Suomeksi
Nyhet

Alla kommuner bör ges organiseringsansvar för arbetskraftstjänsterna

Arbets- och näringstjänsterna, det vill säga de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna, överförs på kommunernas ansvar vid ingången av 2025. KT stöder lagförslaget i ärendet och föreslår dessutom att alla kommuner ges möjlighet att ordna tjänsterna. Även finansieringen av tjänsterna måste tryggas och en opartisk behandling av personalen säkerställas.

Regeringens proposition med förslag till lag om en reform av arbets- och näringstjänsterna överlämnades i oktober 2022. KT understöder överföringen av organiseringsansvaret till kommunerna, men föreslår ändringar och preciseringar i lagförslaget för att målen för reformen ska kunna nås.

– Organiseringsansvaret för arbetskraftstjänsterna bör ges till alla kommuner, och begränsningarna i organiseringen av tjänsterna måste slopas, säger Patrik Tötterman, sakkunnig i sysselsättnings- och socialpolitik vid KT.

– Lagstiftningen måste vara tillräckligt allmänt utformad för att möjliggöra kommunernas självstyrelse. Den modell som nu föreslås begränsar möjligheterna för de stora städerna att självständigt erbjuda arbetskraftstjänster, och hindrar samtidigt också ett ändamålsenligt samarbete mellan kommunerna. En fungerande arbetsmarknad och olika kundgruppers servicebehov beaktas bäst på lokal nivå, säger Tötterman.

Opartisk behandling av personalen bör säkerställas

En opartisk behandling av personalen är en avgörande framgångsfaktor vid förändringar.  KT anser det därför vara särskilt viktigt att en opartisk behandling av personalen möjliggörs i denna omställningssituation.

I samband med reformen överförs personal till kommunerna genom överlåtelse av rörelse. Genom ett sådant förfarande säkerställs att ställningen för den personal som överförs förblir oförändrad.

Den personal som överförs bör inte omfattas av bättre arbetsvillkor än personalen i de mottagande kommunerna. För att personalöverföringarna ska lyckas måste kommunerna i tillräckligt god tid få alla väsentliga uppgifter som gäller den personal som överförs och som behövs vid genomförandet av reformen.

Finansiering för uppgifter som överförs bör anslås till fullt belopp

KT anser det vara viktigt att staten ersätter kommunerna för de faktiska kostnader som överföringen av arbetskraftstjänsterna orsakar. Reformen medför sannolika merkostnader i samband med ICT-ändringar och löneharmonisering.

KT föreslår att det utfärdas en särskild bestämmelse om tillräcklig finansiering och om en justering av fördelningsgrunderna för finansieringen, och att finansieringen justeras före 1.1.2027. Dessutom föreslår KT att när man ersätter kommunerna för överföringen av finansieringsansvaret för utkomstskyddet för arbetslösa, ska ersättningen beräknasutgående från medeltalet för minst två år.

Målet med reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 är att främja sysselsättningen och en snabb sysselsättning av arbetstagarna samt att stärka regionernas livskraft genom att flytta arbetskrafts- och företagstjänsterna närmare arbetsgivarna och kunderna.

(KT:s utlåtande om förslaget till lagstiftning om omorganisering av de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna, 23.6.2022) (på finska)

Mer på webben

Patrik Tötterman

sakkunnig i sysselsättnings- och socialpolitik
Telefon:
+358 9 771 2246
Mobiltelefon:
+358 50 496 9133
E-post:
Patrik.Totterman@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT