På svenska

Etätyössä tarvitaan työn hyvää organisointia

Etätyö on joustava työn organisoinnin muoto. Työmarkkinajärjestöjen ohjeistuksen mukaan etätyön keskeisiin tunnusmerkkeihin kuuluu se, että, työ, jota voitaisiin tehdä työnantajan tiloissa, tehdään säännöllisesti varsinaisen työpaikan ulkopuolella. Tyypillistä on myös se, että työssä tai sen organisoinnissa käytetään apuna tietotekniikkaa. Etätyötä voidaan tehdä työ- tai virkasuhteessa.

Etätyö

Etätyö on vapaaehtoista sekä työntekijälle että työnantajalle. Työnantajan ja työntekijän on aina sovittava etätyön tekemisestä. Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota etätyömahdollisuutta, vaikka työtehtävät sen mahdollistaisivatkin. 

Etätyön työjärjestelyt ovat usein ajasta ja paikasta riippumattomia. Etätyö tuo myös joustoa työelämään ja tukee työn ja muun elämän yhteensovittamista. Tutkimusten mukaan etätyö edistää myös työhyvinvointia ja vähentää uupumusta.

Parhaimmillaan etätyöstä on hyötyä sekä työnantajalle että työntekijälle. Etätyö ei kuitenkaan sovi kaikkiin työtehtäviin tai työskentelytapoihin. Kuntatyöstä suurin osa on palvelutoimintaa, eikä etätyön tekeminen ole sen vuoksi mahdollista kaikissa tehtävissä. Etätyössä on tärkeää huolehtia yhteisöllisyydestä.

Lainsäädäntö määrittää etätyön tekemisen puitteet

Etätyötä koskeva juridinen sääntely on varsin laajaa.

Etätyön ehdoista on sovittu EU:ssa etätyötä koskevalla puitesopimuksella. Sopimus luo raamit, joiden puitteissa työnantaja ja etätyöntekijät voivat sopia etätyön tekemisestä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Työturvallisuuslaki koskee myös etätyötä. Etätyössä on otettava huomioon työsuojelulliset näkökohdat kuten työterveys ja työturvallisuus.

Työnantaja vastaa myös etätyötä tekevien työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä ja sen on arvioitava etätyön tekemisen liittyvät riskit.

Työterveyslaitoksen mukaan etätyön riskeinä korostuvat erityisesti fyysinen ja psykososiaalinen kuormittuminen sekä tapaturmavaarat.

Työsuojelun ja työterveyshuollon ammattilaiset tukevat riskinarvioinnin tekemisessä. Työnantajan tulee kiinnittää huomiota myös työhyvinvointiin sekä työntekijöiden perehdyttämiseen.

Etätyösopimus on hyvä tehdä kirjallisena ainakin, jos etätyötä tehdään säännönmukaisesti. Etätyössä työtä tehdään määrällisesti saman verran kuin varsinaisessa työssä. Etätyösopimuksessa on hyvä sopia myös siitä, miten työpanos määritellään ja miten sitä seurataan.

Muualla verkossa

Ohjeet etätyön tekemiseen

Jokainen työnantaja laatii omaa organisaatiotaan koskevat etätyön ohjeistukset ja käytännöt itse. Ohjeet käsitellään yhteistoimintamenettelyssä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat laatineet luettelon asioista, jotka on otettava huomioon etätyöstä sovittaessa. Sitä käytetään yhdessä EU:n puitesopimuksen kanssa.

Etätyössä on otettava huomioon työmarkkinakeskusjärjestöjen ohjeessa mainittuja asioita:

