På svenska

Kuntatyönantajat tulorekisterin käyttäjinä

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, johon kerätään tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietoja voi ilmoittaa aikaisintaan 1.1.2019.

Mitä hyötyä tulorekisteristä on kuntatyönantajille?

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia.

Aiemmin esimerkiksi tiedot maksetuista palkoista on pitänyt ilmoittaa useille tahoille, erilaisissa teknisissä muodoissa ja aikatauluissa. Tulorekisterin myötä työnantajat antavat tiedot yhteen keskitettyyn rekisteriin.

Tulorekisterin käyttöönotto tarkoittaa myös sitä, että kuukausi- ja vuosi-ilmoituksista siirrytään reaaliaikaiseen ilmoittamiseen. Esimerkiksi ansiotuloista ilmoitetaan rekisteriin viimeistään viiden kalenteripäivän kuluessa niiden maksamisesta.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista.

Tulorekisteriin tehdään sekä palkkatietoilmoitus että työnantajan erillisilmoitus.

Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkojen maksajia heti 1.1.2019 alkaen ja kaikkia etuuden maksajia 1.1.2020 alkaen.

Lue tarkempia ohjeita rekisteriin ilmoitettavista tiedoista tulorekisterin verkkosivuilta >

Kuka voi ilmoittaa tiedot?

Sähköisessä asiointipalvelussa voi toimia organisaation puolesta vain tietyillä kaupparekisteriin tai YTJ:hin merkityillä toimielinrooleilla. Roolit on lueteltu tulorekisterin sivuilla.

Kaikki muut tahot tarvitsevat valtuutuksen, jotta ne voivat toimia tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Valtuutus voidaan antaa henkilölle tai yritykselle.

Esimerkiksi kunnan työntekijälle tai palkkoja hoitavalle yritykselle on annettava valtuutus tulorekisterissä asiointia varten. Valtuutuksen voi antaa eri rooleihin, esimerkiksi palkkatietojen ilmoittamista tai katselua varten.
 
Katso lisätietoja valtuutuksista tulorekisterin verkkosivuilta >

Miten tiedot ilmoitetaan?

Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin teknisen rajapinnan avulla. Tällöin palkkahallinnon järjestelmän ja tulorekisterin välille on rakennettu yhteys, jonka kautta palkkatiedot siirtyvät tulorekisteriin automaattisesti ilman, että ilmoittajan tarvitsee siirtyä erikseen tulorekisteriin.

Jos palkkahallintojärjestelmästä on rajapinta tulorekisteriin, tarvitaan tätä varten varmenne. Varmenteen saamiseksi organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen täyttää verkkolomakkeen sähköisessä asiointipalvelussa. Tämän jälkeen tulorekisteristä lähetetään tekniselle yhteyshenkilölle tunnukset, jotka tulee liittää omaan palkkahallintojärjestelmään.

Varmennehakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä 1.11.–14.12.2018.

Vaihtoehtoisesti tiedot voi myös ilmoittaa sähköisessä asiointipalvelussa lataamalla ne tiedostona tai syöttämällä verkkolomakkeella. Tällöin varmennetta ei tarvita.

Tiedot voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä.

Tiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin ilmoitetaan viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Työnantajan erillisilmoitus tehdään kerran kuukaudessa niin, että kuluvan kuun tiedot ilmoitetaan aina seuraavan kuun 5. päivänä.

Lisätietoja varmenteesta tulorekisterin sivuilta >

Ketkä käyttävät tulorekisterin tietoja?

Tulorekisterin tietoja voivat käyttää ne, joilla on siihen lain perusteella oikeus. Laki määrittelee myös, missä laajuudessa tietoja saa käyttää.

Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto, työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus.

Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja.

Tukea ja neuvontaa työnantajille

Verohallinnon tulorekisteriyksikkö vastaa tulorekisteristä ja huolehtii myös sen käyttöön liittyvästä tuesta.

Chat-palvelu

Tulorekisterin chat-palvelu palvelee arkisin klo 9.00–15.00.

Chat-kuvake näkyy palvelun niillä sivuilla, joilla se on käytössä. Jos kuvaketta ei näy, kaikki asiakaspalvelijat ovat varattuina.

Puhelinpalvelu

Puhelinneuvontaa saa palvelunumerosta 029 497 550.

Se on avoinna arkisin klo 9.00–15.00, 1.12.2018 alkaen klo 9–16.15.

Puhelinpalvelussa vastataan kysymyksiin, jotka liittyvät tietojen ilmoittamiseen ja korjaamiseen, tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun ja tekniseen rajapintaan sekä valtuuksiin ja varmenteisiin.

Verkkopalvelu

Tulorekisterin verkkosivuille on koottu runsaasti videoita ja ohjeita, jotka opastavat yksityiskohtaisesti tulorekisterin käyttöön.

Siirry tulorekisterin sivuille >