Lausunto
388/04.01.01/2022
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle
Asia: Lausunto asiassa HE 214/2022 vp, jossa kuulemistilaisuus 17.11.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää lausuntomahdollisuudesta ja lausuu hallituksen esityksestä seuraavaa:

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työriitojen sovittelusta annettua lakia ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annettua lakia.

Esityksessä ehdotetaan, että työriitojen sovittelusta annettuun lakiin lisätään uusi säännös vapaaehtoisesta sovittelusta ja että työriidan osapuolten velvollisuuksia sovitteluun valmistautumisessa täsmennetään.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annettua lakia siten, että työtuomioistuimen toimivaltaa kuulemismenettelyssä laajennetaan.

Esityksen tavoitteena on kehittää työriitojen sovittelujärjestelmää erityisesti työehtosopimusten rajariitojen ratkaisemiseksi ja mahdollistaa asian selvittämiseksi tarpeellisten tahojen kuuleminen työtuomioistuinmenettelyssä.

KT:n kanta esitykseen

KT kannattaa esitettyjä muutoksia.

Esitys edistää sille asetettuja tavoitteita. Se vahvistaa asetetun tavoitteen mukaisesti osapuolten mahdollisuuksia saattaa työriita soviteltavaksi myös muissa kuin työrauhaa uhkaavissa riidoissa. Esityksessä neuvotteluosapuolille asetettu velvollisuus valmistautua sovintoneuvotteluin edesauttaa neuvottelutuloksen saavuttamista. Työtuomioistuimen kuulemismenettelyn laajentaminen mahdollistaa nykyistä laajemman kuulemisen asian selvittämiseksi.

Lain valmistelussa oli keskustelun kohteena erilaisia vaihtoehtoja tavoitteiden toteuttamiseksi, KT toteaa, että hallituksen esityksessä on päädytty oikeaa ratkaisuun, jossa on huomioitu eri osapuolten näkemykset ja valmistelutyöryhmässä saavutettu yksimielisyys.

Työryhmän toimeksiantoon ei kuulunut käsitellä työrauhalainsäädännön muutostarpeita. KT katsoo, että työrauhaa koskevaa lainsäädäntöä tulisi muuttaa.

Yhteiskuntavaarallisia työtaisteluita koskeva lainsäädäntö on uudistettava mm. säätämällä potilasturvalaki. Kansalaisten henki, terveys ja omaisuus on turvattava kaikissa olosuhteissa.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski