Suomeksi
Nyhet

Lagstiftningen om arbetstvister ses över – KT föreslår en mer omfattande revidering

Arbets- och näringsministeriet har berett en revidering av lagen om medling i arbetstvister och rättegångar i arbetsdomstolen. Syftet är att utveckla medlingssystemet för arbetstvister och förbättra arbetsdomstolens möjligheter att höra parterna i större utsträckning. KT understöder de föreslagna ändringarna.

Työsuojelun yhteistoimintaryhmä TYRYn ohjeistus: Työsuojelun yhteistoiminnan järjestäminen hyvinvointialueilla (14.11.2022)Förslaget skulle förbättra möjligheterna att medla i arbetstvister också i andra situationer än då arbetsfreden är hotad. Enligt förslaget skulle parterna i en arbetstvist ha skyldighet att förbereda sig på förlikningsförhandlingar. Ett sådant tillvägagångssätt skulle förbättra möjligheterna att uppnå ett förlikningsresultat. KT stöder varmt också ett utvidgat hörande av parter vid arbetsdomstolen.

Dessutom föreslår KT att lagstiftningen om arbetsfred utvecklas ytterligare under nästa regeringsperiod. För att trygga basservicen och samhälleliga basfunktioner behövs en lagstiftning som bättre än hittills bestämmer gränserna för konfliktåtgärder, förfarandena som ska följas och behovet av skyddsarbete.

KT har i åratal föreslagit också andra ändringar till den nuvarande lagstiftningen om arbetsfred, som är från 1946 och till många delar föråldrad. I dagens läge kan man med lagliga konfliktåtgärder äventyra många av samhällets kärnfunktioner samt medborgarnas liv och hälsa.

Tydligare regler för skyddsarbetet

Den offentliga sektorn har skyldighet att tillhandahålla lagstadgad basservice för invånarna. Men att säkerställa basservicen under en arbetskonflikt är svårt om tryggandet av medborgarnas liv och hälsa och samhällets vitala funktioner hänger på fackföreningarnas goda vilja.

Strejkerna våren 2022 visade att den nuvarande lagstiftningen inte tillräckligt väl fastställt vilka som omfattas av skyddsarbete. Skyldigheten att utföra skyddsarbete gäller i dag endast tjänsteinnehavare som står utanför konflikten.
Antalet olagliga arbetskonflikter är betydligt större i Finland än till exempel i Sverige. Böterna som i dagens läge utdöms är så små att de inte räcker för att motverka olagliga arbetskonflikter i Finland.

När samhällets strukturer läggs om och verksamheterna blir alltmer sammanflätade blir också följderna av arbetskonflikter alltmer oöverblickbara. Det är också en anledning att se över lagstiftningen proaktivt medan arbetsfred råder.

KT:s utlåtande om revidering av lagstiftningen om arbetstvister (på finska)