 • Palvelussuhteessa tehtävään etätyöhön sovelletaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.
 • Etätyö perustuu vapaaehtoisuuteen. Työnantaja ja työntekijä tai viranhaltija sopivat etätyön tekemisestä keskenään. Sopimus etätyön tekemisestä ja siihen liittyvistä ehdoista on syytä tehdä kirjallisesti.
 • Etätyötä koskevista suunnitelmista neuvotellaan yhteistoimintalain, työehtosopimusten ja työpaikan käytännön mukaisesti asianomaisen työntekijän tai työntekijöiden edustajan kanssa.
 • Työntekijän siirtyessä etätyöhön työskentelylle on syytä asettaa selkeät tavoitteet ja aikataulu. EU:n puitesopimuksen mukaan etätyöntekijän työmäärä ja suoritusstandardit ovat samat kuin vastaavien työnantajan tiloissa työskentelevien työntekijöiden.
 • Työsuojelua koskevat määräykset soveltuvat pääsääntöisesti myös työhön, jota sopimuksen mukaan tehdään kotona tai siihen verrattavissa olosuhteissa. Tietyt työturvallisuuslain säännökset soveltuvat kuitenkin kodin olosuhteisiin vain rajoitetusti. Työsuojelutoimissa tulee ottaa huomioon etätyön erityispiirteet ja etätyöntekijälle on syytä tiedottaa etätyöhön liittyvistä menettelytavoista työterveys- ja työturvallisuusasioissa.
 • Etätyö ei rajoita työntekijän oikeutta lakiin perustuvaan yksityisyyden suojaan.
 • Työn tekeminen etätyönä voi edellyttää, että työmatkoista ja niihin liittyvistä korvauksista sovitaan tavanomaista yksityiskohtaisemmin, erityisesti silloin, kun työnantajan tiloissa työskennellään vain poikkeuksellisesti. On hyvä todeta esimerkiksi, mitä pidetään työntekijän varsinaisena työntekopaikkana. Matkojen osalta lähtökohtana on, että: tavanomaisia kodin ja työpaikan välisiä matkoja ei korvata varsinaisten työmatkojen osalta. Etätyöntekijään sovelletaan työehtosopimusta ja yrityksen käytäntöä.
 • Etätyöntekijällä tulee olla samanlaiset mahdollisuudet osallistua koulutukseen kuin työnantajan tiloissa työskentelevillä, myös teknisen välineistön käytön osalta.
 • Ammatillisiin tarkoituksiin käytettävien ohjelmistojen ja tietojen suojauksen on oltava etätyössä lähtökohtaisesti samaa tasoa kuin työnantajan tiloissa työskentelevillä.
 • Etätyöjärjestelyihin muun muassa työhuoneeseen, tietoliikenteeseen, kodin ja työpaikan välisiin matkakustannuksiin sekä omien työvälineiden käytön mahdolliseen korvaamiseen liittyvät verotuskäytännöt on syytä tarkistaa etukäteen. Vakuutusturvan kattavuus on niin ikään syytä selvittää ennen etätyöhön siirtymistä.

Etätyö: pohdittavia kysymyksiä

Etätyöstä sovittaessa ja etätyöohjeistusta laadittaessa työnantajan on hyvä työmarkkinajärjestön ohjeistuksen lisäksi pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Onko joitain rajoituksia sen suhteen, missä etätyötä voi tehdä?
 • Missä töitä tehdään silloin, kun ei tehdä etätöitä?
 • Kuinka suuri osa työstä tai työajasta tehdään etätöitä?
 • Milloin etätyön tekeminen on mahdollista?
 • Miten työaikaa seurataan?
 • Miten työntekijän työpanos määritellään ja miten sitä seurataan?
 • Miten etätyötä tekevän on oltava tavoitettavissa?
 • Miten työturvallisuudesta huolehditaan sekä etä- että lähityössä?
 • Onko työnantaja huomioinut etätyön vakuutuksissaan?
 • Miten etätyötä tekeviä johdetaan?
 • Miten etätyössä huolehditaan tietosuojasta ja tietoturvasta?
 • Miten huolehditaan etätyötä tekevien osaamisesta ja mahdollisuuksista osallistua koulutuksiin?
 • Miten työnantaja huolehtii työvälineistä (hankinta, asentaminen, huolto)?

Työnantajan on hyvä ottaa huomioon, että etätyöskentelyn mahdollistamisesta voi aiheutua lisäkustannuksia.

Etätyötä paikallisesti käsiteltäessä on tärkeää painottaa, että työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen kanta EU:n puitesopimukseen on, että tavanomaisia kodin ja työpaikan välisiä matkoja ei korvata. Matkakustannusten muodostumisessa noudatetaan KVTES:n matkakustannusliitteen määräyksiä.

Lisätietoa etätyöstä

Muualla verkossa