Suomeksi
Pressmeddelande

Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna genom ett exceptionellt förfarande

Arbets- och näringsministeriet meddelade den 1 september att en ministerarbetsgrupp har dragit upp riktlinjerna för överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna under 2024. Enligt riktlinjerna överförs personalen vid arbets- och näringsbyråerna till kommunerna genom överlåtelse av rörelse. Förfarandet är exceptionellt och det begränsar kommunernas möjligheter att tillhandahålla arbets- och näringstjänster.

jalankulkijat kiiruhtavat suojatiellä. Kuva: Pixhill.

Regeringen beslutade vid sin halvtidsöversyn våren 2021 att fortsätta beredningen av överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Kommunerna har länge önskat att sysselsättningstjänsterna skulle överföras från staten till kommunerna. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT anser att det är bra att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna, eftersom kommunerna då kan främja sysselsättningen inom sitt område.

Riktlinjerna om överlåtelse av rörelse är unika

Enligt Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande från början av september konstaterade ministerarbetsgruppen vid sitt sammanträde att arbets- och näringsbyråernas personal övergår till kommunerna genom överlåtelse av rörelse i enlighet med statstjänstemannalagen. Personalen överförs alltså med sina uppgifter och i regel med gällande uppgiftsbeskrivningar.

– Tidigare har det i motsvarande fall konstaterats att myndighetsuppgifter inte kan överföras från kommunerna till staten i form av överlåtelse av rörelse. Staten hade denna uppfattning till exempel när utkomststödet överfördes till FPA, säger Vanda stads personal- och koncerndirektör Kirsi-Marja Lievonen, som också är ordförande för KT:s delegation.

Då utkomststödet överfördes till FPA år 2017 hänvisade man till att EU-domstolen ansett att en omstrukturering av ett offentligt samfund eller överföring av administrativa uppgifter från ett offentligt samfund till ett annat inte är överlåtelse av rörelse. Därför var det då inte möjligt att överföra personal genom överlåtelse av rörelse.

Kommunarbetsgivarna förväntar sig att regeringens beslut är konsekventa

Regeringspropositionen om överföring av arbets- och näringstjänsterna bereds under september. KT anser att ministerarbetsgruppens riktlinjer måste genomgå en juridisk omprövning. När myndighetsuppgifter omorganiseras kan lagstiftningen inte tolkas olika från fall till fall. Det kan inte vara så att läget tolkas på ett annat sätt när staten är överlåtare och kommunen mottagare än när rollerna är ombytta.

Om omprövningen utvisar att det är möjligt att överföra myndighetsuppgifter genom överlåtelse av rörelse mellan staten och kommunerna, måste man separat för varje överlåtelse bedöma om kriterierna för överlåtelse av rörelse uppfylls. Det är ofta svårt att bedöma om det är fråga om överlåtelse av rörelse eller inte.

– Vi förväntar oss att staten är konsekvent i sådana här frågor som har stor betydelse för de kommunala arbetsgivarna, säger verkställande direktör Markku Jalonen. – Kommunerna måste också få full ersättning för de kostnader som reformen medför, eftersom servicen för arbetssökande samtidigt ändras i en riktning som kräver mer personalresurser.

Riktlinjerna begränsar tillhandahållandet av ändamålsenliga arbets- och näringstjänster

I de nuvarande sysselsättningspolitiska kommunförsöken är en betydande del av dem som arbetar med sysselsättningsfrämjande uppgifter anställda i arbetsavtalsförhållande. Största delen av de personer som överförs från staten är anställda i tjänsteförhållande, vilket innebär att en överlåtelse av rörelse begränsar de nya arbetsgivarnas möjligheter att välja vilken anställningsform som är den mest ändamålsenliga för tillhandahållandet av sysselsättningstjänster. 

Enligt Kirsi-Marja Lievonen vill kommunerna göra saker och ting väl och hitta de bästa lösningarna. – Statens tillvägagångssätt lämpar sig säkert inte som sådana för kommunerna, men vi kommer i vilket fall som helst att rekrytera resurser som frigörs från staten, precis som FPA rekryterade tidigare kommunalt anställda.  Då omplacerades många anställda i kommunerna. Även staten kan som en stor arbetsgivare göra detsamma som ett led i god personalpolitik.

Närmare upplysningar:

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Markku Jalonen, verkställande direktör, tfn 040 547 7710
Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation, personal- och koncerndirektör vid Vanda stad, tfn 040 570 5593

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT