På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  LS, voimassa 1.2.2017 lukien

  Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2017 allekirjoituspöytäkirja

  1 §  Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen toteuttaminen kunta-alalla

  Tällä virkaehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 29.2.2016 Kilpailukykysopimukseksi.

  2 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

  Tämä virkaehtosopimus on voimassa 1.2.2017–31.1.2018.

  Sopimuksen voimassaolo jatkuu 31.1.2018 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.
  Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päätyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

  3 § Palvelussuhteen ehtojen muutokset

  Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykyä koskevan neuvottelutuloksen perusteella ei tehdä palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia, poikkeuksena ovat tämän allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä ja 5 §:ssä sovitut rakenteelliset muutokset.

  4 §  Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen edellyttämät rakenteelliset muutokset 

  1 mom. Lomarahan vähentäminen

  Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta lomarahojen vähentämisestä 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien 2016–2017 ja 2017–2018 sekä 2018–2019 osalta on sovittu 31.5.2016 allekirjoitetussa erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa.

  Erillinen virka- ja työehtosopimus on allekirjoituspöytäkirjan liitteenä 1.

  Lääkärisopimuksen yleisen osan 24 §:n lomarahojen vapaaksi vaihtamista koskeva sopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017 ja 2017–2018 sekä 2018–2019 osalta on allekirjoituspöytäkirjan liitteenä 2.

  2 mom. Työajan pidentäminen

  Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta vuosittaisen työajan pidentämisestä keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta on sovittu tässä virkaehtosopimuksessa.

  Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen piirissä olevan henkilöstön säännöllinen työaika määräytyy yleisen osan 12 §:n mukaisesti.

  Lääkärisopimuksessa sovellettavaa arkipyhälyhennystä on muutettu (yleinen osa 12 § 3 mom.).


  Soveltamisohje

  Säännöllisen työajan muutos tulee voimaan 1.2.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan täyden viikon tai työaikajakson alusta lukien. 


  5 § Tuntipalkan jakaja

  Lääkärisopimuksen tuntipalkan jakajat löytyvät lääkärisopimuksen 19 §:stä.


  Siirtymämääräys

  Määräystä terveyskeskuslääkärien, terveyskeskushammaslääkärien ja muiden kuin praktikkoeläinlääkärien tuntipalkan jakajasta sovelletaan 31.12.2018 saakka.


  6 §  Omalääkärit

  Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2014–2016 (1. painos) omalääkäreitä koskevat määräykset ovat voimassa sosiaali- ja terveydenhuollon
  kokonaisuudistuksen voimaantuloon saakka.

  Voimassaolevat palkkausmääräykset on merkitty allekirjoituspöytäkirjan liitteeseen 3.

  7 § Jatkuva neuvottelumenettely

  Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virkaehtosopimusasioissa.

  8 § Työryhmät

  Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Eläinlääkäriliitto sekä Kunnallinen työmarkkinalaitos neuvottelevat sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen johdosta tarvittavat muutokset palvelussuhteen ehtoihin. Määräykset pyritään neuvottelemaan 1.2.2017 voimaantulevaan sopimukseen, kuitenkin viimeistään niin, että määräykset ovat maakuntien väliaikaishallinnon käytettävissä 1.7.2017 alkaen toiminnan suunnittelua varten.

  Lääkärien ja hammaslääkärien tulevaisuuden työaikajärjestelmästä on laadittu muistio, joka korvaa Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 1.1.2016–31.1.2017 koskevan allekirjoituspöytäkirjan 10 §:n. Muistio on tämän allekirjoituspöytäkirjan liitteenä 4.

  Sopijaosapuolet seuraavat ja arvioivat yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän muutoksesta johtuvia päivystysjärjestelmän muutoksia ja muiden työaikamuistiossa kirjattujen periaatteiden toteutumista.

  9 § Lääkärisopimuksen tulevaisuuden palkkamallit

  Liitteenä lääkärien ja hammaslääkärien palkkausjärjestelmää koskevat kesäkuussa 2015 tehdyt muistiot.

  10 § Työrauha

  Tämä sopimus on voimassa kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen yleisen osan 28 §:ssä määrätyin työrauhavelvoittein 31.1.2018 saakka.

  11 §  Sopimuksen raukeaminen

  Tämän virkaehtosopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutuloksella työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä kattavuus ja keskusjärjestöt allekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen.

  Helsingissä 31. toukokuuta 2016

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

  JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

  Liite 1
  Virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta

  Liite 2
  Lomarahavapaata koskeva erillinen virkaehtosopimus lomamääräytymisvuosilta 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019

  Liite 3
  Omalääkärien palkkahinnoittelu, väestöosan ala- ja yläraja, toimenpiteiden ja käyntien korvaukset

  Liite 4
  Lääkärien ja hammaslääkärien tulevaisuuden työaikajärjestelmä

  Liite 5
  Kesäkuussa 2015 tehdyt lääkärien ja hammaslääkärien tulevaisuuden palkkausjärjestelmiä koskevat muistiot