Työnantajan on edistettävä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Yhdenvertaisen kohtelun ja tasa-arvoisen päätöksenteon merkitys korostuu esimerkiksi palvelussuhteen ehtoja määriteltäessä ja henkilöstöä palkattaessa.

Yhdenvertaisuudesta säädetään yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014).

Yhdenvertaisuuslaki suojaa laajasti syrjinnältä

Lain mukaan ketään ei saa syrjiä esimerkiksi

 • iän
 • alkuperän, kansalaisuuden, kielen
 • uskonnon, vakaumuksen, poliittisen toiminnan
 • perhesuhteiden
 • terveydentilan, vammaisuuden
 • tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Syrjinnäksi katsotaan myös syrjivä työpaikkailmoittelu ja kohtuullisten mukautusten epääminen henkilöltä.

Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan kaikkeen julkiseen ja yksityiseen toimintaan. Poikkeuksena tähän on vain yksityiselämä, perhe-elämä ja uskonnonharjoittaminen, joihin lakia ei sovelleta.

Työnantajan on arvioitava ja kehitettävä toimintatapoja

Työnantajan velvollisuutena on edistää yhdenvertaisuutta. Sen on esimerkiksi arvioitava, miten yhdenvertaisuus toteutuu työpaikalla. Lisäksi työnantajan on – työpaikan tarpeet huomioon ottaen – kehitettävä työoloja ja niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä.

Arvioinnin ja kehittämisen tavoitteena on, että työpaikalla noudatettavat menettelytavat ovat aidosti syrjimättömiä.

Menettelytavat voivat liittyä esimerkiksi siihen, miten

 • työhönotto hoidetaan
 • tehtäviä jaetaan
 • koulutukseen pääsystä, palkasta ja työsuhteisiin liittyvistä etuuksista päätetään
 • työntekoon ja työsuhteisiin liittyviä velvollisuuksia määrätään.

Kuntatyöpaikoilla tarvitaan yhdenvertaisuussuunnitelma

Työnantajan on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma, mikäli sen palveluksessa on vähintään 30 henkilöä. Suunnitelmasta on käytävä ilmi yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Laki mahdollistaa ns. positiivisen erityiskohtelun, jolla tietyn ryhmän kuten lasten tai vähemmistöjen asemaa ja olosuhteita parannetaan yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Positiivinen erityiskohtelu ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että jotain toista ryhmää syrjitään.

Jos työnantaja katsoo tarpeelliseksi harjoittaa positiivista erityiskohtelua jotakin ryhmää kohtaan, on tämä syytä kirjata yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Suunnitelmassa on myös hyvä perustella, miksi erityiskohtelu katsotaan tarpeelliseksi ja perustelluksi. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa on syytä myös tuoda esiin se, jos työnantaja katsoo perustelluksi kohdella joitain ryhmiä eri tavoin ns. erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteella.

KT:n yleiskirjeet

Tasa-arvolain tavoitteena estää sukupuoleen perustuva syrjintä

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (1329/2014) eli tasa-arvolain tarkoituksena on

 • estää sukupuoleen perustuva syrjintä
 • edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa
 • parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.

Lisäksi tasa-arvolakiin sisältyvä syrjinnän kielto koskee myös henkilön sukupuoli-identiteettiä eli hänen kokemustaan omasta sukupuolesta sekä sukupuolen ilmaisua eli sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.

Laki asettaa työnantajalle velvoitteen edistää tasa-arvoa ja kieltää syrjinnän työelämässä. Osa työnantajiin kohdistuvista kielloista on sanktioitu (hyvitys).

Työnantajalla on tasa-arvolain 6 §:n mukaan yleinen velvollisuus edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Tasa-arvolain noudattamista valvovat tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.

Tasa-arvolain 7 §:ssä on syrjintää koskeva yleiskielto ja 8 §:ssä syrjintää työelämässä koskeva erityissäännös. Lisäksi 8 a §:ssä on työnantajan vastatoimia koskeva kielto ja 8 d §:ssä on säännelty työnantajan vastuu häirinnän poistamisesta, kun tieto häirinnästä on saatettu työnantajan tietoon.

KT:n yleiskirjeet

Yhteystiedot

Anne Kiiski

Anne Kiiski

neuvottelupäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat