På svenska
Uutinen

Työriitoja koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan – KT esittää laajempaa uudistamista

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut työriitojen sovittelusta ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annettujen lakien uudistamista. Tavoitteena on kehittää työriitojen sovittelujärjestelmää ja lisätä työtuomioistuimen mahdollisuuksia kuulla osapuolia aiempaa laajemmin. KT kannattaa esitettyjä muutoksia.

Esitys parantaisi mahdollisuuksia sovitella työriitoja myös muissa kuin työrauhaa uhkaavissa tilanteissa. Esityksessä työriidan osapuolille on säädetty velvollisuus valmistautua sovintoneuvotteluihin. Tällainen toimintatapa tukisi neuvottelutuloksen saavuttamista. KT kannattaa lämpimästi myös työtuomioistuimen kuulemismenettelyn laajentamista.

Lisäksi KT esittää, että seuraavalla hallituskaudella työrauhalainsäädäntöä uudistettaisiin vielä laajemmin. Peruspalveluiden ja yhteiskunnan perustoimintojen turvaamiseksi tarvitaan sellainen lainsäädäntö, jossa määritellään nykyistä tarkemmin työtaistelutoimenpiteiden rajat ja niissä noudatettavat menettelytavat sekä riittävän suojelutyön määrä.

KT on vuosia esittänyt myös muita muutoksia nykyiseen työrauhalainsäädäntöön, joka on vuodelta 1946 ja monilta osin vanhentunut. Nykyisin kansalaisten henki ja terveys sekä monet yhteiskunnan ydintoiminnot voidaan vaarantaa laillisilla työtaistelutoimilla.

Suojelutyön pelisääntöjä selkeytettävä

Julkisella sektorilla on järjestämisvastuu kansalaisten lakisääteisistä peruspalveluista. Työtaisteluissa palveluiden turvaaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä kansalaisten hengen ja terveyden suojeleminen sekä yhteiskunnan ydintoimintojen turvaaminen ovat vain ammattijärjestöjen hyvän tahdon varassa.

Kevään 2022 lakot osoittivat, että nykyinen lainsäädäntö ei määrittele riittävällä tavalla suojelutyövelvoitteen piirissä olevia. Nyt velvollisuus tehdä suojelutyötä koskee vain työtaistelun ulkopuolella olevia viranhaltijoita.

Laittomien työtaistelujen määrä on Suomessa moninkertainen vaikkapa Ruotsiin verrattuna. Nykyisin tuomittavat hyvityssakot ovat niin pieniä, ettei niillä pystytä estämään laittomia työtaisteluja Suomessa.

Kun yhteiskunnan rakenteet muuttuvat ja sen toiminnot verkottuvat toisiinsa entistä tiiviimmin, ovat myös työtaistelutoimenpiteiden heijastusvaikutukset entistä ennakoimattomampia. Tästäkin syystä lainsäädäntöä on tarpeen uudistaa ennakoivasti työrauhan aikana.

KT:n lausunto työriitoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta