Distansarbete kräver god organisering

Det blir allt vanligare att arbeta på olika sätt. Då arbetet blir mer splittrat måste man också fästa allt större vikt vid organiseringen av arbetet. Största delen av det kommunala arbetet är serviceverksamhet och därför är det inte möjligt att distansarbeta i alla uppgifter.

Etätyö

Distansarbete håller ändå på att bli vanligare också i kommunorganisationerna. Dessutom har andelen mobilt arbete ökat framför allt inom social- och hälsovården.
Distansarbete är ofta oberoende av tid och plats. Distansarbete ger också flexibilitet, eftersom det ger möjlighet att beakta de anställdas behov i anknytning till exempelvis familjesituationen eller boningsorten.

Lagstiftningen ger ramar för distansarbetet

Den juridiska regleringen av distansarbete är omfattande.

Villkoren för distansarbete har avtalats inom EU genom ett ramavtal. Avtalet anger ramar inom vilka arbetsgivaren och arbetstagarna i både offentliga och privata sektorn kan komma överens om distansarbete.

Dessutom har arbetsmarknadsorganisationerna utarbetat en förteckning över frågor som bör beaktas när man avtalar om distansarbete. Förteckningen används tillsammans med ramavtalet.

Ramavtalet styr också bestämmelserna om distansarbete i kollektivavtalen.

Arbetarskyddslagen gäller även distansarbete. Också i distansarbete måste man beakta arbetarskyddssynpunkter såsom arbetshälsa och säkerheten i arbetet.
Det är alltid bra att ingå ett skriftligt avtal om distansarbete. Vid distansarbete utförs lika mycket arbete som annars. I avtalet om distansarbete ska parterna också komma överens om hur arbetsinsatsen bestäms och följs upp.

Ytterligare information

Merja Rusanen

Merja Rusanen

sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2513
Mobiltelefon:
+358 50 570 4326
E-post:
Merja.Rusanen@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Utveckling av personalresurserna