På svenska
LS
Yleinen osa

I Soveltamisala

1 § Soveltamisala

Tätä virkaehtosopimusta (jäljempänä LS) sovelletaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa terveyden- ja sosiaalihuollossa toimiviin lääkäreihin ja hammaslääkäreihin sekä eläinlääkintä-, ympäristöterveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa toimiviin eläinlääkäreihin, ellei tässä tai muussa virka- tai työehtosopimuksessa ole toisin määrätty.


Soveltamisohje

Tässä virkaehtosopimuksessa ja sen liitteissä käytettyä terminologiaa (esim. laillistettu lääkäri, yleislääkärin oikeuden omaava lääkäri) on selostettu tarkemmin yleisen osan soveltamisohjeliitteessä 2.


2 § Sopimuksen soveltaminen

1 mom. Palvelussuhteen ehtojen määräytyminen

Sopimuksen piiriin kuuluvien palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän sopimuksen ja sen liitteiden 1–5 määräysten sekä kulloinkin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (jäljempänä KVTES) viranhaltijoita koskevien määräysten mukaan siten kuin jäljempänä on tarkemmin määrätty.

2 mom. KVTES:n määräysten soveltaminen

KVTES:n ja tämän sopimuksen sekä sen liitteiden määräyksiä sovelletaan siten, että tässä sopimuksessa tai sen liitteessä oleva erityismääräys syrjäyttää KVTES:n vastaavan yleisen määräyksen.


Soveltamisohje

Tarkasteltaessa esim. KVTES:n palkkausluvun määräysten suhdetta liitteiden erityismääräyksiin ei tämän sopimuksen piirissä oleville voida myöntää palkankorotusta tai tehdä palkkauksen alennusta samalla perusteella sekä tämän sopimuksen yleisessä osassa tai liitteessä olevan erityismääräyksen että KVTES:n palkkausluvun yleismääräyksen perusteella, vaan erityismääräys syrjäyttää ao. yleismääräyksen.


3 mom. Sopimuksen liitteet ja niiden soveltamisalat

Liite nro

Soveltamispiiri

Määräykset

1

Terveys-
keskuksen lääkärit

 

Terveyskeskuksessa

a) perusterveydenhuollon järjestelmässä työskentelevät lääkärit ja

b) työterveyshuollon lääkärit

 

 

Palkkahinnoittelut
 

Säännöllisen työajan toimenpidepalkkiot
 

Kliinisen lisätyön palkkiot
 

Liite sisältää erillisen toimenpideluettelon.

2

Terveys-
keskuksen hammas­lääkärit

 

Terveyskeskuksessa työskentelevät hammaslääkärit.

 

Palkkahinnoittelu
 

Toimenpidepalkkiot
 

Kliinisen lisätyön ja vapaa-aikana suoritetun ensiapukäynnin käyntipalkkiot
 

Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön palkkiot
 

Korvaus vapaa-aikana suoritetusta ensiapukäynnistä
 

Liite sisältää erillisen toimenpideluettelon.

3

Sairaala-lääkärit

 

Erikoissairaanhoidossa sekä
terveyskeskuksen ylläpitämässä
erikoissairaanhoidossa toimivat
lääkärit.

 

Soveltamisohje

Liitettä sovelletaan sairaanhoitopiireissä, erityishuoltopiireissä ja kansanterveyslain voimaanpanolain 4 §:n nojalla terveyskeskuksen toiminnassa käytettäväksi siirretyissä erikoislääkärijohtoisissa sairaaloissa (ks. Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet C 4/1981 ja C 18/1981) työskenteleviin. Liitettä sovelletaan viimeksi mainittuja sairaaloita vastaavassa laajuudessa myös erikoislääkärijohtoisissa Pieksämäen ja Raahen aluesairaaloissa, Jokilaakson ja Honkaharjun sairaaloissa sekä sairaala Lapponiassa työskenteleviin.

 

Palkkahinnoittelu
 

Lääkärintodistus- ja
lausuntopalkkiot

 

Yliopistollisen sairaalan
sivuviranhaltijat

4

Sairaala-hammas-lääkärit

 

Erikoissairaanhoidossa työskentelevät laillistetut hammaslääkärit.

 

 

Palkkahinnoittelu
 

Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot
 

Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot
 

Yleisen osan ja liitteen 3 eräiden määräysten soveltaminen
 

Liite sisältää erillisen
toimenpideluettelon.

5

Kunnalliset eläin­lääkärit

 

Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa työskentelevät laillistetut eläinlääkärit.

 

Liitteen 2 §:n ja 4 §:n määräyksiä sovelletaan myös määräaikaisina eläinlääkäreinä toimiviin laillistamattomiin eläinlääkäreihin.

 

Palkkahinnoittelu
 

Kunnallinen eläinlääkäritaksa
 

Vapaapäiväjärjestelyt
 

Päivystyskorvaukset
 

Liitteeseen kuuluu
erillinen Kunnallinen eläinlääkäritaksa.

3 § Omalääkäreitä koskeva siirtymämääräys

Omalääkäreitä koskevat sopimusmääräykset ovat voimassa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen voimaantuloon saakka. LS 2014–2016 yleisessä osassa ja liitteessä 1 olevia omalääkäreitä koskevia sopimusmääräyksiä voi noudattaa siihen saakka.

4 § Amanuenssien palvelussuhteen ehdot

Lääkärikoulutukseen vaadittavaa sairaalapalvelua suorittavan täyttä työaikaa tekevän työ- tai virkasuhteisen amanuenssin eli lääkäriharjoittelijan palkka on KVTES:n palkkausluvun 3 §:ssä määrätty euromäärä. Muiltakin osin hänen palvelussuhteensa ehdot määräytyvät KVTES:n määräysten mukaan, jolloin työaikajärjestelmä voi olla KVTES:n työaikaluvun 7 tai 9 §:n mukainen.