Suomeksi
LÄKTA
Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2017

Tjänstekollektivavtal om utbyte av semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 mot ledighet

§ 1 

Detta tjänstekollektivavtal tillämpas på personal som omfattas av det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare.

§ 2

mom. 1 

Detta tjänstekollektivavtal tillämpas på utbyte av semesterpenning som tjänats in för kvalifikationsåren 2016–2017 och 2017–2018 mot ledighet.

mom. 2  

I fråga om kvalifikationsåret 2018–2019 tillämpas konkurrenskraftsavtalet, enligt vilket semesterpenningarna för offentliga sektorn (staten, kommunerna, kyrkan, FPA, Keva och Finlands Bank) skärs ner med 30 procent från den nuvarande nivån. Nedskärningen gäller semesterpenningar för semestrar som tjänats in under de kvalifikationsår som går ut 2017–2019.

§ 3 

Antalet utbytesledighetsdagar utgör 35 % av antalet intjänade semesterdagar enligt tabellerna i § 5 mom. 2 i semesterkapitlet i AKTA.

§ 4  

Den som är bunden av detta avtal får inte under den tid avtalet gäller vidta stridsåtgärder för att avgöra en tvist som gäller avtalets giltighet, giltighetstid eller rätta innebörd eller ett anspråk som baserar sig på avtalet eller för att ändra det gällande avtalet eller för att få till stånd ett nytt avtal.

§ 5 

Detta tjänstekollektivavtal är i kraft 1.2.2017–30.9.2019. Avtalet kan inte sägas upp. Om semesterpenningar för kvalifikationsåren i § 2 i detta avtal byts ut mot ledighet och ledigheten tas ut efter att detta avtal upphört att gälla, bestäms antalet utbytesledighetsdagar enligt § 3.

§ 6  

Detta tjänstekollektivavtal har inga efterverkningar.

§ 7  Förfall

Förutsättningen för att detta kollektivavtal ska träda i kraft är att alla centrala arbetsmarknadsorganisationer 13.6.2016 konstaterar att det förhandlingsresultat som centralorganisationerna nådde 29.2.2016 om ett konkurrenskraftsavtal har en tillräcklig täckningsgrad och att centralorganisationerna undertecknar konkurrenskraftsavtalet.

Helsingfors den 31 maj 2016

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF