På svenska
Julkaisu

Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas

Kunnallisen esimiehen työsuhdeoppaassa kerrotaan tärkeimmistä työsuhteen alkamiseen ja päättymiseen liittyvistä asioista. Oppaassa käydään myös läpi työnantajan ja työntekijän keskeisimmät oikeudet ja velvollisuudet. Oppaasta on neuvoteltu asianomaisten työntekijä- ja viranhaltijajärjestöjen kanssa ja sen sisällöstä on saavutettu yksimielisyys.

Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas on tehty käsikirjaksi kunta-alan esihenkilöille. Oppaaseen on koottu tärkeimmät tiedot työsuhteen alkamisesta ja päättymisestä. Siinä käsitellään myös työntekijän lomauttamiseen liittyviä kysymyksiä. Oppaassa käydään myös läpi työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia. Opas perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, lainsäädännön esitöihin ja oikeuskirjallisuuteen sekä kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin.

Opas koskee työntekijöitä. Kunta-alan henkilöstöstä noin kolme neljäsosaa on työsuhteessa.

Kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoista on tehty oma opas kunnallisille esihenkilöille. Oppaan lopusta löytyy taulukko, johon on tiivistetty virka- ja työsuhteen keskeisimmät erot.

Työsuhde alusta päättymiseen

Kunnallisen esimiehen työsuhdeoppaan rakenne on sellainen, että siinä edetään työsuhteen alkamisesta eri vaiheiden ja käytäntöjen kautta sen päättymiseen.

Työsopimussuhde alkaa työsopimuksen tekemisestä. Työsopimus on sitova sopimus. Se muun ohessa velvoittaa työnantajaa ottamaan työntekijän työhön ja työntekijää saapumaan työhön työsopimuksella sovittuna päivänä, ellei työsopimusta ole tätä ennen asianmukaisesti irtisanottu tai purettu. Työsuhteeseen perustuvat oikeudet alkavat siitä päivästä, jolloin työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy työsopimuksen mukaiseen työhön.

Lomauttaminen käydään läpi oppaan 4. kappaleessa. Lomautuksen tarkoituksena on antaa työnantajayhteisölle mahdollisuus sopeuttaa toimintansa olemassa oleviin toimintaedellytyksiin. Se on aina väliaikainen toimenpide.

Muista muutostilanteista käydään läpi tilanne, jossa työsuhde muutetaan osa-aikaiseksi.

Työsuhteen päättymiseen liittyen käydään läpi määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen päättymiseen liittyvät asiat. Eläkkeelle siirtymistä käsitellään omassa kappaleessaan.

Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet

Muun muassa työsopimuslaki, yhdenvertaisuuslaki, laki naisten ja miesten välisestätasa-arvosta, työturvallisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, yleinen tietosuoja-asetus, rikoslaki ja vahingonkorvauslaki ohjaavat työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia ja oikeuksia. Oikeudet ja velvollisuudet käydään oppaassa läpi omissa kappaleissaan.

Oppaan sisältö ja ulkoasu on päivitetty vuonna 2021.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
96 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-791-9
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-792-6
Julkaistu:
6/2021(painettu) 9/2021 (pdf-julkaisu)
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat / Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
5. uudistettu painos