Suomeksi
Anvisning
AKTA
UKTA
TS
TIM-AKA

Avtalshöjningarna i kommunsektorn 2024–2025

Kommunsektorns kända avtalshöjningar för åren 2024 och 2025 har sammanställts i tabellen i denna anvisning. Dessutom finns information och anvisningar om mer exakt användning av potterna och om senareläggning av tidpunkterna i cirkulären för respektive avtalsområde.

Avtalshöjningarna i tabellen beaktar ändringarna som senareläggningen av den centraliserade potten 1.2.2024 medfört. Ändringarna har markerats med fet stil i tabellen.

Den nuvarande avtalsperioden går ut 30.4.2025, så för 2025 kan det utöver de redan kända avtalshöjningarna komma andra avtalshöjningar. Avtalshöjningarnas storlek och tidpunkt klarnar under förhandlingarna våren 2025.

  

AKTA

UKTA

exkl. del G

UKTA

del G

TS

TIM-AKA****

LÄKTA (veterinärer)
*****

1.2.2024

Pott enligt löneutvecklings-programmet (centraliserad pott)

   

0,119 %

 

0,40 %

1.5.2024

Allmän förhöjning

 

0,77 %

   

1.6.2024

Allmän förhöjning

2,27 %

1,50 %

2,27 %

2,27 %

1,50 %

1.6.2024

Lokal justeringspott*

0,40 %  

+  

0,33 %

0,40 % + 0,33 %

0,40 % + 

0,33 %

0,40 % + 0,33 %

0,40 %  

+  

0,33 %

1.6.2024

Pott enligt löneutvecklings-programmet (lokal pott)**

1,00 %

0,60 %

1,00 %

0,881 %

1,00 % 

0,60 %

1.6.2024 

ja 1.8.2024

Pott enligt löneutvecklings-programmet

(centraliserad pott)******

 

0,32 %

    

1.2.2025

Pott enligt löneutvecklings-programmet 

(centraliserad pott)***

0,40 %

0,20 % + 0,10 %

0,40 %

0,30 %

0,40 %

 

1.6.2025

Pott enligt löneutvecklings-programmet  

(centraliserad pott)**

0,40 %

0,50 %

0,40 %

0,50 %

0,40 %

0,80 %

* Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten på 0,33 % (1.6.2024), fördelas hälften lokalt som en allmän förhöjning och den andra hälften enligt arbetsgivarens beslut.

** En pott enligt löneutvecklingsprogrammet kan användas på central nivå.

*** Om den centraliserade potten som separerats från den lokala potten i juni 2025 inte kan användas 1.2.2025 senareläggs den till 1.6.2025. Undantag UKTA:s 0,1 %.

**** De allmänna förhöjningarna i cent i TIM-AKA klarnar senare.

***** Höjningarna av arvodena enligt veterinärtaxan 2024 preciseras i ett cirkulär som utkommer på våren.

****** 0,08 % av UKTA:s centraliserade pott har använts 1.8.2023.