På svenska
LS
Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2017 allekirjoituspöytäkirja

Lomarahavapaata koskeva erillinen virkaehtosopimus lomanmääräytymisvuosilta 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019

Virkaehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahan vaihtamisesta vapaaksi

1 § 

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvaan henkilöstöön.

2 §

1 mom.

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan lomanmääräytymisvuosilta 2016–2017 ja 2017–2018 ansaittavan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.

2 mom.

Lomanmääräytymisvuoden 2018–2019 osalta ansaittavaan lomarahaan sovelletaan kilpailukykysopimusta, jonka mukaan julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

3 §

Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 35 % KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 2 momentin taulukoissa määrätyistä ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä.

4 §

Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassa ollessa ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimuksen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.

5 §

Tämä virkaehtosopimus on voimassa 1.2.2017–30.9.2019. Tämä sopimus ei ole irtisanottavissa. Mikäli tämän sopimuksen 2 §:ssä mainittujen lomanmääräytymisvuosien mukaisia lomarahoja vaihdetaan vapaaksi ja niitä pidetään tämän sopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen, määräytyy lomarahavapaapäivien lukumäärä 3 §:n mukaan.

6 §

Tällä virkaehtosopimuksella ei ole jälkivaikutusta.

7 §  Sopimuksen raukeaminen

Tämän virkaehtosopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutuloksella työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä kattavuus ja keskusjärjestöt allekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen.

Helsingissä 31. toukokuuta 2016

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY