Suomeksi
Publikation

Konfliktanvisningar – Handbok för arbetsgivare

Handboken riktar sig till arbetsgivare och är avsedd att användas som stöd i tryggandet av de kommunala funktionerna vid en arbetskonflikt. Anvisningarna har uppdaterats i december 2021.

I det kommunala kollektivavtalssystemet ingår en möjlighet att vidta lagliga stridsåtgärder. Utöver de lagliga åtgärderna har tjänsteinnehavar- och arbetstagarföreningarna tidvis också vidtagit olagliga åtgärder. Under den senaste tiden har olagliga stridsåtgärder såsom utmarscher och aktionsdagar också använts i syfte att påverka det politiska beslutsfattandet. Även hot om en arbetskonflikt är en stridsåtgärd som tvingar arbetsgivaren och den som ansvarar för serviceproduktionen att vidta förberedande åtgärder.

Kommunernas och samkommunernas verksamhet blir störd vid alla slag av arbetskonflikter. Det kan bli svårare eller till och med omöjligt att producera service. En arbetskonflikt kan också medföra fara för liv och egendom.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT anser alla arbetskonflikter vara olämpliga i den kommunala serviceproduktionen och låter

Arbetsdomstolen pröva om de är lagliga.

Servicen måste tryggas också under en arbetskonflikt

Också vid hot om en arbetskonflikt måste kommunerna och samkommunerna fungera normalt och sköta sina uppgifter. Alla tjänsteinnehavare och arbetstagare, också de som eventuellt kommer att delta i arbetskonflikten, ska utföra alla sina tjänste- och arbetsuppgifter som normalt innan konflikten börjar.

Kommunernas och samkommunernas serviceverksamhet måste tryggas också under en arbetskonflikt. Kommunerna och samkommunerna kan vid behov besluta att organisera servicen till exempel inom ett samarbetsområde eller i form av mellankommunalt samarbete eller genom att centralisera vissa funktioner.

I handboken har erfarenheter från arbetskonflikter, avgöranden av Arbetsdomstolen och uppgörelser vid centrala förhandlingar beaktats.

Handboken är indelad i sju kapitel.

Kapitel I–III och V innehåller allmän information om arbetskonflikter och anvisningar om hur man förbereder sig på dem, hur man tryggar verksamheten under en konflikt och vilka åtgärder man ska vidta när konflikten är över.

I kapitel IV och VI behandlas anställningsvillkor, utbetalning av löner och konsekvenser av en arbetskonflikt. I kapitel VII redogörs för hur meningsskiljaktigheter reds ut och hur ändring kan sökas.

Handboken kan också användas i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar

Handboken har uppdaterats i december 2021, bland annat med anledning av lagstiftningen om KT och välfärdsområdena. Den nya upplagan ersätter den förra från 2020.

De som ansvarar för kommunens personalförvaltning och serviceverksamhet bör läsa anvisningarna noga. De kommunala förtroendevalda bör också få tillräcklig information om ämnet.

Anvisningarna gäller både tjänsteinnehavare och arbetstagare, om ingendera nämns särskilt. Med kommun avses också samkommuner, om inte samkommunerna omnämns särskilt. Handboken kan också användas i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar.

I handboken finns vissa omnämnanden om välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. Utgångspunkten är att det som sägs om kommuner eller samkommuner också kan tillämpas på välfärdsområden och välfärdssammanslutningar.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
66 s.
ISBN (Pdf):
978-952-7465-15-8
Utgiven:
2/2022
Utgivare:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Upplaga:
5. upplagan