På svenska

Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään vuosityöaikaan

Kaikki ammatillisten koulutuksen opettajat siirtyvät asteittain vuosityöaikajärjestelmään. Oppilaitos voi siirtyä järjestelmään aikaisintaan elokuussa 2018. Viimeistään vuosityöaika on otettava käyttöön elokuussa 2020.

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikamalli otetaan käyttöön

Mistä uudistuksessa on kyse?

Vuosityöaikajärjestelmä mahdollistaa ns. reformilain mukaisen ammatillisen koulutuksen järjestämisen. Se myös korjaa ammatillisten opettajien työnsuhteen ehdoissa olleet epäkohdat.

OVTES 2018–2019:n sopimusratkaisun myötä opettajat siirtyvät yhteen ja samaan työaikajärjestelmään, joka korvaa entiset OVTES:n C-osion koulutusalakohtaiset liitteet ja aikuiskoulutuskeskuksen määräykset.

Uudet palvelussuhteen ehdot eivät enää ole sidoksissa esimerkiksi koulutusalaan.

Uusi järjestelmä palkitsee yhdenmukaisesti kaikesta opettajan työstä ja mahdollistaa työnantajalle työn teettämisen kesällä, myös esimerkiksi kesälukukausina.

Vuosityöaikajärjestelmässä on myös mahdollista ottaa aikaisempaa paremmin huomioon erilaiset opettajien työnjaot ja roolit sekä priorisoida työtehtäviä.

Vuosityöaikajärjestelmän perusrakenne noudattelee 1.8.2017 voimaan tulleiden vuosityöaikakokeilujen rakennetta.

Uudessa järjestelmässä on joitain opettajia koskevia erillismääräyksiä, joista osa on voimassa siirtymäajan. Erillismääräykset olivat välttämättömiä, jotta sopimus syntyi. Osa niistä tuo lisää joustavuutta töiden järjestämiseen.

Vuosityöaikajärjestelmää koskevat uudet sopimusmääräykset ja siirtymistä koskevat muistiot

Miten oppilaitoksen on valmistauduttava vuosityöaikaan siirtymiseen?

Työnantaja päättää vuosityöaikajärjestelmään siirtymisen ajankohdasta. Uuteen järjestelmään siirtyminen kuitenkin edellyttää, että siirtymistä valmistellaan paikallisesti yhdessä esimiesten ja opettajien kanssa riittävän pitkään ja huolellisesti. Kokemusten mukaan valmistautumiseen menee kuukausia.

OVTES 2018–2019:n allekirjoituspöytäkirjassa todetaan, että vuosityöaikajärjestelmän käyttöönotto edellyttää esimiesten ja henkilöstön riittävää perehdyttämistä.

Toisin kuin vuosityöaikakokeiluissa järjestelmään siirtyminen ei edellytä paikallista sopimista. Siirtymisestä vuosityöaikajärjestelmään on neuvoteltava kunnallisen pääsopimuksen 14 §:n 2 momentin mukaisesti.

Siirtymisajankohta voi olla

  • lukuvuoden alussa 1. elokuuta
  • tai kalenterivuoden alussa 1. tammikuuta.

Yleisen tiedottamisen lisäksi on huolehdittava siitä, että oppilaitoksen henkilöstöhallinnon välineet ja ohjelmistot, kuten työajansuunnittelu- ja -seurantalomakkeet tai palkanlaskentajärjestelmät, ovat kunnossa.

Lisäksi vuosityöaikajärjestelmä merkitsee uudenlaista lähestymistapaa opettajantyöhön, mikä näkyy esimerkiksi esimiesten työssä. Myös tähän on valmistauduttava. Vuosityöaikajärjestelmässä kaikki opettajan työtehtävät resursoidaan vuotuisen tuntimäärän kautta eikä työtä tehdä enää ”urakalla”. Myös esimiesten, opettajien ja opettajatiimien väliset vastuut ja tehtävät on määriteltävä selkeästi ja mahdollisesti hyvin eri tavalla kuin ennen.

Jotta vuosityöaikajärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää, että opetushenkilöstö ja esimiehet ymmärtävät yhteneväisesti vuosityöaikajärjestelmän käsitteet sekä työaikasuunnittelun ja -seurannan prosessit.

Tutustu myös vuosityöaikajärjestelmää koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin sivuillamme >

KT tukee valmistautumisessa

KT tukee oppilaitoksia resurssiensa puitteissa valmistautumisessa vuosityöaikajärjestelmän käyttöönottoon muun muassa järjestämällä koulutustilaisuuksia ja antamalla neuvontaa. Lisäksi KT on perustanut  ammatillisen koulutuksen järjestäjille työnantajatyöryhmän, johon voi liittyä mukaan.

KT pyytää oppilaitosten työaikasuunnittelua ja -seurantaa koskevat valmistelumuistiot tarkistettavakseen, jotta voitaisiin välttää etukäteen sopimusta koskevat erimielisyydet.

KT:n ja OAJ:n järjestämien vuosityöaikainfojen esitysmateriaalit

Kustannukset vaihtelevat työnantajittain

Vuosityöaikaan siirtymisen on arvoitu olevan keskimäärin kustannusneutraalia. Kustannuksia on arvioitu ns. sidotun työajan tuntikustannusten kautta. Laskelmien mukaan samalla palkkasummalla saadaan opettajien työtä oppilaitoksessa – tai muuten aikaan tai paikan suhteen sidottuna – saman verran kuin ennenkin.

Eri oppilaitoksilla on tosin hyvinkin erilaisia opettajarakenteita, ja sen vuoksi joissain oppilaitoksissa palkkasumma voi kasvaa selvästikin. Tällöin kuitenkin saadaan myös nykyistä enemmän sidottua työaikaa.

Palkkasumman muutoksia an mahdotonta arvioida tarkasti etukäteen, koska niihin vaikuttavat myös työnantajan tarpeet ostaa opettajilta lisätyötä. Oppilaitokset voivat saada KT:lta apua
kustannusvaikutusten arviointiin.

E-osiosta siirtyvän opettajan henkilökohtainen vuosityöaika siirtymävaiheessa

KT on tehnyt ammatillisten oppilaitosten tueksi laskentaohjelman, joilla voi laskea E-osiosta siirtyvän opettajan henkilökohtaisen vuosityöajan siirtymävaiheessa.

Ammatillisen koulutuksen vuosityöajan palkat ja palkkiot

 

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Niina Paakkonen

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2132
Matkapuhelin:
+358 50 384 9286
Sähköposti:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT