen, dock högst till dess att barnet inleder sin skolgång.

 • ArbAvtL 4 kap. 3 §

Beviljas modern/fadern

Vårdledighet beviljas modern eller fadern (ej samtidigt).

 • ArbAvtL 4 kap. 3 §

Ansökan om ledighet

Anmälan om vårdledighet ska göras senast 2 månader innan ledigheten börjar (helhetsplanering eftersträvas som vid föräldraledighet). Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden en månad.

Anmälan om ledighet för vård av adoptivbarn ska om möjligt göras inom ovan föreskrivna tid.

 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §
 • KomTjL 29 §

Uttagning av ledighet och eventuell lön

Vårdledighet kan tas ut i högst 2 perioder, om inget annat avtalas. Minimilängden på en period är 1 månad, om inget annat avtalas. Under moderskaps- eller föräldraledigheten får den andra föräldern ta ut en period vårdledighet.

 • ArbAvtL 4 kap. 3 §
 • KomTjL 29 §

Oavlönad

 • AKTA kap. V § 5 mom. 2
 • VÄLKA kap. V § 5 mom. 2

Om en arbetstagare eller tjänsteinnehavare har beviljats vårdledighet och FPA beviljar en ny moderskapspenning under ledigheten, har personen rätt till moderskapsledighet som omfattar 105 vardagar varav de 72 första är avlönade.

Förutsättningar

 • Anställningen har pågått omedelbart och utan avbrott i minst 2 månader före moderskapsledigheten.
 • Ansökan om moderskapsledighet har lämnats in senast 2 månader innan ledigheten börjar.
 • Ett intyg över hur länge graviditeten pågått och när nedkomsten beräknas infalla har visats upp.
 • Avbrottet i vårdledigheten har meddelats 1 månad före avbrottet.
 • AKTA kap. V § 7 mom. 1
 • VÄLKA kap. V § 7 mom. 1

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Den anställda har rätt att ansöka om ändring av en oförutsedd och grundad anledning (som vid moderskapsledighet ovan).

En ny graviditet ger ändå rätt att avbryta vårdledigheten från den tidpunkt då rätten till moderskapsledighet börjar (grundad anledning).

En ny graviditet ger ändå inte rätt att avbryta vårdledigheten så att den anställda återgår till arbetet.

Ändring ska sökas så snart som möjligt, dock senast 1 månad före ändringen.

 • ArbAvtL 4 kap. 3 a §
 • KomTjL 29 §

Partiell vårdledighet

 

Ledighetens längd

En partiell vårdledighet kan fortgå till slutet av juli det år då barnet avslutar sitt andra läsår inom den grundläggande utbildningen.

I fråga om föräldrar till sjuka eller handikappade barn som har förlängd läroplikt fortsätter dock rätten till partiell vårdledighet till slutet av barnets tredje läsår.

 • Lagen om grundläggande utbildning 25 § 2 mom.

En förälder till ett handikappat eller långtidssjukt barn som är i behov av särskild vård och omsorg kan få partiell vårdledighet till dess barnet fyller 18 år.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 4 §

Beviljas modern/fadern

Partiell vårdledighet kan beviljas efter föräldrapenningsperiodens slut.

Arbetstiden är 6 timmar/dag, 30 timmar/vecka, om inget annat avtalas. Den genomsnittliga arbetstiden är på grund av vården av barnet högst 30 timmar per vecka.

Ledigheten beviljas så att endast en förälder åt gången sköter barnet. Ledigheten kan tas ut så att den ena föräldern sköter barnet t.ex. på förmiddagar och den andra på eftermiddagar.

Arbetsgivaren kan helt vägra att bevilja partiell vårdledighet om ledigheten förorsakar betydande olägenheter för verksamheten och olägenheterna inte går att undvika genom skäliga arbetsarrangemang.

 • ArbAvtL 4 kap. 4 §
 • KomTjL 29 §

 

Förutsättningar

En förutsättning för partiell vårdledighet är att anställningsförhållandet har pågått minst 6 månader under de senaste 12 månaderna.

 • ArbAvtL 4 kap. 4 §
 • KomTjL 29 §

Ansökan om ledighet

Ansökan om partiell vårdledighet ska lämnas in senast 2 månader innan ledigheten avses börja.

 • ArbAvtL 4 kap. 4 §
 • KomTjL 29 §

Uttagning av ledighet och eventuell lön

Parterna kommer överens om ledigheten och dess längd. Om parterna inte kan komma överens om detaljerna, t.ex. ledighetens längd, ska arbetsgivaren bevilja en period ledighet per kalenderår den anställdas framställning.

 • ArbAvtL 4 kap. 4 §
 • KomTjL 29 §

Anställningsvillkoren, till exempel lön och arbetstid, för den som har partiell vårdledighet fastställs enligt bestämmelserna om deltidsarbete.

