Etätyössä tarvitaan työn hyvää organisointia

Erilaiset työnteon muodot yleistyvät nopeasti. Yhä hajautetumpi tapa työskennellä merkitsee sitä, että myös työn organisointiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Kuntatyöstä suurin osa on palvelutoimintaa, ja sen vuoksi etätyön tekeminen ei ole mahdollista kaikissa tehtävissä.

Etätyö

Etätyö on kuitenkin lisääntymässä myös kuntaorganisaatioissa. Lisäksi liikkuva työ on yleistynyt ennen kaikkea sosiaali- ja terveystoimessa.

Etätyön työjärjestelyt ovat usein ajasta ja paikasta riippumattomia. Etätyö tuo myös joustoa työelämään, sillä sen avulla voidaan ottaa huomioon työntekijöiden erilaisia, esimerkiksi perhetilanteeseen tai asuinpaikkaan liittyviä tarpeita.

Lainsäädäntö määrittää etätyön tekemisen puitteet

Etätyötä koskeva juridinen sääntely on varsin laajaa.

Etätyön ehdoista on sovittu EU:ssa etätyötä koskevalla puitesopimuksella. Sopimus luo raamit, joiden puitteissa työnantaja ja etätyöntekijät voivat sopia etätyön tekemisestä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Lisäksi työmarkkinakeskusjärjestöt ovat laatineet luettelon asioista, jotka on otettava huomioon etätyöstä sovittaessa. Sitä käytetään yhdessä puitesopimuksen kanssa.

Puitesopimus ohjaa myös sitä, mitä etätyöstä sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksissa.

Työturvallisuuslaki koskee myös etätyötä. Etätyössä on otettava huomioon myös työsuojelulliset näkökohdat kuten työterveys ja työturvallisuus.

Etätyösopimus on aina hyvä tehdä kirjallisena. Työtä tehdään määrällisesti saman verran kuin varsinaisessa työssä. Etätyösopimuksessa on myös sovittava siitä, miten työpanos määritellään ja miten sitä seurataan.

Yhteystiedot