Suomeksi
Nyhet

KT:s mål att tidigarelägga AN-personalens kollektivavtal förverkligades

Kollektivavtalen för den personal som övergår från statlig anställning till kommunerna i samband med AN2024-reformen tidigareläggs till att gälla från 1.1.2025

Kuva: Pixhill.

KT och huvudavtalsorganisationerna har kommit överens om en tidigareläggning av tillämpningen av kollektivavtalen för kommun- och välfärdssektorn. Samtidigt har AKTA fått vissa kollektivavtalsbestämmelser som gäller endast den personal som överförs. 

Utan tidigareläggning skulle AN-personalen ha börjat omfattas av kollektivavtalen för kommun- och välfärdssektorn först 1.3.2025, men nu börjar de omfattas av avtalen redan 1.1.2025.

På den personal som överförs genom överlåtelse av rörelse i samband med AN2024-reformen tillämpas således villkoren i kollektivavtalen för kommun- och välfärdssektorn från och med överlåtelsen av rörelse, dvs. från 1.1.2025. Tillämpningen av statens tjänste- och arbetskollektivavtal på den personal som överförs upphör 31.12.2024, eftersom deras anställning hos staten upphör.  
 
Avtalet har godkänts förutom av KT även av Statens arbetsmarknadsverk samt av de huvudavtalsorganisationer som förhandlat fram statens tjänste- och arbetskollektivavtal (Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Fackförbundet Pro). Genom avtalet kom man överens om temporära avtalsbestämmelser i AKTA. 

 

Temporära avtalsbestämmelser styr under övergångsfasen 

De överenskomna temporära avtalsbestämmelserna gäller lön, semester och arbetstid för den personal som överförs samt uppsägningsskyddet för personalens representant. Bestämmelserna beskrivs närmare i ett cirkulär som bereds tillsammans med huvudavtalsorganisationerna och som kommer att publiceras inom kort. 

Genom avtalet kom man överens om bl.a. följande frågor: 

•    Lönen för den personal som överförs betalas till en början som en helhetslön, som senast 30.9.2025 omvandlas till en lön enligt AKTA:s lönesystem.

•    Om uppgifternas svårighetsgrad minskar väsentligt, är tidpunkten för justering av helhetslönen 1.7.2025 från och med följande löneutbetalningstidpunkt. 

•    Arbetserfarenheten räknas inte om, utan för personalens del godkänns den arbetserfarenhet som godkänts i anställningen hos staten före 31.12.2024.  

•    På den personal som överförs tillämpas byråarbetstid enligt AKTA under perioden 1.1–28.2.2025, varefter den ordinarie arbetstiden bestäms enligt AKTA.  

•    Som ett villkor för tidigareläggningen har man kommit överens om extra dagar av sparad ledighet, eftersom semestern för en del av personalen förkortas när de börjar omfattas av AKTA. Utöver vad som anges i § 12 i semesterkapitlet får den överförda personalen som ännu inte har uppnått 10 års arbetserfarenhet 2–6 extra dagar av sparad ledighet.

•    Huvudförtroendemän, förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga som övergår från staten till kommunerna beviljas så kallat efterskydd fram till 30.6.2025 med iakttagande av de villkor som närmare beskrivs i det kommande cirkuläret. 

Mer information om tidigareläggningen ges på ett informationswebbinarium:

•    För sysselsättningsområdenas beredare och kommunernas arbetsgivarrepresentanter ordnas ett allmänt informationswebbinarium om ärendet 15.3.2024 kl. 8.30–-9.30 under namnet TE2024-info työnantajille: Aikaistussopimuksen sisältö ja sopimusmääräykset (AN2024-info för arbetsgivare: Tidigareläggningsavtalets innehåll och avtalsbestämmelser). Anmälning till webbinariet sker med Linja-koder på KT:s webbplats för kurser och evenemang på finska: Koulutukset ja tapahtumat>