 • AKTA kap. V § 5 mom. 2, tillämpningsanvisningen
 • VÄLKA kap. V § 5 mom. 2, tillämpningsanvisningen

Möjlighet att ändra ledigheten

 • ändring av tidpunkten för beviljad ledighet
 • avbrytande
 • anmälan om att rätten till ledighet utnyttjas eller inte utnyttjas

Parterna ska sinsemellan komma överens om ändringar. Om ingen överenskommelse kan uppnås, har den som sökt partiell vårdledighet rätt att av en oförutsedd och grundad anledning avbryta ledigheten. Då ska en anmälningstid på 1 månad dock tillämpas (se moderskapsledighet ovan).

Tillfällig vårdledighet

 

Ledighetens längd

En tillfällig vårdledighet kan vara 4 arbetsdagar, varav lön betalas för 3 kalenderdagar i rad räknat från barnets insjuknande.

 • AKTA kap. V § 9
 • VÄLKA kap. V § 9

Beviljas modern/fadern

Tillfällig vårdledighet beviljas endast en förälder åt gången. Föräldrarna eller vårdnadshavarna kan ha tillfällig vårdledighet under samma kalenderperiod, men inte samtidigt.

 • ArbAvtL 4 kap. 6 §

En förälder som inte bor i samma hushåll som barnet har också rätt att ta ut tillfällig vårdledighet, oberoende av om föräldern är barnets vårdnadshavare. Detta gäller även om barnet vid insjuknandet inte är hos denna förälder.

Förutsättningar

Tillfällig vårdledighet är avsedd för vård av ett barn under 12 år då barnet insjuknat plötsligt och ingen annan vård har kunnat ordnas.

Förutsättningen är att bägge föräldrarna arbetar utanför hemmet eller att den andra föräldern på grund av något annat faktiskt hinder inte kan delta i vården av barnet eller att det är fråga om en ensamförsörjare.

Ansökan om ledighet

Den anställda ska omedelbart underrätta arbetsgivaren om den tillfälliga vårdledigheten.

 • AKTA kap. V § 9
 • VÄLKA kap. V § 9

Uttagning av ledighet och eventuell lön

En tillfällig vårdledighet kan vara 4 arbetsdagar, varav lön betalas för 3 kalenderdagar i rad räknat från barnets insjuknande.

Också en förälder som inte bor i samma hushåll som barnet har rätt till tillfällig vårdledighet med lön.

 • AKTA kap. V § 9
 • VÄLKA kap. V § 9

Frånvaro av tvingande familjeskäl

 

Ledighetens längd

Tillfällig frånvaro p.g.a. en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med en sjukdom eller olycka som drabbat familjen och som gör att den anställda måste vara närvarande.

 • KomTjL 29 §
 • ArbAvtL 4 kap. 7 §

Beviljas modern/fadern

Frånvaron beviljas familjemedlem.

Ansökan om ledighet

Den anställda ska meddela om frånvaron och orsaken till den så snart som möjligt. Den anställda ska på begäran visa upp en tillförlitlig utredning över orsaken till frånvaron.

Uttagning av ledighet och eventuell lön

Frånvaro av tvingande familjeskäl är oavlönad ledighet.

 • AKTA kap. V § 5 mom. 2
 • VÄLKA kap. V § 5 mom. 2

Familjeledigheter i regnbågsfamiljer

Begreppet äktenskap blev könsneutralt genom den ändring av äktenskapslagen som trädde i kraft 1.3.2017. Därmed blev också begreppet äktenskapsliknande förhållande, dvs. samboförhållande, könsneutralt i socialskyddslagstiftningen. I samband med detta ändrades bland annat sjukförsäkringslagens bestämmelser om familjedagpenning.

Också i regnbågsfamiljer har en tjänsteinnehavare eller arbetstagare rätt till ledighet från arbetet under en sådan moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperiod som avses i sjukförsäkringslagen. Grunderna för beviljandet av förmånerna varierar beroende på familjeformen, men ansökningarna om ledigheter, ansökningstiderna och bland annat lönebetalningen för ledigheterna bestäms på samma sätt som för andra familjer.

Mer på webben


Familjeledighetstabellen har uppdaterats 28.6.2023 bland annat genom precisering av hänvisningarna till avtalen för kommun- och välfärdssektorn.

Familjeledighetstabellen har uppdaterats 30.6.2022 så att den motsvarar de nya bestämmelserna om familjeledighet.

Tabellen över familjeledigheter har uppdaterats 11.4.2019 i enlighet med de ändringar som gjordes i föräldrapenningarna i början av april 2019.

Ändringar gällande föräldradagpenningar (Nyhet 22.3.2019) >

Familjeledighetstabellen har korrigerats 3.12.2019 med preciseringen att moderskapsledigheten omfattar 105 vardagar varav perioden som omfattar de 72 första vardagarna är avlönad, eftersom lön utbetalas också för helgdagar och inte enbart vardagar under denna period.

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Maarit Lehtinen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2210
Mobiltelefon:
+358 50 466 4953
E-post:
Maarit.Lehtinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT